Aktiviteter V.49

Hej alla!

Här kommer bilder för vecka 48 och aktiviteter för V.49

Det har varit en lärorik och roligt vecka (V.48). kom ihåg att prata med era barn om hur viktig rasterna är och att man aktiverar sig på ett bra sätt så kropp och hjärna både får en rast och laddar mer energi. Jag uppmanar er till att reflektera med era barn, kanske vid middagsbordet eller framför tv:n, om varför rasterna är kul och givande! Önska er en. trevligt vecka 🙋🏾‍♂️

.

AKTIVITETER FÖR V.49

RASTVERKSAMHET ÅRSTASKOLAN

Hej och välkomna till Årstaskolans rastverksamhetsblogg. Jag heter Yerro och är rastverksamhetsledaren på Årstaskolan och jag är placerad på Tegelbo i klass 0B1.
Med den här bloggen vill jag regelbundet visa er vad vi gör på rasterna så att  framförallt ni vårdnadshavare vet vad vi gör och hur jag har lagt upp planeringen. Jag tycker det är viktigt att ni ser vad era barn har för intressen och sysselsättning på deras fria tid. Jag bifogar vår pedagogiska planering som jag gärna ser att ni läser för att veta rastverksamhetens syfte, mål och metod. Den är även kopplad till läroplanen för skolan och de allmänna råden för fritidshem.

Pedagogisk planering för rastverksamheten

Syfte:

Att få en trygg elevgrupp med bra gemenskap där alla inkluderas i ett sammanhang.
Eleverna ska lära sig att vara bra kompisar och rastverksamheten ska förebygga
mobbning och kränkande behandling.

Eleverna ges möjlighet att bryta gruppkonstellationer och finna fler eller andra kompisar.

Elever har olika behov och det ska finnas något för alla vare sig de behöver träna på samarbete eller om de behöver tid för sig själva på rasten.

Eleverna ska få en “bank” med roliga och kreativa lekar som de kan plocka fram när de känner behov. Därmed i förlängningen känna trygghet i att säga nej till andra mindre bra aktiviteter.

Mål:

Vi ska tillsammans skapa en bra stämning genom att bland annat tillhandahålla material som skapar bra förutsättningar för lek, såväl pedagogiskt ledd som spontan.

Vi ska få igång ett lärande samspel mellan barn och pedagoger samt att pedagogerna ges ett forum att möta upp eleverna och deras olika behov.

Eleverna ska bli tryggare och finna gemenskap i varandra.

De ska våga säga eller gå ifrån när något känns fel samt att de ska se att pedagogerna finns till för dem och våga säga till oss när det behövs.

Eleven ska träna på eget ansvar.

Eleverna ska vara mer fysiskt aktiva.

Metod:

Detta arbete kommer att göras i olika steg under en längre period där vi utvärderar och utvecklar längs vägens gång.

Vi har börjat med att finna olika material för olika sorters lek som kommer att finnas i vår rastbod för utlåning på raster och fritidstid. Varje elev kommer att få ett lånekort som de själva ansvarar för och som lämnas in till pedagog i rastboden när de lånar material samt återfås när materialet lämnas tillbaka.

Vi arrangerar planerade aktiviteter där eleverna får delta. Dessa leds till en början av skolans pedagoger. Utrymme ges självklart också till eleverna själva att önska, planera och genomföra aktiviteter till en större grupp barn.

Vi kommer skapa ytor på skolgården där både pedagogiskt ledd lek sker samt spontan lek med och utan pedagog så att barnen själva kan göra det de har behov av.

Eleverna ska tillsammans med varandra skapa de “skolgårdsregler” som de vill ha för att känna trygghet, gemenskap och ansvar.

Utvärdering/resultat:

Utvärdering kommer att ske löpande av pedagogerna samt eleverna.

Anknytning till Lgr 11 eller allmänna råd för fritidshem:

“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att där igenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”

“Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”

“Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsetts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor.”

“En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”

“Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.”

      Vår rastbod                                          Yerro