Sörgårdens arbetsplan 14-15

Svenska

Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God skrivutveckling, Nationella proven, LUS samt pedagogiska planeringar för alla ämnen (PP) som utgår från kunskapskraven och LGR11.

Läsa

Vi ska screena av förskolebarnen enligt Bornholmsmodellen, 2 ggr/år. Barnen ska även screenas i matematik.

Målsättning LUS:

F               3-4

Åk 1          9 till våren

Åk 2          12 till våren

Åk 3          15 till våren

Vi ska stimulera eleverna genom att hitta deras läsintressen.

Vi arbetar med teman utifrån deras intressen.

Vi ska ha regelbundna besök till skolans bibliotek/Årsta bibliotek där pedagoger hjälper eleverna att hitta stimulerande och rätt nivåanpassade böcker.

Vi skall ha reflekterande samtal kring texterna som barnen läser.

Vi kan använda oss av olika metoder för att utveckla elevernas texter t.ex.”two stars and a wish”.

Både pojkar och flickor ska få både manliga och kvinnliga förebilder i sin läsning.

Vi uppmanar föräldrar att läsa mycket med sina barn.

Eleverna skall vara förebilder för varandra; äldre elever läser för yngre.

Vi kan arbeta med arbetsmaterialet ”En läsande klass”.

Skriva

Vi uppmuntrar elever att skriva i olika genrer (fakta, berättande, argumenterande).

ASL (Att skriva sig till läsning) F-3. Vi arbetar med iPads som verktyg.

Vi uppmuntrar till skrivande och att färdiga verk läggs upp på bibblis.se.

Vi uppmuntrar elever till att skriva på bloggen.

Målsättningen är att alla elever ska klara Nationella proven i år 3.

Matematik

Lärare kommer att delta i ma-lyft/pedagogiska grupper.

Vi kan använda olika diagnos- och undervisningsverktyg, exempelvis skolverkets Diamant.

Målsättningen är att alla elever ska klara Nationella proven i år 3.

Så här vill vi arbeta med:

Lärandekultur

På vår enhet vill vi:

 • Lära av varandra (vuxna-vuxna, vuxna-barn, barn-vuxna, barn-barn)
 • Ha en bra stämning i arbetslaget och i våra klassrum.
 • Att föräldrar och elever informeras om elevernas mål.
 • Att varje elev och vuxen ska känna att de KAN och gör SKILLNAD.
 • Att eleverna ska känna att det är tufft (häftigt) att lära sig.
 • Öppna upp våra klassrum och göra lärandet synligt för andra (kollegiebesök, via bloggar etc.).
 • Vi arbetar för att personalen ibland byter plats med varandra (för att på så sätt lära känna fler av barnen samt att få möjlighet att samarbeta med olika kolleger).

Trygghet

 • Alla barn, föräldrar och pedagoger skall känna sig välkomna.
 • Vi har tydliga regler som revideras kontinuerligt tillsammans.
 • Vi följer upp konflikter.
 • Vi har tydliga roller som rastvärdar.
 • Vi arbetar med grupper där barnen får lära känna varandra över klass- och årskursgränserna.
 • Vi har en levande likabehandlingsplan.
 • Återkommande punkt på klass- och enhetsmöten ska handla om uppföljning av arbetsron i klassrummet.

Utveckling

 • Vi använder oss av det offentliga kulturutbudet.
 • Vi gör kunskapskraven tydliga för eleverna. Föräldrarna ges även möjlighet att ta del av kunskapskraven.
 • Vi arbetar aktivt med pedagogisk utveckling, tex föreläsningar, ”offensiva fritidshem”, ma-lyft och genusarbete.

Ansvar och inflytande

 • Demokratiska val och grupper, exempelvis elevråd.
 • Dagliga val – eleverna får träna på att göra egna val och ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar.
 • Faddersystem
 • Elevrådet: eleverna i år 3 har ansvaret att informera elevrådets information till förskoleklasserna.

Samverkan

 • Föräldrarna har möjlighet till inflytande över verksamheten på föräldramöten, skolråd och under utvecklingssamtalet.
 • Vi informerar om verksamheten genom våra bloggar (veckobrev etc.).
 • Vi har en vilja att samverka med verksamheter i närområdet, tex Årsta sjukhem.

Arbetsplan för fritids på Sörgården läsåret 14/15

 1. Vi ska komplettera skolan genom att
 • planera verksamheten under skoltid tillsammans med lärare
 • främja lärandet med det fritidspedagogiska perspektivet med alternativa inlärningssätt
 • stötta elever med särskilda behov under lektionstid, t.ex. genom motiverande samtal,
 • praktisk omsorg, följa med i olika stödaktiviteter på skolan
 • medverka och vägleda i elevernas konflikthantering
 • ansvara för halvklassgrupper och kompletterar undervisningen med planerad, pedagogisk
 • verksamhet som t.ex. högläsning, skapande verksamhet, biblioteksbesök, walking, hemlig kompis, värderingsövningar, gruppsamtal, grupp- och individstärkande övningar, läsgrupper
 • vid behov följa gruppen till idrottslektioner och simundervisning
 • planera och genomföra pedagogisk verksamhet och omsorg under lovdagar
 • vara rastvärdar
 • planera och genomföra gemensamma teman
 1. Vi ska arbeta för allas lika värde genom att:
 • erbjuda varierade aktiviteter där olika elevers styrkor får komma till sin rätt
 • vägleda och låta barnen träna på konflikthantering och visa tillit till deras förmåga att lyckas lösa konflikter
 • i konflikthanteringssituationer vara konsekventa när det gäller att regler gäller lika för alla, att alla har rätt till sina känslor och att alla har rätt till att bli lyssnade på och hörda i alla sammanhang motverka mobbning och kränkande behandling, t.ex. genom värderingsövningar, jagstärkande övningar, genom organiserad lek, såväl ute som inne
 • ingripa när vi ser eller hör om att elever behandlas illa eller är ledsna
 1. Vi ska motverka traditionella könsmönster genom att:
 • erbjuda varierande aktiviteter utomhus, i idrottshallen och inne på Sörgården och Flygeln
 • där elever är tillsammans varje dag, så som lekar, fotboll, innebandy, skapande, kojbygge,
 • lego, sällskapsspel, utklädning och rollekar, utflykter och walking
 • uppmuntra alla till att delta, oavsett aktivitet
 • aktivt arbeta med vårt eget bemötande av eleverna, oavsett kön
 • i största möjliga mån använda oss av genomtänkta material som utmanar stereotypa könsroller

 

 1. Vi ska skapa ett förtroendefyllt samarbete med elevens vårdnadshavare

genom att:

 • dagligen se och samtala med vårdnadshavarna vi möter
 • tydligt kommunicera viktig information
 • lyssna in vårdnadshavarna och kommunicera att vi gemensamt vill elevens bästa
 • vara närvarande och aktivt delta i t. ex. utvecklingssamtal, avslutningar
 • erbjuda möjligheten att få vara med sitt barn en dag i fritidshemmet

 

 1. Vi ska ge eleven ett ökat ansvar med stöd av oss vuxna genom att:
 • se och ha vardagliga samtal med eleverna
 • ge beröm, uppmärksamma och bekräfta eleverna
 • arbeta för att eleverna ska lära sig konsten att hålla vad man lovat och kommit överens om
 • tillsammans ta hand om och vara rädd om material och våra lokaler
 • låta eleverna vara med och bestämma i verksamheten t.ex genom Fritidsråd
 • träna barnen i konflikthantering genom att vägleda och stötta dem i konkreta situationer

 

 1. Vi ska ge eleverna möjlighet att lära känna sin närmiljö genom att:
 • göra utflykter till parker och skogar i skolans närområde
 • samverka med det lokala föreningslivet, t.ex. genom att öppna för information om
 • föreningsaktiviteter och stötta och uppmuntra elever att delta i föreningsverksamheter

 

 1. Vi ska ha en varierad och lustfylld verksamhet genom att:
 • i alla sammanhang ha fokus på elevernas trygghet – trygghet leder till trivsel
 • intervjua eleverna för att på bästa sätt ta tillvara deras behov och intressen när vi utformar verksamheten
 • erbjuda varierande såväl planerade som improviserade i aktiviteter
 • ta aktiv del i elevernas aktiviteter

 

 

 

 1. Vi ska arbeta för att utveckla och synliggöra fritids genom att:
 • kontinuerligt blogga om vår verksamhet
 • aktivt arbeta med att implementera “Plan för utveckling av fritidshem”
 • aktivt delta i fortbildningar och utbildningar och skolans arbete med Skolverkets Nya

 

Allmänna Råd för Fritidshem

* Vi ska verka för att vara goda förebilder för eleverna både i tal och handling

* Ett ständigt arbete är också att främja samarbetet mellan Flygeln, Sörgårdens över- och undervåning och göra tydligt att vi är en enhet. Vi vill även arbeta för ett ökat samarbete med

övriga fritidsavdelningar på skolan. T ex FN-dagen, Sagostigen, fadderverksamhet,

rastverksamhet

 

* Utöver detta deltar fritidspedagoger i elevrådsarbetet, rastverksamhetsgruppen,

utvecklingsgruppen, trygghetsgruppen och föräldramöten under terminens gång.

Sörgården 11sept 2014