Category Archives: NO

Inför kemi provet (Syror och baser)

Syror och baser
Inför prov i kemi åk 7, Vt. 2019
Provdatum: tisdag 14 maj

Läs kemihäftet och även dina lektionsanteckningar.

Du ska kunna:

 • Ge exempel på ämnen som är sura, basiska och neutrala
 • Hur syror och baser är uppbyggda kemiskt
 • Vilka egenskaper syror och baser har och vad de används till
 • Syror, baser och pH-värdets betydelse i t ex kroppen och i naturen
 • Vad en indikator är, känna till några olika indikatorer
 • Vad som menas med pH-värde
 • Vad neutralisation är (framställning av ett salt)
 • Diskutera betydelsen av försurning i naturen och vattnets föroreningar.

Lycka till!!

Kemi planering: Syror och Baser

Syra – Bas åk 7

Vi arbetar med detta arbetsområde under veckorna 15 – 20

Förankring i kursplanens syfte och central innehåll

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • lösningar, syror och baser samt pH-värde.
 • vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur påverkar din hälsa och miljön.
 • systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram bilder och skriftliga rapporter

Elevens mål för arbetsområdet är att kunna:

 • Ge exempel på ämnen som är sura, basiska och neutrala
 • Hur syror och baser kemiskt är uppbyggda
 • Vilka egenskaper syror och baser har och vad de används till
 • Syror och basers betydelse i t ex kroppen och i naturen
 • Vad en indikator är, känna till några olika indikatorer, använda indikatorer och tolka resultat
 • Vad som menas med pH-värde, undersöka pH-värde och tolka resultat
 • Vad neutralisation är (framställning av ett salt)
 • Vilken betydelse pH-värdet har i kroppen, i naturen
 • Diskutera betydelsen av försurning i naturen
 • Laborera och hantera kemikalier och material på ett säkert sätt.
 • Följa en färdig laborationsinstruktion och vara med och planera laborationer. Utföra, utvärdera och dokumentera laborationer

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter och laborationer

  Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar laborationer

Prov

Veckoplanering

Vecka Innehåll Läxa
 

15

·         Planering

·         Intro

·         Repetition: Atomer och joner

·         Vatten s. 62 – 67

·         Syror s. 68 – 71

 

 

 

17

·         Syror s. 68 – 71

·         Baser s. 68 – 71

·         Indikatorer s. 68 – 71

 
 

18

·         Neutralisation s. 72 – 73

·         Salt s. 72 – 73

·         Försurning s. 74 – 77

 
19 ·         Vatten, en soptipp? s. 78 – 79

·         Repetition

 
20 ·         Prov

 

Inför prov (hud, skelett och muskler)

Hud, skelett och muskler
Inför prov i biologi åk 7, Vt. 2019
Provdatum: torsdag 4 april

Läs biologihäfte och även dina lektionsanteckningar.

Du ska kunna:

 • vad huden är, dess uppbyggnad och funktion
 • vad skelettet är, dess uppbyggnad och funktion
 • förklara musklernas funktion
 • beskriva skillnaden mellan olika typer av muskler.
 • förklara sjukdomar och hur de kan förebyggas.

Lycka till!!

LPP Teknik

LPP Teknik: Tema Samhällsbyggnad-Broar åk 7

Människor har alltid försökt underlätta sitt sätt att färdas och på sin väg har de mött många hinder. Det kan ha handlat om att ta sig mellan två berg eller över en flod. Människan har samtidigt försökt förkorta vägen och vinna tid, därför började man bygga broar. Utvecklingen av broar skedde i takt med samhällsutvecklingen, krig och transportmedel. Behovet styrde utformningen av broarna. Människan konstruerade hängbroar,  vikbroar, fällbroar, svängbroar, balkbroar, bågbroar och valvbroar m.m. Broarnas utveckling har inte stannat upp utan pågår fortfarande.

Tid: Läsåret 18/19

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Arbetssätt:

Praktiskt arbete. Par/Grupparbete.

Konstruera en bro utifrån följande arbetsuppgifter.

 1. Välj en bro i ert närområde/Sverige/Världen.
 2. Ta reda på fakta om din valda bro.
 3. Gör en skiss/ritning med linjal över hur er bro ska se ut
 4. Ta reda på fakta kring konstruktion av broar
 5. Planera hur ni ska utnyttja ert materiel på bästa sätt för att budgeten skall gå ihop.
 6. Lämna in/visa er budget samt skiss till er lärare.
 7. Köp materiel. Obs endast 3 inköp per grupp!
 8. Sätt igång och arbeta!
 9. Fotografera er bro.
 10. Förbered en PowerPoint presentation av byggprocessen och bron.

Konstruktionskriterier:

Ditt “byggbolag” handlar materiel enligt följande prislista:

  • Byggbolagets materialbudget 3 000 000 kr
  • En glasspinne kostar 15 000 kr
  • En blomsterpinne kostar 80 000 kr
  • En limstav kostar 0 kr
  • Snöre kostar 10 000kr/dm

Hållfasthetskrav:

  • Bron skall ha en längd på 47-52 cm.
  • Under bron skall ett 20 cm högt föremål kunna passera.
  • Bron ska ha ett spann på minst 20 cm
  • Brokonstruktionen skall hålla för 4 datorer.
  • Ni lyckas hålla budgeten.

Teoretiskt arbete: 

  • PP presentation i gruppen.
  • Du ska skriva en teknisk rapport enligt mallen TEKNISK RAPPORT. /Individuellt arbete.
  • Du ska även skriva dagbok efter varje praktiskt arbetspass.

Bedömning:

  • Projektarbete/Grupparbete.
  • Muntliga redovisningar och diskussioner med hjälp av PP: Visa Förmågan att analysera, använda begrepp, tolka samt ge argument och komma på tekniska lösningar.
  • Dokumentation: Skriva en teknisk rapport med bl.a. tekniska begrepp.

Bedömningsgrunder (Kunskapskrav Lgr 11)

 

Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten genom att undersöka och ​pröva​ möjliga idéer till lösningar samt utforma ​enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven​ ​till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt​. konstruktionsarbeten genom att undersöka och ​pröva​ ​och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller​ digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och​ ​väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt​. konstruktionsarbeten genom att undersöka och ​systematiskt pröva och ompröva​ möjliga idéer till lösningar samt utforma ​välutvecklade och​ ​genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar​ ​och​ ​väljer eleven handlingsalternativsomleder framåt​.
Eleven gör enkla​ dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är​ synliggjord. Eleven gör utvecklade​dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.​

 

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord​

 

 

 

Källor:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik