Category Archives: Matematik

Matematikplanering Algebra V. 18-23

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
• Föra och följa matematiska resonemang,
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Elevens mål:

 • Kunna lösa ekvationer
 • Kunna skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • Kunna tolka uttryck skrivna med variabler
 • Förenkla uttryck
 • Kunna lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Kunna beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

Begrepp du ska kunna:

Algebra

Likhet

Numeriska uttryck

Ekvation

Algebraiska uttryck

Obekant

Variabel

Förenkla uttryck

Ekvationslösning

Vänster led

Höger led

Prövning

Mönster

Undervisningens innehåll: arbetssätt,arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/självkontroll/läxor/självbedömning

Bedömning:

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och vid genomgångar
 • Läxor och självkontroll/uppgifter

Matematikplanering åk 7 vt 2019

fram till och med vecka 23

Vecka Det här ska du lära dig under veckan

18

5.1  Algebraiska uttryck

19

5.2  Förenkla uttryck

5.3  Formler

20

5.4. Mönster

5.5  Introduktion till ekvationer

21

5.6   Ekvationslösning

5.7  Problemlösning med ekvationer

22

Begreppstest och kapiteltest

Repetition

23

Prov tisdagen den 4/6

 

Lycka till med studierna!

 

ÅK 7 Det här ska du kunna inför matematikprovet den 30/4, bråk och procent

Avsnitt 4.1-4.5

Provet kommer framför allt att handla om problemlösning med bråk. Exempel på detta finns i avsnitt 4.1-4-5, de så kallade lästalen. Generellt sett motsvarar uppgifterna på nivå 1 kraven för E. Nivå 2 och 3 motsvarar högre nivåer.

Basläger är också E-nivå och Hög höjd de högre nivåerna.

Du ska också kunna:

 • Addera, subtrahera och multiplicera bråk
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Växla mellan bråkform och blandad form

4.6, Andelen i procentform

 • Exemplet på sid 143 visar hur du ska lösa och redovisa uppgifter när du ska räkna ut hur många procent något är.
 • Du ska kunna växla mellan bråkform, decimalform och procent

4.7, Beräkna andelen vid förändring

 • Exemplet på sid 146 visar hur du ska lösa och redovisa uppgifter när du ska räkna ut hur många procent en förändring är.

4.8, Beräkna delen med huvudräkning

(Detta kommer du inte  kunna visa på provet eftersom du har räknare)

 • Du ska kunna de vanligaste bråken i procent- och decimalform.
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel
 • tiondel

4.9, Beräkna delen

 • Du ska kunna beräkna hur mycket X % är av något. Se exemplet på sid 151. Det spelar ingen roll vilken metod du använder, båda är lika bra. Det är däremot viktigt att du visar hur du löser en uppgift.

4.10, Beräkna det hela, 100 %

 • Exemplet på sid 154 visar hur du beräknar det hela (100 %) när du vet x %.

Repetition sid. 214 – 215

Baslägret, sid 160 – 162

Bra att repetera. De flesta uppgifterna motsvarar E-nivå.

Hög höjd, sid 163-165

Bra uppgifter att göra. De flesta uppgifterna är på högre nivå än E. I princip blir de svårare och svårare.

 

Matematikplanering åk 7, Bråk och procent

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagligasituationer och i situationer inom olika ämnesområden

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Vad ett bråk är
 • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • Jämföra storleken på olika bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • Multiplikation av bråk
 • Skriva om bråk till decimalform
 • Växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • Beräkna andelen i procentform
 • Beräkna delen med huvudräkning
 • Beräkna delen

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

Begrepp du ska kunna

bråk                                     täljare                                  nämnare                             bråkform

blandad form                       likvärdiga bråk                   förlänga bråk                      förkorta bråk

enklaste form                      procent                                procentform                        decimalform

andel                                   delen                                   det hela

Veckoplanering Kapitel 4  Bråk och procent

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Självkontroll

10

4.1 Tal i bråkform

4.2 Jämföra bråk

Arbetsblad 4.2

Uppgift 1­­-6

 

12

4.2 Jämföra bråk

4.3 Förlänga och förkorta bråk

 

Arbetsblad 4.3

Uppgift:1-5

Extra uppgift: 6-12

13

4.4 Addition och subtraktion av bråk

4.5 Multiplikation av bråk

 

Arbetsblad 4.4

Uppgift:1-6

Fundera över uppgift: 9-10

Extra uppgift:7-8

14

4.6 Andelen i procentform

4.7 Beräkna andelen vid förändring

(4.8 Beräkna  delen med huvudräkning)

 

Arbetsblad 4.5

Uppgift:1-5

Fundera över uppgift: 6-7

Extra uppgift: 8-15

15

(4.8 Beräkna  delen med huvudräkning)

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

 

Arbetsblad 4.7

Uppgift:1-7

Extra uppgift: 8-10

 

16

Påsklov

 

 

17

Begreppstest, Kapiteltest

Repetition och fördjupning

Basläger, hög höjd, blandade uppgifter

 

Repetitionsuppgifter

18

Repetition

Prov tisdag 30/4

 

 

 

Kriterier inför matematikprov 19/2

Kriterier för kapitlet Geometri Prio 7, sid 78-119

Uppgifterna i tabellen är exempel på uppgifter  som berör kriterierna för kapitel 3 i Prio7, och är bra att räkna innan provet tisdagen den 19/2.

 

Kriterier som Du ska kunna

E-nivå uppgifter i boken

Prio åk 7

C-nivå uppgifter i boken

Prio åk 7

C-A nivå uppgifter i boken Prio åk 7
Förstå och använda prefix sid 81 uppgift 1,2

sid 82 uppgift 7

sid 112 uppgift 1,2

 

Övningsblad 3.1B

Uppgift 5,6  sid.115 uppgift 1

 

 

Förstå och använda enheter sid 82 uppgift 4,5,6,9,10,11,12

sid 112 uppgift 4,5

sid 83 uppgift 14-21

 

 
Förstå och använda begrepp:

·         Punkt

·         Kurva

·         Stråle

·         Sträcka

·         Parallella räta linjer,

·         Diagonal

·         En/två/tre dimensioner

sid 85 uppgift 1,2,4,7

 

s. 112 uppgift 6,7,9

 

Sis 85. Uppgift 8,9,10 sid 86 uppgift 15

 

Mäta Vinklar sid 88 uppgift 1

sid 89 uppgift 2,4,6

sid 112 uppgift 11

 

Sid 90 uppgift 8 Sid 90 uppgift 20
Rita vinklar sid 89 uppgift 3,5

sid 90 uppgift 14

sid 113 uppgift 12,17

sid 90 uppgift 9,10

sid 113, uppgift 14

 

 

Beräkna vinklar sid 89 uppgift 7b

 

 

sid  90 uppgift 12,13

 

Sid 90 uppgift 17
Begrepp Triangel

·         Rätvinklig

·         Likbent

·         Liksidig

·         Spetsvinklig

·         Trubbvinklig

·         Vinkelsumma

 

Sid 93 uppgift 3,5,6

Sid 113 uppgift 19

 

sid 94. uppgift 10,14

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp:

·         Parallelltrapets

·         Parallelogram

·         Romb

·         Rektangel

·         Kvadrat

 

 

 

Sid 93 uppgift 9,11

S 113 uppgift 16 e-f

 

 

Sid 94 uppgift 12,13

 
 

Vinkelsumman I månghörningar

 

Sid 94  uppgift 9

Sid 113 uppgift 4,5,6,7

Sid 94 uppgift 17 Sid 94 uppgift  18,20
Beräkna omkrets Sid 96 uppgift uppgift 1,2

s. 97 uppgift 4,5,6,7

Sid 98. Uppgift 12,13 Sid 98 uppgift 19
Beräkna area Sid 99 uppgift 1,2

Sid 100 uppgift 3,5

Sid 103 uppgift 6,7,8,10,11

Sid 106 uppgift 2

Sid 107 uppgift 4,5,6,7,8

Sid 114 uppgift 32,35,36,37,38,39

Sid 100 uppgift 8,9,10

Sid 103 uppgift 12,13

 

Sid 107 uppgift 10,11,12,

Sid 107 uppgift 13
Enhetsbyten vid areaberäkning Sid 102 uppgift 4

Sid 103 uppgift 5

Sid 103 uppgift 16

Sid 114 uppgift 33,34

 
Problemlösning Sid 83, uppgift 22

Sid 94, uppgift 7, 8, 10, 14, 15a

Sid 97, uppgift 8, 9,10,11,

Sid 98 uppgift 13

Sid 103, uppgift 9, 12, 13, 14

Sid 107 uppgift 9, 10, 11, 12

Sid 113, uppgift 13, 16 a-d, 21, 22,23,24

Sid 115, uppgift 3a, 4a,9, 122

 

Sid 83, uppgift 24, 25, 26

Sid 90, uppgift 17, 18

Sid 94, uppgift 15b, 19

Sid 98, uppgift 12, 14, 15, 16

Sid 103, uppgift 15, 17

Sid 104, uppgift 18, 20

Sid 107, uppgift 13

Sid 108, NOG, uppgift 1

Sid 115, uppgift 2, 3b, 4b, 5a, 6, 7, 10, 12, 14, 15

Sid 116, uppgift 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24

Sid 117, uppgift 27 a-c, 28

Sid 90, uppgift 19, 20

Sid 94, uppgift 20, 21

Sid 98, uppgift 17, 18, 19

Sid 104, uppgift 21, 23

Sid 107, uppgift 14, 15, 16

Sid 108, NOG, uppgift 2, 3

Sid 115, uppgift 5b

Sid 116, uppgift21, 22, 25, 26

Sid 117, uppgift 27 d-e, 29, 30, 31, 32, 33