Category Archives: Engelska

Planering v.5-9

Realia v. 5-9 

Välj ett engelsktalande land. Jämför det med Sverige. 

Vi ska nu under ett antal veckor arbeta med realia (Enligt Wikipedia; Att under språkutbildning i ett existerande modernt språk lära sig om landets geografi, samhällssystem, historia etc.). Du ska hitta fakta om ett land eller jämföra ett engelsktalande land med Sverige och redovisa vilka likheter och skillnader du hittar. Ta vara på lektionstiden och använd den effektivt! 

Du kan välja bland dessa teman: 

Utbildning 

Högtider 

Språk 

Ungdomskultur 

Kommunikation 

Musik 

Geografi 

Eget förslag 

 

Sök efter källor du kan använda dig av, främst på engelska, bloggar, Youtube-klipp, nyhetsartiklar, bilder, böcker etc. 

Glöm inte att ange källorna du har använt!  

 

Redovisning:  

Skriftlig feedback till kompis på hens skriftliga arbete. 

Muntlig presentation i klassrummet (Live med Key Note, Podd med bilder eller film eller Vlogg). 

 

Planering: 

 

Vecka 5: Gå igenom uppgift, bestämma engelsktalande land 

 

Vecka 6: Söka information 

 

Vecka 7: Skriva och jämföra, få skriftlig feedback 

 

Vecka 8: Göra färdigt skriftlig inlämning, öva på muntlig presentation.  

 

Vecka 10: Muntliga presentationer, minst 3 minuter och max 8 min per person. Här får du inte glömma att också berätta om dina källor du använt. På vilket sätt var de användbara i ditt arbete? Vilka källor fick du välja bort? 

 

Kunskapskrav: 

Realia  

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv.  

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.  Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.  Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 
Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.   Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.  

 

Kunskapskrav: 

Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt) 

Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt) 

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan. (Jämförelse och redovisning) 

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. (Redovisning) 

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. (Jämförelse-tabell och slutsats.) 

Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. (Efter feedback- lämna in första draft och din feedback till kompisen.) 

Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. (Redovisning) 

Engelska åk 7 v. 48 – 51

Planering engelska åk 7

 

Under vecka 48 – 51 kommer vi att jobba med läs & hörförståelse. Vi kommer att utgå från boken där vi jobbar med kapitlet ”crime scenes”, samt genomför en länge läs samt hörförståelse.

 

Följande kommer att ske under veckorna:

 

 1. 48. Arbete med texterna ”my phone…” samt ”lucky number”. Samtal runt texterna samt arbete med tillhörande övningar i ”online-delen”.

 

 1. 49. Arbete med Lucky number (s.71) samt en längre hörövning på veckans sista lektion

 

v.50. London crime (s.72) samt en längre läsförståelse under veckans sista lektion,

 

v.51. Julaktiviteter.

 

 

Planering Engelska

 

pedagogisk planering

Australia v.35-43

 

Under det här temat kommer vi att arbeta med att utöka ordförrådet, lära oss om några viktiga delar i australiensk kultur samt göra ett grupparbete om en påhittad drömskola. Vi kommer att utgå från kapitlet ”Down Under” men även arbeta med annat material. Bland annat ska vi se och diskutera några episoder från UR’s filmatisering ”Holly´s heroes” som handlar om en elev som flyttar till en skola i Australien.  Mycket av undervisningen kommer att bestå av muntliga diskussioner och samtal. Vi kommer att ägna tid åt att lära oss hantera skolmaterialet ”Magic” på elevernas ipad.

 

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 

De förmågor som vi vill utveckla med arbetsområdet är följande:

 

 • Kunskaper om hur det är att bo i engelskspråkiga länder (framför allt Australien) och lära oss om deras kultur.
 • Tilltro till sin förmåga att använda språket i både tal och skrift
 • Våga uttrycka åsikter och känslor
 • Anpassa språket till olika situationer, både i tal och skrift
 • Förbättra den grammatiska delen av språket

 

Ur det centrala innehållet kommer följande att behandlas:

 

 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i både talat och skrivet språk.
 • Samtala och diskutera
 • Uttrycka sina åsikter, känslor och framtidsplaner
 • Muntligt och skriftligt berättande, beskrivningar och instruktioner
 • Språkliga strategier som t.ex. omformuleringar
 • Grammatiska företeelser och fasta uttryck
 • Använda språkliga strategier för att förstå, göra sig förstådd och bidra till samtalets flöde
 • Samtala, diskutera

 

Förväntade kunskaper:

 

 • Ordförråd:       Vi utökar ordförståelsen från texterna i Magic och filmen vi ser på.

 

 • Tal och skrift: Samtal och diskussioner under hela temat. Även en muntlig presentation i mindre och större grupp. Mindre skriftliga texter kring kapitlet och en längre presentation om drömskolan.

 

 • Kultur: Kulturen i Australien kommer att diskuteras. Det förväntas att eleverna ska kunna känna till en del om Australien och jämföra det australienska skolsystemet med det svenska.

 

 

 • Grammatik: Repetera böjning av verbet be (am, are, is). Kunna have got/haven´t got.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Grupparbete, både muntlig diskussion och skriftliga arbeten
 • Hörövningar, från film, kamrater, lärare och upplästa texter från boken.
 • Läsförståelseövningar
 • Skrivarbete om en drömskola och en jämförelse mellan det australiensiska skolsystemet och vårt.

 

Bedömning

 

Bedömning kommer att ske löpande i lektionssammanhang kring samtliga moment genom muntlig feedback. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt test där vi bedömer ordförråd, skrift och grammatik.

 

 

 

Betygskriterier:

Område E C A
 

 

 

Förstår det huvudsakliga innehållet i enklare talad och skriftlig engelska.

 

Uppfattar och redogör enkelt för tydliga detaljer i enklare talad och skriftlig engelska.

 

 

 

Kan underlätta sin förståelse genom att använda någon språklig strategi

 

 

 

Formulerar sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

Diskuterar översiktligt den australiensiska kulturen

 

 

Kan göra enklare jämförelser med egna erfarenheter

 

 

 

 

Förstår huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska

 

 

 

Uppfattar och redogör väl för väsentliga detaljer i talad och skriftlig engelska

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Kan med visst flyt anpassa språket efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt den australiensiska kulturen

.

 

 

Kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter

 

Förstår både helhet och detaljer i talad och skriftlig engelska.

 

 

Uppfattar och redogör väl för- samt diskuterar innehållet ur olika synvinklar.

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt. Kan anpassa språket relativt väl efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt och nyanserat den australiensiska kulturen

 

 

Kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter

 

 

Lektionsplanering

 

Vecka 35

Lyssna, läsa och diskutera texten “Walkabout”.

Grammatikövnningar kring verbet be (am,are, is)

 

Vecka 36

Lyssna, läsa och diskutera texten “Australia”.

Skriva en kortare faktatext

 

Vecka 37

Redovisa din faktatext i mindre grupp

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

Grammatikövningar kring have got/haven’t

 

 

Vecka 38

Lyssna, läsa och diskutera texten “Straight talk”.

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

Hörförståelse.

 

Vecka 39

Lyssna, läsa och diskutera texten “The toothbrush”.

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

Läsförståelse.

 

Vecka 40-42

Jämförelse mellan det australiensiska skolsystemet och det svenska.

Grupparbete. Skapa en drömskola. Diskutera, skriva ner och redovisa.