Välkommen till ett nytt läsår på Årstaskolan!

Rektorn har ordet

Årstaskolan önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!

Vid starten av läsåret 2018/19 kommer vi att vara cirka 980 elever i årskurs F-9 samt 150 medarbetare. Det är cirka 60 elever fler än vad vi var i augusti 2017. Vi fortsätter alltså att växa.
En annan skillnad från förra året är att vi nu etablerat oss i vår nya skoldel för årskurs 7-9, Årstaviken.
Årstaskolan består alltså nu av Årstaskolan Årsta torg för årskurs F-6 och Årstaskolan Årstaviken för årskurs 7-9. Vi är fortfarande en och samma skola.

Om skolan

Årsta torg finns 3-5 parallellklasser per årskurs. För andra året i rad startar 140 sexåringar fördelade på fem klasser hos oss.

Årskurs F-2 finns på Bakgården, Sörgården och Tegelbo.

Årskurs 3 finns sedan förra året på Norrgården. Med start förra läsåret satte vi ihop våra treor i samma del av skolan. Anledningen var att skapa fler kontakter i åldersgruppen via närmare avstånd och gemensamt fritids. Avståndet till åk 4 upplevs också minska, vilket är bra framöver.

Inför årskurs 4 skapar vi nya klasser. Detta startade vi med föregående läsår. Vi ser det dels som ett sätt för eleverna att få lära känna fler än de i grundklassen, vilket bidrar i ett större perspektiv till en ökad trygghet och fler barn som känner varandra. Dels är det ett sätt för individen att kunna förändra sin roll och hur hen uppfattas av andra. Barn utvecklas hela tiden men det kan vara svårt att göra det i samma miljö.

Även inför årskurs 7 skapar vi nya klasser.

Årstaviken har vi 3 parallellklasser per årskurs. Utbildningsnämnden fattade i juni beslut om att ytterligare en paviljong i tre våningar ska ställas upp bredvid den nuvarande. Den beräknas vara på plats någon gång under våren och innebär att vi från nästa läsår kan ha 4 parallellklasser och överlag mer lokaler för eleverna i årskurs 7-9, vilket vi är glada över! Vi har under det förra läsåret varit tvungna att tacka nej till många elever som har velat börja i årskurs 7 och 8 eftersom vi haft fullt i våra klasser.

Eleverna på Årstaviken har så gott som alla ämnen på Årstaviken och eleverna på Årsta torg har sina där. Det finns två undantag: All Hem-och Konsumentkunskap äger rum på Årsta torg och Språkval för åk 6 äger rum på Årstaviken.

Ledningsgruppens sammansättning

Kalle Enström – Rektor för hela skolan
Nina Park – Biträdande rektor för fritids årskurs F-3 och fritidsklubb årskurs 4-5
Susanne Van Der Kwast – Biträdande rektor årskurs F-3
Johan Engström – Biträdande rektor årskurs 4-6
Pontus Harryson – Biträdande rektor årskurs 7-9
Per Hansson – Administrativ chef

Kontaktuppgifter till skolans medarbetare hittar du på vår hemsida:
https://arstaskolan.stockholm.se/kontakt

Några nyheter för året

Pulsprojektet årskurs 8
Vi fortsätter att skapa former för rörelse som ger förutsättningar för goda studieresultat. I årskurs 8 kommer vi att ha två extra idrottspass med fokus på pulshöjande aktiviteter. De följs i schemat av lektioner i teoretiska ämnen.
Vi har länge varit medvetna om att fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter på både kropp och psyke. Hjärt- och lungkapacitet, blodomlopp, muskler, leder, nervfunktioner, kroppens inre organ och immunförsvaret stärks. Det allmänna välbefinnandet ökar och de psykiska ohälsotalen minskar. På senare tid har forskning även påvisat ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och lärande. Minnesfunktioner, koncentrationsförmåga, problemlösning, logiskt tänkande, språkliga färdigheter, rumsuppfattning och självkänsla påverkas positivt av fysisk aktivitet.

Prao i åk 8 och 9
Förra året återupptog vi Prao på skolan där årskurs 8 hade en vecka under våren. Prao är från och med detta läsår obligatoriskt i svensk skola. Två veckor ska läggas ut och vår plan i år är att lägga en vecka i årskurs 9 under hösten och en vecka under våren i årskurs 8.

Obligatorisk Förskoleklass
Nytt för i år är att regeringen beslutat att Förskoleklassen nu är obligatorisk. Det innebär inga stora skillnader i vardagen då vi även tidigare hade en läroplan att arbeta utifrån. Obligatoriet innebär dock att ni behöver ansöka om ledigt på samma sätt som tidigare i årskurs 1-9. Stadens policy är fortfarande att vara restriktiv vad gäller att bevilja ledighet under elevernas 178 skoldagar. Ledighetsansökan lämnas till klasslärare/mentor som sedan lämnar vidare till biträdande rektor.

På vår hemsida hittar du ledighetsansökan och andra dokument:
https://arstaskolan.stockholm.se/blanketter

Information Skolkort
Under föregående läsår fick alla elever i årskurs 7-9 ett skolkort för SL av skolan. Detta läsår går vi tillbaka till Stockholm stads ordinarie rutin för när en elev kan få ett skolkort från skolan och så här ser den ut:

Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort) under vissa förutsättningar. Rätten till terminsbiljett utgår från avståndet mellan elevens hem och den skola som är elevens skolpliktsskola . För att få rätt till skolskjuts måste avståndet till den skolan vara

• minst 2 km för elever i förskoleklass–årskurs 3
• minst 3 km för elever i årskurserna 4–6
• minst 4 km för elever i årskurserna 7–9

Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, men bor på olika adresser beräknar man avståndet från båda vårdnadshavarna. En förutsättning för att beviljas terminskort är dock att adresserna ligger i Stockholm stad.

Ansökan görs till rektor och blanketten finns på hemsidan och skolans expedition.

Läsårsinfo
På hemsidan hittar du läsårsdata för detta år, följer du länken kan du även se start- och sluttider för de kommande läsåren.
Lov- och studiedagar hittar du här:
https://arstaskolan.stockholm.se/node/195

Förra året blev vi tvungna att ha olika start- och slutdatum på Årsta torg och Årstaviken, men det behöver vi inte i år.

Höstterminen 2018

20 augusti – 21 december (inskolning förskoleklass startade 16 augusti)

Vårterminen 2019
10 januari – 11 juni

Kommunikation och information
På vår hemsida och våra bloggar finner du aktuell information.
https://arstaskolan.stockholm.se/

Vill du så kan du också följa oss på flera sociala medier: Instagram, Facebook och Twitter, här kan du se mer om vad som händer på skolan.

Skolplattformen
Skolplattformen är en ny tjänst som alla skolor i Stockholms stad kommer att använda sig av, som ersätter bland annat Skolwebben. Vi återkommer med mer information om hur vi kommer att använda den och vad du som vårdnadshavare kommer att använda den till.

Skolans uppdrag
Årstaskolan har alltid samma uttalade grundmålsättning: Att alla barn/elever ska känna sig trygga, trivas och utmanas på sin nivå för att nå bästa möjliga studieresultat. Utöver studieresultaten i de olika ämnena ska vi även hjälpa eleverna att utveckla normer och värden. I inledningen av Läroplanen står följande:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

https://www.skolverket.se/undervisning

Detta leder vårt arbete, i såväl långsiktig planering som i dagligt arbete.

Föräldrasamverkan
Datumen för höstterminens enhetsråd och skolråd är torsdag 11/10 och torsdag 6/12.

Jag ser fram emot ännu ett fint år på Årstaskolan!

Kalle Enström
08-508 46217
kalle.enstrom@stockholm.se

Information från fritids

Välkomna tillbaka till Bakgårdens fritids och varmt välkommen alla nya sexåringar!

Här kommer lite information som berör fritidsomsorgen. De flesta av er känner redan till informationen men eftersom vi har en ny klass så vill vi ändå vara tydliga för att slippa missförstånd. Är det något som känns krångligt eller oklart så är ni varmt välkomna att prata med oss på fritids.

Årstaskolans barnomsorg öppnar 6.30 på avdelningen Tegelbo. Bakgårdens morgonomsorg öppnar 7.30 fram tills att eleven början skolan. Det går bra att äta medhavd frukost på Tegelbo fram till 7.30 (vi serverar alltså ingen frukost). Nytt från och med i år är att vi kommer att vara ute mellan 7.45 till ca 8.05 och sedan gå in lagom tills att skolan börjar 8.10 för alla förutom förskoleklassen 0E som börjar 8.30. Detta gäller alla klasser förutom förskoleklassen 0E som kommer att ha morgonfritids i sitt klassrum.

Bakgårdens fritids stänger 17.00, därefter är det fritidsomsorg på Tegelbo. Personal på fritids går över med de barn som är kvar efter 17.00 och ni vårdashavare hämtar på Tegelbo som stänger 18.00.

På Bakgården kommer det i år att gå fem klasser, en förskoleklass (0E), två ettor (1E och 1D) och två tvåor (2B och 2C). Tillsammans bildar vi Bakgårdens fritids. Skolan och fritids delar lokaler, vi är alltså kvar i samma lokaler hela dagen och klassrum blir till lekrum på eftermiddagarna. Vi har också flera grupprum samt en populär ateljé för skapande verksamhet.

Vi äter mellanmål i matsalen varje dag 14.15 till 14.45. När vi är på lunch, mellanmål eller på utflykt låser vi Bakgårdens dörrar. Om möjligt ser vi helst att ni hämtar antingen innan eller efter mellanmålet och inte i matsalen för matrons skull.

Vi erbjuder fritidsaktiviteter varje dag mellan 15-16. Dessa aktiviteter kommer vi att skriva ut här på bloggen samt på våra aktivitetstavlor (mer om aktivitetstavlor längre ner). Pedagogerna som arbetar på fritids går igenom eftermiddagen med sin klass och hjälper till att välja ut vilka barn som går på respektive aktivitet. De barn som inte går på aktivitet är generellt ute mellan 15-16.

Varje klass har en egen närvarolista som fylls i på morgonen. Är det speciell information för dagen exempelvis att någon annan ska hämta ert barn så behöver detta meddelas och vi pedagoger skriver in det på listan. Det är också viktigt att säga till när ni hämtar så att ert barn blir avprickat på listan. Ni kan meddela vilken pedagog som helst att ni går och i början behöver ni även meddela i vilken klass barnet går.

Vi har två stycken valtavlor där veckans fritidsaktiviteter skrivs. På valtavlorna finns även alla Bakgårdens rum som barnen kan vara på med ett förbestämt antal platser. Varje barn har en egen “plupp” med sin bild/namn på. Under fritids väljer barnen vart hen ska vara och sätter upp sin “plupp” på respektive rum. Ibland är en del rum stängda och då står det en röd stängt skylt på rummet. Valtavlorna hjälper barnen att bestämma vad de ska göra vilket leder till mindre spring och oro. De hjälper även till att få en bra spridning på barnen i de olika rummen. Samt att det är lättare för elever, pedagoger och er som vårdashavare att veta vart respektive barn är. Oftast väljer barnen själva vart de vill vara men ibland bestämmer vi vuxna. Självklart finns vi vuxna också nära som stöd. Vi upplever att valtavlorna underlättar genom tydligare struktur för såväl elever, pedagoger som vårdnadshavare.

Vi har två telefonnummer till Bakgården (ej mobiltelefon). För klasserna 1D och 2B är det 08-508 46 233 och för klasserna 0E, 1E och 2C är det 08-508 46 231. Vi försöker svara så gott vi kan i mån av tid men under lektioner, aktiviteter, äter samt när vi är ute har vi svårt att svara. Om vi inte svarar så går det bra att lämna meddelande eller prova lite senare.

Tegelbo går det bra att ringa till fram till 7.30 samt mellan 17.00 och 18.00.

Sjukanmälan sker för samtliga klasser via skolplattformen, alltså inte via telefon.

För äldre elever som går hem själva gäller detta:
Det är ni vårdnadshavare som avgör när ni tycker att ert barn är moget att gå hem själv. En del bor väldigt nära medan en del har längre med fler övergångsställen som barnen behöver gå över. Detta avgör ni bäst i er familj.

Vi önskar också att ni som har möjlighet även kommer och hämtar ibland, kanske en gång i veckan för att inte förlora den dagliga kontakten och informationen. 

I nuläget är det endast några få som går hem själva. 

Ni bestämmer hemma vilken tid ert barn ska gå hem. Detta kan ni meddela oss muntligt, på mejl senast klockan 8 samma dag eller skriva en lapp som ni skickar med till skolan där det står att barnen får gå hem själv samt vilken tid. Då vi har svårt att hinna svara i telefon samt lyssna av telefonsvararen så ber vi er att inte ringa angående detta.

När barnen går vid den bestämda tiden så måste barnen säga till en vuxen att den går hem, där tar även vårt ansvar slut. Barnet behöver själv öva på att hålla koll på tiden och det är kanon om barnet har tillgång till en egen klocka och att ni övar med ert barn hemma. Vi hjälper självklart till, men för att det ska bli hållbart behöver vi bra rutiner kring detta. Vi vill inte att ni ringer och påminner barnet/oss om detta eftersom det snabbt blir många samtal då vi är fem klasser.

Elever som har med sig egna telefoner. Telefonerna låses in i ”mobildagis” på morgonen i köket. Vi vuxna rör inte barnens mobiler, utan de får själva lägga i sin mobil och sedan hämta den när de går hem. De får inte ta ut sina mobiler för att ringa till er och kolla om de får gå hem, detta ska bestämmas hemma.

Gällande leka hemma med kompisar så gäller detta:
Det är många av barnen som vill leka med varandra efter skolan eller på fritids. Vilket är roligt, men ibland uppstår det även mycket tjat från barnen. För att undvika detta vill vi att ni tillsammans med ert barn bestämmer hur ni gör i er familj, nedan finns olika exempel.

1. Att leka med vänner bestäms alltid i förväg.

2. Det är okej att fråga när en blir hämtad. 

Om ett barn frågar den som hämtar, så ska inte kompisarna stå bredvid och tjata på den vuxna som hämtar.

Schema för vecka 34

Förskoleklassen 0E kommer att ha egna fritidsaktiviteter första veckan. Information kommer på fritidstavlan under måndagen.

Måndag 20/8
Första skoldagen, vi är hemma på Bakgården.

Tisdag 21/8
Närliggande skog för 1D och 2B. 2C och 1E går till närliggande lekpark. Vi skriver aldrig ut på bloggen vart vi går eftersom bloggen är offentlig för alla. På våra valtavlor kan du se vart vi går, eller prata med oss på fritids.

Onsdag 22/8
Pärplatteverksta

Torsdag 23/8
How to draw

Fredag 24/8
Utedisco med soppbubblor, stafflimålning och musik.

Vi som arbetar på fritids är:

Love, Sophie, Tobias, Awet, Cicci, Monika, Antonio, Nilla, Göran och Felicia (Felicia och Göran saknas på bilden)

Vi ser fram emot en ny härlig termin!

Med vänliga hälsningar
Bakgårdens fritidshem

Första veckobrevet

 

Veckobrev v 34

 

Måndag: Samling i klassrummet 8.30, vi går tillsammans ut på stora skolgården till kl 9.00. Vi kommer att ha en så

” vanlig” dag som möjligt, första pricken , få en ritpärm mm,

och avslutar kl 15.30.

 

Tisdag:Idag lämnar och hämtar ni som vanligt. Säg gärna till om ditt barn ska vara på Tegelbo innan eller efter Bakgårdens öppettider ( 7.30-17.00). Samling i klassrummet senast kl 8.30. I-pads för blå/gula, namnlek röd/gröna.

 

Onsdag: Ipads röd/gröna, namnlek blå/gula, matematik blå/gula, lek röd/gröna.

 

Torsdag: Svenska blå/gula, Matematik röd/gröna

 

Fredag: ” mattelandet”, svenska röd/gröna, lek blå/gula

 

 

 

Hej!

Nu kommer första veckobrevet i klass 0E, inskolningen är nästan avklarad, och denna vecka börjar vi så sakta att ” börja skolan” samt att träna på och befästa våra rutiner. Tobias och Awet visar på vad man kan göra på fritids och dess olika aktiviteter.

Påminner om att gärna ta med en frukt varje dag.

Fyll gärna på med extrakläder, regnkläder och stövlar.

Gå in på fritidsbloggen och prenumerera även på den, där står mycket information som är extra viktig nu i början.

Gå in via: arstaskolan, blogginlägg, F-2 Bakgården, fritids och naturligtvis 0E och prenumerera på båda dessa bloggar.

 

Trevlig helg

Eva , Tobias och Awet.