Miljö, Människor och hållbarhet

Miljö, människor  och hållbarhet

Vad är en naturresurs? Vilka olika sorts energikällor finns det? Vad händer när en naturresurs tar slut eller förstörs? Vi vet att vi använder oss av mer resurser än vad jorden tål men vad gör vi för fel och hur ska vi göra för att komma ner i vårt resursanvändande? Är vi beredda på att ändra vår livsstil och minska vårt resursanvändande?

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11:

 • Klimatförändringar //…//konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Intressekonflikter om naturresurser till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, tillexempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Kunskapskrav 

 

 

Miljö, människor och hållbarhet

Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom reflektions och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E Betyget C Betyget A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.    Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.    Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.   
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

 

       

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 • du ska kunna redogöra för vad naturresurser är och resonera kring problemen runt vårt resursanvändande och ge underbyggda förslag på hur vi ska kunna komma ner i resursanvändande/använda resurserna på ett mer hållbart sätt  
 • du kan redogöra för och diskutera för och nackdelar med olika typer av förnybar energi
 • du använder geografiska begrepp i dina redogörelser och resonemang.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)Förutom genomgångar och diskussioner görs olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film och en fältstudie.

 

Utvärdering:. Arbetet utvärderas genom deltagande på lektioner, en uppgift om överfiske/köttproduktion, fältstudie i grupp och en reflekterande uppgift om miljö, människor och hållbarhet.

 

Planering

Vecka 14

 • Introduktion av arbetsområdet. Vad är en naturresurs? Vad är en råvara? Förnybara och icke förnybara resurser. Film: Sveriges naturtillgångar. Ekologiska fotavtryck – egen övning

Vecka 15

 • Resurshushållning och överbefolkning. Vi läser och diskuterar om landgrabbing och konstbevattning.
 • Vi gör en egen uppgift om överfiske eller köttproduktion.

Vecka 17

 • Vi påbörjar grupparbetsuppgift/fältundersökning
 • Vi fortsätter med gruppuppgiften
 • Redovisning av gruppuppgiften.

Vecka 18

 • Förnybar energi, genomgång om våra förnybara energiformer.
 • Vi ser en film ”Klimat- lösning för framtiden” och diskuterar den.

Vecka 19

 • Skrivuppgift: Miljö, människor och hållbarhet: Hur kan vi få en hållbar utveckling? Vad kan jag göra som individ och vad kan vi göra globalt.
 • Sammanfattning och avslutande diskussion.

 

 

 

 

 

 

 

Miljö, människor och hållbarhet

skrivuppgift

 

Hur ska vi människor få en hållbar utveckling? Skriv en text. Använd dig av  boken s. 127-156. Du får även gärna använda det vi diskuterat eller de filmer du sett på lektionerna.

 • Vilka är problemen som gör det svårt att få en hållbar utveckling?
 • Vad kan göras för att lösa dessa problem?
 • Nämn också olika slags intressekonflikter som uppstår, vilka vill lösa problemen och vilka vill inte det och varför?
 • Vad blir konsekvenserna för människa, samhälle och natur i olika delar av världen?