Category Archives: SO

Industrialism, urbanisering, emigration, nationalism och imperialism eller vad hände på 1800-talet?

Industrialism, urbanisering, emigration, nationalism och imperialism eller vad hände på 1800-talet?

 

Under 1800-talet industrialiserades Europa. För många människor blev det ett helt nytt liv i den ”stora staden”. De fattiga jordbrukarna blev fattiga fabriksarbetare, fabriksägarna och handelsmännen blev allt rikare. Var det verkligen rätt att de som gjorde jobbet inte fick del av vinsten? Sakta men säkert började folk ”vakna” politiskt och kräva sina rättigheter. De politiska system och partier vi har i dag har sin grund i 1800-talet. Många tyckte det var ”kört”, de kunde inte se någon framtid i det egna landet. Miljontals människor tog sig över Atlanten till Amerika. Hur gick det för dem där? Inte bara industrialismen utan också nationalismen och imperialismen var nya begrepp i världen. Nu var det viktigt för varje folk att ha ett land ”Ett folk- ett land” hörs allt oftare. Stormakterna konkurrerar om vem som är störst och bäst genom att skaffa så många kolonier som möjligt.

 

 

 Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

 

Kunskapskrav

 

                    E                    C                   A
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen. Lektionsuppgifter, diskussioner i grupp och helklass mm. räknas in i slutbedömningen.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer):

Förutom genomgångar och diskussioner görs olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

 

 

Planering

 

Vecka 19/20

 • Introduktion av arbetsområdet. Hur såg världen ut i mitten av 1800-talet? Imperialism och nationalism.
 • Vi ser en film om och diskuterar revolutioner på 1800-talet. (Max 1800-tal revolutionernas århundrade)

 

Vecka 21

 • Förändringar på den svenska landsbygden och industrialisering. Drömmen om ett bättre liv. Ska jag stanna kvar i byn? Flytta till staden? Emigrera?
 • Flytt från landet till staden (urbanisering). Hur tog man sig dit? Vilka jobb fanns? Stockholm på 1800-talet.
 • Drömmen om Amerika. Vilka reste? Varför reste de? Var slog de sig ner? Vi ser en film om emigrationen till USA (Max 1800-tal emigrationens århundrade)

 

Vecka 22

 • Dags för beslut: ska jag stanna kvar i byn? Flytta till staden? Emigrera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in SO

Miljö, Människor och hållbarhet

Miljö, människor  och hållbarhet

Vad är en naturresurs? Vilka olika sorts energikällor finns det? Vad händer när en naturresurs tar slut eller förstörs? Vi vet att vi använder oss av mer resurser än vad jorden tål men vad gör vi för fel och hur ska vi göra för att komma ner i vårt resursanvändande? Är vi beredda på att ändra vår livsstil och minska vårt resursanvändande?

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11:

 • Klimatförändringar //…//konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Intressekonflikter om naturresurser till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, tillexempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Kunskapskrav 

 

 

Miljö, människor och hållbarhet

Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom reflektions och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E Betyget C Betyget A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.    Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.    Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.   
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

 

       

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 • du ska kunna redogöra för vad naturresurser är och resonera kring problemen runt vårt resursanvändande och ge underbyggda förslag på hur vi ska kunna komma ner i resursanvändande/använda resurserna på ett mer hållbart sätt  
 • du kan redogöra för och diskutera för och nackdelar med olika typer av förnybar energi
 • du använder geografiska begrepp i dina redogörelser och resonemang.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)Förutom genomgångar och diskussioner görs olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film och en fältstudie.

 

Utvärdering:. Arbetet utvärderas genom deltagande på lektioner, en uppgift om överfiske/köttproduktion, fältstudie i grupp och en reflekterande uppgift om miljö, människor och hållbarhet.

 

Planering

Vecka 14

 • Introduktion av arbetsområdet. Vad är en naturresurs? Vad är en råvara? Förnybara och icke förnybara resurser. Film: Sveriges naturtillgångar. Ekologiska fotavtryck – egen övning

Vecka 15

 • Resurshushållning och överbefolkning. Vi läser och diskuterar om landgrabbing och konstbevattning.
 • Vi gör en egen uppgift om överfiske eller köttproduktion.

Vecka 17

 • Vi påbörjar grupparbetsuppgift/fältundersökning
 • Vi fortsätter med gruppuppgiften
 • Redovisning av gruppuppgiften.

Vecka 18

 • Förnybar energi, genomgång om våra förnybara energiformer.
 • Vi ser en film ”Klimat- lösning för framtiden” och diskuterar den.

Vecka 19

 • Skrivuppgift: Miljö, människor och hållbarhet: Hur kan vi få en hållbar utveckling? Vad kan jag göra som individ och vad kan vi göra globalt.
 • Sammanfattning och avslutande diskussion.

 

 

 

 

 

 

 

Miljö, människor och hållbarhet

skrivuppgift

 

Hur ska vi människor få en hållbar utveckling? Skriv en text. Använd dig av  boken s. 127-156. Du får även gärna använda det vi diskuterat eller de filmer du sett på lektionerna.

 • Vilka är problemen som gör det svårt att få en hållbar utveckling?
 • Vad kan göras för att lösa dessa problem?
 • Nämn också olika slags intressekonflikter som uppstår, vilka vill lösa problemen och vilka vill inte det och varför?
 • Vad blir konsekvenserna för människa, samhälle och natur i olika delar av världen?

 

 

Posted in SO

Praorapport

Min praorapport

Under praon lär man sig mycket om arbetslivet. På detta papper finns en rad frågor som du kan ställa till olika personer du möter på din prao-arbetsplats. Ta sedan med pappret till skolan och presentera din arbetsplats för klassen.

 • Mitt företag/min arbetsplats heter:__________________________________________
 • Ägandeform (ringa in): privat   kooperativ   offentlig
 • Företaget/arbetsplatsen erbjuder: (ringa in)    varor   tjänster
 • Kort beskrivning av varan/tjänsten: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Frågor till företagets/arbetsplatsens chef

 • Hur länge har företaget/arbetsplatsen funnits? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur många anställda har ni? ______________________________________________
 • Vilken utbildning kräver ni att era anställda har? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur stor lön får en nyanställd? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vad har du för arbetsuppgifter? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur är det att förhandla med företagets fackförening? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Kommer ni att göra några större förändringar inom företaget den närmsta framtiden? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Frågor till någon av de anställda (helst din handledare)

 • Vad har du för arbetsuppgifter? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur länge har du arbetat här? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Varför valde du det här jobbet?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Vad är bäst med att arbeta här? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vad är sämst med att arbeta här? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vad har du haft för jobb tidigare?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Har du gjort prao eller praktik? Kommer du ihåg den tiden?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Kan du ge mig några bra tips?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Frågor till personalens fackliga ombud

 • Varför behövs fackföreningar? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vilken fackförening representerar du? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur stor del av de anställda på företaget/arbetsplatsen är med i facket? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vilka uppgifter har fackföreningen här? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur är det att förhandla med företagsledningen? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Posted in SO

Arbetslivet och samhällets ekonomi

Arbetslivet och samhällets ekonomi

Alla måste försörja sig men hur funkar det egentligen? Vem bestämmer hur långa arbetsdagarna ska vara och vad kan man räkna med att tjäna? Vilka jobb finns i dag och vilka finns kvar i morgon? Och vad är egentligen en fackförening? Hur fungerar marknadsekonomi? Vad är ränta och skatt? Vad går våra skattepengar till?

 

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

 

 

Kunskapskrav

 

                 E                  C                   A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då  komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på väl fungerande sätt.

 

 

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 • du ska ha en överblick över arbetsmarknadspolitiken och känna till arbetsmarknadens aktörer
 • Du ska förstå och kunna redogöra för principen om utbud och efterfrågan och hur det bestämmer priset.
 • Du ska förstå, kunna redogöra för och resonera om olika ekonomiska system
 • Du ska kunna redogöra för det ekonomiska kretsloppet och hur dess aktörer samverkar.
 • Du ska kunna redogöra för och resonera om grunderna i ekonomisk tillväxt
 • Du använder begrepp som tex. utbud, efterfrågan, BNP, inflation, hög och lågkonjunktur på ett relevant sätt.

 

Utvärdering:

 • Den första delen om arbetslivet utvärderas genom instuderingsfrågor (1-3,6-7, 9-10 och välj att göra 11,12 eller 13 på s.165) dessa frågor mailas till Anna fredag 8/3. Du kommer också göra en praouppgift som ska lämnas in efter avslutad prao.

Den andra delen om samhällsekonomi utvärderas genom ett prov onsdag 3/4 8b, fredag 5/4 8a och 8c. Inför provet ska du läsa s.106-129 i din samhällbok och dina anteckningar.

 

Planering

Vecka 7

 • Introduktion av arbetsområdet. Vad arbetar vi med? Varför arbetar vi? Hur har arbetlivet sett ut i ett historiskt perspektiv? Arbetskraften: olika anställningsformer. Att vara arbetslös. Varför blir människor arbetslösa?

 

Vecka 8

 • Hur fungerar arbetsmarknaden? Arbetstagare och arbetsgivare, arbetsmarknadens spelregler.
 • Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden: arbetsmiljö, arbetstid, anställningsskydd, medbestämmande, jämlikhet och jämställdhet. Vi ser en film om fackföreningar
 • Läs s.134-164 i din samhällbok och gör uppgifterna 1-3,6-7, 9-10 och välj att göra 11,12 eller 13 på s.165.

 

Vecka 10

 • Vi fortsätter jobba med uppgifterna som mailas till Anna fredag 8/3.
 • Praouppgiften delas ut

 

Vecka 11

 • Prao

 

Vecka 12

 • Inlämning av praouppgift. Diskussion och utvärdering av praon.
 • Vad är ekonomi? Genomgång och övning: Vad bestämmer priset?
 • Olika ekonomiska system

 

Vecka 13

 • Aktörerna i det ekonomiska kretsloppet
 • Ekonomisk tillväxt, hög och lågkonjunktur, BNP och inflation.
 • Vi sammanfattar vad vi hittills gått igenom och ser en sammanfattande film om Sveriges samhällsekonomi.

 

Vecka 14

 • prov: 8b onsdag 3/4, 8a och 8c fredag 5/4
Posted in SO