Category Archives: NO

Planering kemi åk 8

Planering för åk 8 i kemi ”Kol och kolföreningar” vecka 48-51

 

Centralt innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Elevens mål

Du ska kunnna:

 • Kol som grundämnet, varför kolatomen är speciell
 • Kolföreningar, uppbyggnad, användning
 • Kol som bränsle/råvara, användning, betydelse, fördelar/nackdelar
 • Kolets kretslopp och fotosyntesen, betydelse, hur det kan påverkas
 • Uppbyggnad, användningsområden och risker med alkoholer

Bedömning

Aktivt deltagande under lektioner, laborationer, diskussioner

Redovisningar- laborationsrapporter, läxor

Test

 

Vecka Helklass Halvklass lab/uppgift
48 Kol som grundämne

Kolets kretslopp

Kolföreningar

 

Puls kemi: s.102-110

Laboration/uppgift
49 Kolföreningar

Kol – Bränsle och råvara

 

Puls kemi: s. 111-115

 

Laboration/uppgift
50 Kol – Bränsle och råvara

 

Test torsdag 13/12

 

Alkoholer Puls kemi: s. 117-119

Laboration/uppgift
51 Alkoholer fortsättning

 

Laboration/uppgift
Posted in NO

Planering i fysik åk 8

Akustik och optik

Planering i fysik 8, vecka 41-46, 2018

 

Centralt innehåll

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Förklara hur ljud uppstår, sprids och registreras
 • Förklara ljudets egenskaper
 • Förstå hur ljud påverkar hälsan
 • Förklara hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts
 • Genomföra undersökningar med hjälp av egna planeringar och att redovisa resultat och slutsats när du genomfört undersökningarna

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar.
 • Systematiska undersökningar i form av laborationer och praktiska övningar.
 • Planering av laborationer och dokumentering av resultat.
 • Arbete med frågeställningar enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner

Hur du genomför och dokumenterar laborationer

Läxor

Prov

 

 

Veckoplanering

Vecka Lektion Läxor/prov Halvklass
41 ·         Vad är ljud

Puls fysik: s.142-143

 

 

42

·         Hur sprids ljud

Puls fysik: s.146-149

·         Örat, hur ljud registreras

·         Buller

·         Ljud i miljön

Puls fysik: 150, 151,145, 155

Läxa: 142-143, 146-149 ·         Lab/uppgifter

 

 

43

 

 

·         Ljus o mörker

·         Skuggor och bilder

Puls Fysik s.162-165

·         Reflexion

Puls Fysik s. 166-169

Läxa: 145, 150-151, 155

 

·         Lab/uppgifter

 

 

45

 

 

·         Linser

·         Ljusets brytning

·         ögat

Puls Fysik: s. 170-171, 173

·         Färger

·         Ljus som vågrörelse

Puls Fysik:175-177, (178-179)

Läxa: 162-167

 

·         Lab/uppgifter

 

46

 

Repetition

 

 

Läxa: s. 168-171, 173, 175-177

Prov

Fredag16/11

 

 

Posted in NO

Planering biologi åk 8

Människokroppen

Planering i biologi åk 8 vecka 35-41, 2018

 

Centralt innehåll

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskap.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologin.

 

Elevens mål

Att kunna:

 • redogöra för hur cellen fungerar och hur celler tillsammans bygger upp organ
 • redogöra för hur kroppens organ är uppbyggda och fungerar, och hur organsystemen fungerar ihop
 • diskutera frågor om hälsa och sjukdom
 • genomföra undersökningar och dokumentera dessa
 • planera egna undersökningar
 • använda naturvetenskaplig information i egna texter

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar, genomgångar och diskussioner
 • Hur du genomför och dokumenterar undersökningar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

 

Veckoplanering

Vecka Lektionsplanering Halvklass Läxa

 

34

 

Introduktion

Naturhistoriska museet uppföljning

Intro: människan – djur

Människans historia s.163-165

35 Cellen/organ s.166-167

Skelett s.178-179

Muskler s.180-181

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
36 Leder, skador s.182-183

Hud s.176-177

 

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
37 Blodet/blodgrupper s.186-189, 199

Hjärta/kärl s.190-193

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
38 Blodets försvar s.194-196, 198

Sjukdomar s.200-201

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
39 Matspjälkning s.204 -207, 208-209 Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
40 Matspjälkning s.204 -207, 208-209 Repetition Repetera veckans innehåll
41 Prov tisdag 9/10

Andning

 

Laboration/uppgifter

 

 

 

 

 

 

Posted in NO

Planering Biologi åk. 7

Centralt innehåll

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med bruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambandet mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • beskriva och förklara fotosyntes och förbränning, samt dess betydelse
 • olika kretslopp, t. ex vattnets-, kolets- samt energins-kretslopp.
 • beskriva och förklara näringskedjor, näringspyramid och näringsväv samt dess betydelse
 • identifiera, beskriva och förklara ekosystem och dess samband
 • förklara och använda begrepp och modeller som ingår i området om ekosystem och ekologi

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, filmer

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför uppgifter/laborationer

Läxor

Prov

 

Veckoplanering

 

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
17 Introduktion ekologi

Fotosyntes och förbränning

s.104-105

Ekosystem s.102-103

Vatten är råvara och transportmedel s. 105

Kretslopp och energi s.107

Kolets kretslopp, Rollfördelning i ekosystemet s. 109

 

18 Näringskedjor och näringsvävar

s.110 – 114

Näringskedjor och näringsvävar

s.110 – 114

Näringskedjor och näringsvävar

s.110 – 114

19 Räcker naturresurserna?

s.124 – 125

Ekosystem till vår tjänst

s.126 (127)

Hela jorden är vårat ekosystem s. 154-155
20 Hela jorden är vårat ekosystem s. 154-155 Repetition

 

Repetition

 

21 Prov tisdag 22/5

7a NO-lektion

7b Matematiklektion

7c NO-lektion