Category Archives: NO

Planering åk 8, Sex och samlevnad

Sex och samlevnad

Planering i biologi åk. 8, vecka 19-22, vt 2019

 

Centralt innehåll

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Elevens mål

 • Kunna diskutera aktuella samhällsfrågor inom biologi
 • Ha kunskaper om kropp, reproduktion och sexualitet
 • Känna till olika sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner samt hur de behandlas och hur man skyddar sig.
 • Känna till olika sexuella läggningar och vad de har för betydelse för personen.

Undervisning

  • Gemensamma genomgångar.
  • Arbete med frågeställningar enskilt och i grupp.
  • Instuderingsfrågor att få jobba med frågor som hör till området, där du får reflektera kring organens funktion, samt hälsa och sjukdomar.
  • Diskussioner i grupp och helklass
  • Filmer/hemsidor
  • Föreläsning av RFSU

 

Bedömning:                                                                                                                                          

 • Din förmåga att använda, beskriva och förklara begrepp som du lärt dig i arbetsområdet
 • Delaktighet under lektioner
 • Läxor samt läxförhör

 

Veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Halvklass Läxa
19

 

Intro

Pubertet/hormoner

s. 234-235, 273

Könsorganen 280-281   Kunna veckans avsnitt
20 Mens/befruktning/

Graviditet

s. 282-285

Könssjukdomar

s. 290-293

 

Preventivmedel/abort

s. 286-287

Kunna veckans avsnitt
21 Uppgifter/diskussion

Relationer/normer

 

Uppgifter/diskussion

Relationer/normer

 

Repetition

Vad behöver ni kunna?

Kunna veckans avsnitt
22 Uppgifter/diskussion

Relationer/normer

 

Uppgifter/diskussion

Relationer/normer

 

Repetition

Vad vill ni veta?

Kunna veckans avsnitt

 

http://www.umo.se

 

 

 

Posted in NO

Planering Teknik åk. 8

Teknikutveckling och tekniska system

Planering i teknik åk 8, vecka 12 till och med vecka 18, 2019

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, t ex vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i processen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella eller digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions – och teknikutvecklingsarbetet.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Konkreta mål

Du ska:

 • förklara vad teknik är och dess syfte
 • förklara hur tekniken förändrats över tid
 • förklara vad ett tekniskt system är och hur det fungerar
 • bygga ett vindkraftverk i liten skala
 • dokumentera ditt arbete med skisser, loggbok och en redovisning

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Genomgångar
 • Laborationer
 • Diskussioner

Bedömning

 • Delaktighet under lektioner och i diskussioner
 • Hur du genomför, dokumenterar och redovisar uppgifter
 • Prov

Veckoplanering 8a, 8b 8c

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Halvklass
12 Introduktion

 

Vad är teknik?
s.8-15 Teknik Direkt

 

Förbereda konstruktionsarbetet

Hur dokumentera, loggbok, ekonomi, projektplan, skiss/ritning

13 Teknisk utveckling

s.51-58 Teknik Direkt

s.77-89 Teknik Direkt

 

Teknisk utveckling

s.51-58 Teknik Direkt

s.77-89 Teknik Direkt

Repetera inför prov
14

 

Repetition Prov 2 april Start av konstruktionsarbetet
15 Konstruktionsarbete Konstruktionsarbete

 

Konstruktionsarbete
17 Extra uppgift Konstruktion

 

Redovisning
18

 

Extra uppgift Extra uppgift Muntlig redovisning

 

 

Posted in NO

Planering Fysik åk 8

Elektricitet, magnetism

Planering i fysik åk 8, vecka 4 till och med vecka 8, 2019

 

Är det möjligt att dra ner på energianvändandet? Behöver vi göra det? Hur produceras vår energi? Detta och mycket annat kommer vi att prata om och fördjupa oss i under de kommande veckorna.

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället 


  Centralt innehåll

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för – och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrusning
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Beskriva och förklara begrepp t. ex; spänning, ström, resistans, magnetism och effekt.
 • Beskriva sambandet mellan elektricitet och magnetism, eldistribution och förstå användningen i vardagen.
 • Vilka typer av energikällor vi hade för några hundra år sedan och hur/och varför de förändrades i samband med industrialiseringen?
 • Ge en översikt för de energikällor som vi använder och till vad de används.
 • Vilka energikällor som används för produktion, uppvärmning och transport. Var produceras energin, hur går det till, vilka effekter de har på miljön, för- och nackdelar.
 • Hur Sveriges och världens energiförbrukning ser ut uppdelad på olika energislag.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar uppgifter

Prov

 

 

Veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Halvklass Läxa
4 Introduktion

Historik

s. 76-79

Spänning, ström och resistans

s. 80-86

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
5 Magnetism

s. 86-88

Induktion, växelström

s. 190-192

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
6 Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
7 Repetition Prov 14/2 Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
8 Genomgång / energiformer Förberedelser debatt Genomgång / energikällor

 

 

 

Posted in NO

Planering kemi åk 8

Planering för åk 8 i kemi ”Kol och kolföreningar” vecka 48-51

 

Centralt innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Elevens mål

Du ska kunnna:

 • Kol som grundämnet, varför kolatomen är speciell
 • Kolföreningar, uppbyggnad, användning
 • Kol som bränsle/råvara, användning, betydelse, fördelar/nackdelar
 • Kolets kretslopp och fotosyntesen, betydelse, hur det kan påverkas
 • Uppbyggnad, användningsområden och risker med alkoholer

Bedömning

Aktivt deltagande under lektioner, laborationer, diskussioner

Redovisningar- laborationsrapporter, läxor

Test

 

Vecka Helklass Halvklass lab/uppgift
48 Kol som grundämne

Kolets kretslopp

Kolföreningar

 

Puls kemi: s.102-110

Laboration/uppgift
49 Kolföreningar

Kol – Bränsle och råvara

 

Puls kemi: s. 111-115

 

Laboration/uppgift
50 Kol – Bränsle och råvara

 

Test torsdag 13/12

 

Alkoholer Puls kemi: s. 117-119

Laboration/uppgift
51 Alkoholer fortsättning

 

Laboration/uppgift
Posted in NO