Category Archives: Matematik

Planering i matematik, kap 5 Sannolikhet och statistik

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll:

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

Elevens mål

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • att använda utfallsdiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att räkna med oberoende och oberoende och beroende händelser

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

 

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

Begrepp

Händelse Likformig sannolikhet Utfallsdiagram
Risk Utfall Träddiagram
Chans Gynnsamma utfall Kombinatorik
Sannolikhet Möjliga utfall  

 

 

Matematikplanering åk 8 vt 2019
fram till och med vecka 21

Vecka Innehåll Sid. Läxa
17 5.1 Chans och risk

5.2 Sannolikhetslärans grunder

178-180

181-184

Ligga i fas med planeringen
18

 

5.3 Sannolikhet i flera steg

5.4 Oberoende och beroende händelser

 

185-189

190-193

Ligga i fas med planeringen
19 5.4 Oberoende och beroende händelser

5.5 Kombinatorik

 

190-193

194-197

Ligga i fas med planeringen
20 5.7 Spridningsmått (medelv, median, typvärde)

Kapiteltest (Uppgift 1 – 6)

Basläger och hög höjd

204-207

 

215

216-221

Ligga i fas med planeringen

21

 

Basläger och hög höjd

Prov 24/5

216-221

 

 

Lycka till!

Planering i matematik, kap 4 Samband och förändring

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräknar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Strategier för problem i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Elevens mål

 • förstå och använda procentbegreppet
 • växla mellan decimalform, bråkform och procent
 • beräkna andelen
 • beräkna delen
 • beräkna det hela
 • göra beräkningar med förändringsfaktorer
 • använda ekvationer för att lösa procentproblem
 • förstå och använda procentenheter
 • förstå och använda koordinatsystem, grafer
 • förstå och använda proportionalitet och linjära samband

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

Bedömning

 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Begrepp som du ska kunna

 

andelen                              ränta                                  y-koordinat

                      delen                                   procentenhet                     origo

                      det hela                              koordinatsystem                punktdiagram

                      procent                               x-axel                                  graf

                      promille                              y-axel                                  jämförpris

förändringsfaktor             x-koordinat                        proportionalitet

                                                                                       linjära samband

                   

 

Matematikplanering åk 8 vt 2019
fram till och med vecka 15

Vecka Veckans mål Läxa
7

 

 

4.1 Procent, promille

 

8 4.2 Förändringsfaktor

 

 

Procent begreppet

Övningsblad

 4:1 A, B, C

10 4.3 Algebra och procent

4.4 procentenheter

 

Förändrings-faktor

Övningsblad

4:2 två sidor

12 4.5 Koordinatsystem

4.6 Grafer

 

Procent med algebra

Övningsblad

 4:3 två sidor

13 4.7 Proportionalitet och linjära samband

Kapiteltest

 

 

Rita /läsa av grafer Övningsblad

 4:5, 4:6

14 Baslägret/Hög höjd

Repetition

Repetitions-uppgifter

Mattedirekt

15 Prov fredagen den 12/4

 

 
     

 

 

Lycka till med studierna!

 

 

 

Planering Geometri kap. 3

Centralt innehåll:

 • Geometriska begrepp och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Elevens mål

 • beräkna omkrets och area av en cirkel
 • beräkna arean av begränsningsyta
 • förstå vad volym är
 • ge namn på och känna till olika rymdgeometriska kroppar t. ex rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
 • kunna använda och lösa ut formler

Begrepp

                      medelpunkt                         radie                                   diameter

                      pi                                         omkrets                              area

                      enheter                               cirkelsektor                        medelpunktsvinkel

                      dimension                           geometrisk kropp               kub                                     

rätblock                              cylinder                              prisma                               

kon                                      pyramid                              klot                                    

begränsningsyta                 mantelyta                           sfär                                    

volym           

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

Bedömning

 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • ProvMatematikplanering åk 8 ht/vt 2019
Vecka Veckans avsnitt Sid. Läxa
50 Cirkelns omkrets

Cirkelns area

 

88-91

92-96

 

51 Cirkelns area

Begränsningsyta

92-96

97-102

2 Begränsningsyta

Volym av rätblock

 

97-102

104-107

Övningsblad omkrets och area 3:1 A – 3:2A

3 Volymenheter

Volym av prisma och cylinder

 

104-107

108-110

111-113

Övningsblad begränsningsarea 3:3
4 Volym av kon, pyramid och klot

Formler

Kapiteltest

 

111-113

114-117

123

 

Övningsblad volymenheter3:5
5 Repetition: Baslägret och/eller

Blandade uppgifter

 

124-129

236-237

Repetitionsupp-gifter 3 ( matte direkt)
6 Prov 8/2

 

Planering i matematik åk 8

 

Algebra Kap 2

Centralt innehåll:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Elevens mål

 • Kunna hitta mönster från talföljder och figurer
 • Förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • Kunna multiplicera med parentes
 • Lösa olika typer av ekvationer
 • Att lösa ekvationer med x i båda leden
 • Problemlösning med ekvationer
 • Kunna föra matematiska resonemang kring variabler och ekvationer.
 • Använda olika uttrycksformer för att argumentera och redovisa sina lösningar.

  Begrepp

·         Talföljd

·         Formel

·         Algebraiskt uttryck

·         Numeriskt uttryck

·         Variabel

·         Förenkla

·         Likhet

·         Ekvation

·         Obekant

·         Prövning

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

Veckoplanering åk 8 2018-2019

Vecka Avsnitt Uppgifter Läxa
42  

 

2:1 Mönster

2:2 Mönster och formler

 

 

1,3,4,6,8,10 (11-14)

2,3,6,9,10,11 (13-17)

Övningsblad 2.1
43  

 

2:3 Uttryck med parenteser

2:4 Multiplikation med parentes

 

1,2,3,5,7,10,12,13,15,17,19 (20-24)

1,2,3,5,9,10,12 (15-20)

Övningsblad 2.3B
45  

 

2:3 Uttryck med parenteser

2:4 Multiplikation med parentes

 

1,2,3,5,7,10,12,13,15,17,19 (20-24)

1,2,3,5,9,10,12 (15-20)

46  

 

2:5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

 

3,4,5,7,11,12,14 (15-19)

2,4,6,8,9,10,12,15 (16-20)

Övningsblad 2.6
48  

 

2.7 Problemlösning med ekvationer

Begreppstest muntligt sid.78

Kapiteltest sid. 79

1,2,3,4,5,6,8,9,10.11 12,13,14 (16-21),
49  

 

Repetition och fördjupning

Prov 7/12