Författare: Joanna Nathanson

Planering matematik, bråk och procent åk 7

planering matematik åk7
Bråk och procent

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

 

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Vad ett bråk är
 • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • Jämföra storleken på olika bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • Multiplikation av bråk
 • Skriva om bråk till decimalform
 • Växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • Beräkna andelen i procentform
 • Beräkna delen med huvudräkning
 • Beräkna delen

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

 

Begrepp du ska kunna

 

bråk                                     täljare                                  nämnare                             bråkform

blandad form                       likvärdiga bråk                   förlänga bråk                      förkorta bråk

enklaste form                      procent                                procentform                        decimalform

 

andel                                   delen                                   det hela


 

 

 

Veckoplanering Kapitel 4 Bråk och procent

 

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
7 4.1 Tal i bråkform

 

 
10 4.2 och 4.3 Jämföra bråk, Förlänga och förkorta bråk

 

Övningsblad 4.3

Uppgift:1-5

Extra uppgift: 6-12

11 4.4 Addition och subtraktion av bråk

 

Övningsblad 4.4

Uppgift:1-6

Fundera över uppgift: 9-10

Extra uppgift:7-8

 

12 4.5 Multiplikation av bråk

 

Övningsblad 4.5

Uppgift:1-5

Fundera över uppgift: 6-7

Extra uppgift: 8-15

13 4.6 (4.8) Andelen i procentform, (beräkna delen med huvudräkning)

 

Övningsblad 4.7

Uppgift:1-7

Extra uppgift: 8-10

 

14 Påsklov

 

 
15 4.9 Beräkna delen

Begreppstest, Kapiteltest

Repetition och fördjupning

Basläger, hög höjd, blandade uppgifter

 

 
16 Basläger, höjd blandade uppgifter

Repetition

 

 
17 Prov Måndag 23/4

 

 

 

Planering i kemi åk 7

Syra – Bas åk 7

Vi arbetar med detta arbetsområde under veckorna 4-7
Förankring i kursplanens syfte och central innehåll

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 • Lösningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur påverkar din hälsa och miljön.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram bilder och skriftliga rapporter

 

Elevens mål för arbetsområdet är att kunna:

 • Ge exempel på ämnen som är sura, basiska och neutrala
 • Hur syror och baser kemiskt är uppbyggda
 • Vilka egenskaper syror och baser har och vad de används till
 • Syror och basers betydelse i t ex kroppen och i naturen
 • Vad en indikator är, känna till några olika indikatorer, använda indikatorer och tolka resultat
 • Vad som menas med pH-värde, undersöka pH-värde och tolka resultat
 • Vilken betydelse pH-värdet har i kroppen, i naturen
 • Diskutera betydelsen av försurning i naturen
 • Kunna jobba säkert i en kemisal. Laborera och hantera kemikalier och material på ett säkert sätt.
 • Följa en färdig laborationsinstruktion och vara med och planera laborationer. Utföra, utvärdera och dokumentera laborationer

  Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter och laborationer

 

     Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar laborationer

Läxor, prov

 

 

 

Veckoplanering

Vecka Innehåll Läxa
 

4

·         Planering

·         Intro

·         Atomer och joner s.112-114

·         Indikatorer s.34

·         Syror s.29-31

 

Indikatorer s.34

 

5

·         Syror s.29-31

·         Baser s. 32-33

Syror s.29-31
 

6

·         Baser s. 32-33

·         Neutralisation s.34

·         Försurning s.36-37

Baser s.32-33
7 ·         Försurning s.36-37

·         Repetition

Neutralisation s.34

Försurning s.36-37

8 ·         Prov tisdag 20/2

 

 

 

Postades i NO

Planering matematik åk 7

Planering matematik åk7
Geometri

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

beräkningar och slutsatser
Centralt innehåll

 • geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstorning av två och tredimensionella objekt
 • metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med

 

Elevens mål

 • Förstå och använda prefix
 • Förstå och använda de vanliga enheterna
 • Kunna de geometriska begreppen
 • Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva
 • Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska figurer samt
 • Enhetsbyten i samband med detta

 

 

 

Begrepp du ska kunna

 

Enheter

Prefix

Dimension

Parallella linjer

Diagonal

Vinkel

Vinkelben

Vinkelspets

Sidovinkel

Månghörning

Vinkelsumma

Triangel

Parallelltrapets

Parallellogram

Romb

Rektangel

Kvadrat

Omkrets

Area

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning

 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • ProvVeckoplanering 
Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
49 3.1 Enheter och prefix

 

50 3.2 Geometriska begrepp

3.3Vinklar

 

3.1A Enheter prefix
51 3.3 Vinklar

3.4 Månghörningar och vinkelsumma

 

3.3A Vinklar
2 3.4 Månghörningar och vinkelsumma

 

 

3 3.5 Omkrets

3.6 Introduktion av area

 

3.7A Area
4 3.7 Area av rektanglar och parallellogram

3.8 Area av trianglar

Begreppstest, Kapiteltest

 

5 Repetition/fördjupning

Basläger, höjd blandade uppgifter

 

6 Repetition/fördjupning

Basläger, höjd blandade uppgifter

 

7 Prov måndag 12/2

 

 

Planering biologi åk 7

Planering i biologi

Livet på jorden

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

Elevens mål

 • Förstå vad en organism är, förstå hur och varför organismer delas in i olika grupper
 • Ge exempel på vad som behövs för att en art ska leva vidare
 • Kunna föra enklare resonemang om livets uppkomst
 • Cellen som byggsten
 • Förstå vad en art är
 • Förstå vad som menas med biologisk mångfald och varför det är viktigt med biologisk mångfald, samt vad mångfalden kan påverkas av
 • Använda mikroskop
 • Dokumentera ett experiment

Nya begrepp du ska kunna:

 • Art
 • Organism
 • Biologisk mångfald
 • Fotosyntes
 • Cellandning
 • Växtcell
 • Djurcell
 • Variation
 • Bakterie
 • Virus

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Gemensamma genomgångar, uppgifter och laborationer

 

Bedömning

Veckotest

Genomförandet och dokumentationen vid laboration

Hur eleven visar sin kunskap genom deltagande i diskussioner, uppgifter och ställer relevanta frågor

Livet på jorden

Planering biologi åk 7 vt 2017

 

 

Veckoplanering

Vecka Innehåll Läxa
 

47

Vad är liv, vad skiljer levande från icke levande? Vad är typiskt för liv s.16,

Livets uppkomst s.6-7

Livets utveckling s.24

 

 

 

 

48

Först och minst, cyanobakterier s.28-29 (halva sidan: ”Skaffar sig mat på olika sätt”)

Cellen s.17

 

 

Läxa: sid 6-7, 16, 24

 

49

Bakterier s.30-31

 

 

Läxa: s.28-29 (halva), 17

 

50

Fotosyntes s.76-77

Cellandning s.166

 

 

Läxa: sid 30-31,

 

51

 

Linné ordnar växter och djur? s.18

Arter och deras namn s.20-21

 

 

 

Läxa: sid 76-77

2 Arter och deras namn s.20-21

Biologisk mångfald, variation s.144

 

 
3 Biologisk mångfald, variation s.144

 

Läxa s.18,20,21

 

 

 

 

 

Postades i NO