Author Archives: Joanna Nathanson

Planering i matematik, kap 4 Samband och förändring

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräknar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Strategier för problem i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Elevens mål

 • förstå och använda procentbegreppet
 • växla mellan decimalform, bråkform och procent
 • beräkna andelen
 • beräkna delen
 • beräkna det hela
 • göra beräkningar med förändringsfaktorer
 • använda ekvationer för att lösa procentproblem
 • förstå och använda procentenheter
 • förstå och använda koordinatsystem, grafer
 • förstå och använda proportionalitet och linjära samband

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

Bedömning

 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Begrepp som du ska kunna

 

andelen                              ränta                                  y-koordinat

                      delen                                   procentenhet                     origo

                      det hela                              koordinatsystem                punktdiagram

                      procent                               x-axel                                  graf

                      promille                              y-axel                                  jämförpris

förändringsfaktor             x-koordinat                        proportionalitet

                                                                                       linjära samband

                   

 

Matematikplanering åk 8 vt 2019
fram till och med vecka 15

Vecka Veckans mål Läxa
7

 

 

4.1 Procent, promille

 

8 4.2 Förändringsfaktor

 

 

Procent begreppet

Övningsblad

 4:1 A, B, C

10 4.3 Algebra och procent

4.4 procentenheter

 

Förändrings-faktor

Övningsblad

4:2 två sidor

12 4.5 Koordinatsystem

4.6 Grafer

 

Procent med algebra

Övningsblad

 4:3 två sidor

13 4.7 Proportionalitet och linjära samband

Kapiteltest

 

 

Rita /läsa av grafer Övningsblad

 4:5, 4:6

14 Baslägret/Hög höjd

Repetition

Repetitions-uppgifter

Mattedirekt

15 Prov fredagen den 12/4

 

 
     

 

 

Lycka till med studierna!

 

 

 

Planering kemi åk 8

Planering för åk 8 i kemi ”Kol och kolföreningar” vecka 48-51

 

Centralt innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Elevens mål

Du ska kunnna:

 • Kol som grundämnet, varför kolatomen är speciell
 • Kolföreningar, uppbyggnad, användning
 • Kol som bränsle/råvara, användning, betydelse, fördelar/nackdelar
 • Kolets kretslopp och fotosyntesen, betydelse, hur det kan påverkas
 • Uppbyggnad, användningsområden och risker med alkoholer

Bedömning

Aktivt deltagande under lektioner, laborationer, diskussioner

Redovisningar- laborationsrapporter, läxor

Test

 

Vecka Helklass Halvklass lab/uppgift
48 Kol som grundämne

Kolets kretslopp

Kolföreningar

 

Puls kemi: s.102-110

Laboration/uppgift
49 Kolföreningar

Kol – Bränsle och råvara

 

Puls kemi: s. 111-115

 

Laboration/uppgift
50 Kol – Bränsle och råvara

 

Test torsdag 13/12

 

Alkoholer Puls kemi: s. 117-119

Laboration/uppgift
51 Alkoholer fortsättning

 

Laboration/uppgift
Posted in NO

Planering i fysik åk 8

Akustik och optik

Planering i fysik 8, vecka 41-46, 2018

 

Centralt innehåll

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Förklara hur ljud uppstår, sprids och registreras
 • Förklara ljudets egenskaper
 • Förstå hur ljud påverkar hälsan
 • Förklara hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts
 • Genomföra undersökningar med hjälp av egna planeringar och att redovisa resultat och slutsats när du genomfört undersökningarna

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar.
 • Systematiska undersökningar i form av laborationer och praktiska övningar.
 • Planering av laborationer och dokumentering av resultat.
 • Arbete med frågeställningar enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner

Hur du genomför och dokumenterar laborationer

Läxor

Prov

 

 

Veckoplanering

Vecka Lektion Läxor/prov Halvklass
41 ·         Vad är ljud

Puls fysik: s.142-143

 

 

42

·         Hur sprids ljud

Puls fysik: s.146-149

·         Örat, hur ljud registreras

·         Buller

·         Ljud i miljön

Puls fysik: 150, 151,145, 155

Läxa: 142-143, 146-149 ·         Lab/uppgifter

 

 

43

 

 

·         Ljus o mörker

·         Skuggor och bilder

Puls Fysik s.162-165

·         Reflexion

Puls Fysik s. 166-169

Läxa: 145, 150-151, 155

 

·         Lab/uppgifter

 

 

45

 

 

·         Linser

·         Ljusets brytning

·         ögat

Puls Fysik: s. 170-171, 173

·         Färger

·         Ljus som vågrörelse

Puls Fysik:175-177, (178-179)

Läxa: 162-167

 

·         Lab/uppgifter

 

46

 

Repetition

 

 

Läxa: s. 168-171, 173, 175-177

Prov

Fredag16/11

 

 

Posted in NO

Planering i matematik åk 8

 

Algebra Kap 2

Centralt innehåll:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Elevens mål

 • Kunna hitta mönster från talföljder och figurer
 • Förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • Kunna multiplicera med parentes
 • Lösa olika typer av ekvationer
 • Att lösa ekvationer med x i båda leden
 • Problemlösning med ekvationer
 • Kunna föra matematiska resonemang kring variabler och ekvationer.
 • Använda olika uttrycksformer för att argumentera och redovisa sina lösningar.

  Begrepp

·         Talföljd

·         Formel

·         Algebraiskt uttryck

·         Numeriskt uttryck

·         Variabel

·         Förenkla

·         Likhet

·         Ekvation

·         Obekant

·         Prövning

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

Veckoplanering åk 8 2018-2019

Vecka Avsnitt Uppgifter Läxa
42  

 

2:1 Mönster

2:2 Mönster och formler

 

 

1,3,4,6,8,10 (11-14)

2,3,6,9,10,11 (13-17)

Övningsblad 2.1
43  

 

2:3 Uttryck med parenteser

2:4 Multiplikation med parentes

 

1,2,3,5,7,10,12,13,15,17,19 (20-24)

1,2,3,5,9,10,12 (15-20)

Övningsblad 2.3B
45  

 

2:3 Uttryck med parenteser

2:4 Multiplikation med parentes

 

1,2,3,5,7,10,12,13,15,17,19 (20-24)

1,2,3,5,9,10,12 (15-20)

46  

 

2:5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

 

3,4,5,7,11,12,14 (15-19)

2,4,6,8,9,10,12,15 (16-20)

Övningsblad 2.6
48  

 

2.7 Problemlösning med ekvationer

Begreppstest muntligt sid.78

Kapiteltest sid. 79

1,2,3,4,5,6,8,9,10.11 12,13,14 (16-21),
49  

 

Repetition och fördjupning

Prov 7/12