Author Archives: Joanna Nathanson

Veckobrev vecka 19

Hej,

På tisdag den 7/5 slutar eleverna efter lunch då vi lärare har möte hela eftermiddagen.

Under vecka 20 kommer eleverna att vaccineras. Syster kommer ut med mer information under nästa vecka

Torsdag  den 16/5 har vi friidrottsdag på Enskede IP. Mer information kommer i nästa veckobrev.

Torsdag 16/5 är det också dags för läsårets sista enhetsråd. Kontakta dina klassrepresentanter om ni har något ni vill att de ska ta upp.

 

Mentorerna i åk 8

Planering i matematik, kap 5 Sannolikhet och statistik

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll:

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

Elevens mål

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • att använda utfallsdiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att räkna med oberoende och oberoende och beroende händelser

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

 

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

Begrepp

Händelse Likformig sannolikhet Utfallsdiagram
Risk Utfall Träddiagram
Chans Gynnsamma utfall Kombinatorik
Sannolikhet Möjliga utfall  

 

 

Matematikplanering åk 8 vt 2019
fram till och med vecka 21

Vecka Innehåll Sid. Läxa
17 5.1 Chans och risk

5.2 Sannolikhetslärans grunder

178-180

181-184

Ligga i fas med planeringen
18

 

5.3 Sannolikhet i flera steg

5.4 Oberoende och beroende händelser

 

185-189

190-193

Ligga i fas med planeringen
19 5.4 Oberoende och beroende händelser

5.5 Kombinatorik

 

190-193

194-197

Ligga i fas med planeringen
20 5.7 Spridningsmått (medelv, median, typvärde)

Kapiteltest (Uppgift 1 – 6)

Basläger och hög höjd

204-207

 

215

216-221

Ligga i fas med planeringen

21

 

Basläger och hög höjd

Prov 24/5

216-221

 

 

Lycka till!

Planering i matematik, kap 4 Samband och förändring

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräknar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Strategier för problem i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Elevens mål

 • förstå och använda procentbegreppet
 • växla mellan decimalform, bråkform och procent
 • beräkna andelen
 • beräkna delen
 • beräkna det hela
 • göra beräkningar med förändringsfaktorer
 • använda ekvationer för att lösa procentproblem
 • förstå och använda procentenheter
 • förstå och använda koordinatsystem, grafer
 • förstå och använda proportionalitet och linjära samband

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor

Bedömning

 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Begrepp som du ska kunna

 

andelen                              ränta                                  y-koordinat

                      delen                                   procentenhet                     origo

                      det hela                              koordinatsystem                punktdiagram

                      procent                               x-axel                                  graf

                      promille                              y-axel                                  jämförpris

förändringsfaktor             x-koordinat                        proportionalitet

                                                                                       linjära samband

                   

 

Matematikplanering åk 8 vt 2019
fram till och med vecka 15

Vecka Veckans mål Läxa
7

 

 

4.1 Procent, promille

 

8 4.2 Förändringsfaktor

 

 

Procent begreppet

Övningsblad

 4:1 A, B, C

10 4.3 Algebra och procent

4.4 procentenheter

 

Förändrings-faktor

Övningsblad

4:2 två sidor

12 4.5 Koordinatsystem

4.6 Grafer

 

Procent med algebra

Övningsblad

 4:3 två sidor

13 4.7 Proportionalitet och linjära samband

Kapiteltest

 

 

Rita /läsa av grafer Övningsblad

 4:5, 4:6

14 Baslägret/Hög höjd

Repetition

Repetitions-uppgifter

Mattedirekt

15 Prov fredagen den 12/4

 

 
     

 

 

Lycka till med studierna!

 

 

 

Planering kemi åk 8

Planering för åk 8 i kemi ”Kol och kolföreningar” vecka 48-51

 

Centralt innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Elevens mål

Du ska kunnna:

 • Kol som grundämnet, varför kolatomen är speciell
 • Kolföreningar, uppbyggnad, användning
 • Kol som bränsle/råvara, användning, betydelse, fördelar/nackdelar
 • Kolets kretslopp och fotosyntesen, betydelse, hur det kan påverkas
 • Uppbyggnad, användningsområden och risker med alkoholer

Bedömning

Aktivt deltagande under lektioner, laborationer, diskussioner

Redovisningar- laborationsrapporter, läxor

Test

 

Vecka Helklass Halvklass lab/uppgift
48 Kol som grundämne

Kolets kretslopp

Kolföreningar

 

Puls kemi: s.102-110

Laboration/uppgift
49 Kolföreningar

Kol – Bränsle och råvara

 

Puls kemi: s. 111-115

 

Laboration/uppgift
50 Kol – Bränsle och råvara

 

Test torsdag 13/12

 

Alkoholer Puls kemi: s. 117-119

Laboration/uppgift
51 Alkoholer fortsättning

 

Laboration/uppgift
Posted in NO