Elektricitet

 

Hej

Vi lämnar nu biologin och går över till fysiken. Vi kommer att arbeta med elektricitet fram till jullovet.

 

Arbetsplan Elektricitet  

Förmågor att utveckla:  

 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,  

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.  

 

Centralt innehåll ur kursplanen i fysik  

Fysiken i vardagslivet  

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.  

 

Fysiken och världsbilden  

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  

 

Fysikens metoder och arbetssätt  

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.  

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.  

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar  

 

Centralt innehåll ur kursplanen i teknik  

Tekniska lösningar  

Tekniska lösningar som utnyttjar el-komponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.  

 

Begrepp  

Statisk elektricitet, attrahera, repellera, elektroner, ström, generator, turbin, plus- och minuspol, sluten krets, seriekoppling, parallellkoppling, strömbrytare, laddningar, ledare, isolator, säkring, batterier, glödlampan, lågenergilampor, grön el, energikällor, miljöpåverkan, kontakt, vägguttag, batteri elledning motstånd elektriskspänning, elektriskström, kortslutning, spänning, volt 

 

Så här kommer vi arbeta:  

Läsa faktatexter  

Se på film  

Samtala diskutera  

Genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dem 

Skriva texter 

Lyssna på genomgångar 

 

Det här förväntas du kunna:  

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör elektricitet, miljö och samhälle, t ex varför vi ska släcka lampor när vi lämnar ett rum.  

 Du kan söka naturvetenskaplig information i olika typer av källor och kan resonera kring informationen och källans användbarhet.  

 Du kan använda informationen i diskussioner, för att skapa texter och andra framställningar.  

 Du kan genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dessa. 

  Du kan formulera egna frågeställningar och försöker planera egna undersökningar.  

 Du försöker beskriva och förklara det fysikaliska fenomenet elektricitet och använder då de viktiga begreppen, t ex elektroner och laddningar.  

 Du vet och kan berätta något om elsäkerhet.  

 Du kan berätta något om den naturvetenskapliga upptäckten elektricitet och vad den betytt för människans levnadsvillkor.  

 Du kan följa och skissa ett enkelt kopplingsschema.  

 Du kan göra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.  

Du gör enkla dokumentationer av din konstruktion med skisser, modeller eller texter. 

 

Så här gör du för att uppnå målen:  

Du lyssnar aktivt vid genomgångar, då vi läser texter och tittar på filmer. 

Du genomför undersökningar och dokumenterar dessa 

Du deltar aktivt vid samtal och diskussioner 

Du försöker använda dig av de centrala begreppen då vi beskriver och förklarar. 

  

Så här visar du vad du kan:  

Du deltar aktivt i samtal och diskussioner 

Du dokumenterar dina undersökningar enligt arbetsmall  

Du använder de centrala begreppen då du beskriver och förklarar 

Du genomför kunskapskontrollerna