Reading a Novel, week 7-13

Under några veckor kommer du att läsa, samtala och skriva om en skönlitterär bok som du valt. Du kommer att få läsa boken och varje vecka göra läsloggsuppgifter på lektionerna som du mailar till din lärare. Om du av olika anledningar inte kan komma till lektionen ska du ansvara att uppgifterna ändå blir gjorda. Vi kommer även diskutera böckerna i mindre grupper.

Week 7          reading log 1

Week 8          reading log 2

Week 10        reading log 3

Week 12        Start with the final task

Week 13       Complete the final task

I arbetsområdet ska du få en möjlighet att utveckla

  • din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur på engelska,
  • din förmåga att tala och skriva om det lästa på engelska,
  • din förmåga att göra dig förstådd när språket inte räcker till samt
  • din förmåga att lyssna och förstå engelska.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

  • du kan läsa och skriva, genom att du får skriva uppgifter kring boken du läser
  • du kan tala och samtala om det du läst, genom att din lärare lyssnar till det du säger i liten grupp och stor grupp,
  • du kan tala i mindre grupp och motivera dina åsikter kring vardagliga ämnen

Bedömningsaspekter med exempel och förslag på utvecklingsområden

 

Aspekt

 

 

E

 

C

 

A

1. Omfång och bredd

 

 

Innehåll:

fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv

 

Språk:

omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, och fraser

 

Eleven skriver enkelt om sig själv och vad utgår från egna åsikter och upplevelser för att beskriva och ge exempel av något vardagligt.

I viss mån beskrivs innehållet med adjektiv.

Ordförrådet upprepas och ger få exempel av innehållet. Ord och fraser rör innehållet som school, house,, parents, friends. belive in, I like to, my family is…

Talspråk som kinda, gonna, gotta kan förekomma.

 

Eleven skriver relativt varierat om sig själv och sin familj, boende, skolgång med åsikter och känslor och förklarar, ger exempel och resonerar så texten blir mer utbyggd.

Många beskrivande ord förekommer för att beskriva innehållet: nice happy, lovely, different

Ordförrådet består av ord och fraser som sensitive, bullied, immature, culture, continue, close to.., love to be…,

Eleven skriver varierat om sig själv och sin familj, boende, skolgång och beskriver egna landet genom att jämföra, framföra åsikter och känslor med många exempel, förklaringar och resonemang så texten blir mer utbyggd.

Gott ordförråd, många adjektiv och adverbial som varvas med satsatsstrukturer och verbehandling som beskriver innehåll och motsatser som exempelvis otherwise, athletic, minimize, cathegorized, responsibility, confidence, as far as I know, according to me, really warm, realy, cold, although, even if, if I would, follow their dreams

Tänk på att:

 

använda synonymer samt förklara och beskriva med adjektiv, verb och utveckla ditt resonemang med exempel och jämförelser.

 

2. Precision                                                                  

                                 

 

Innehåll: begriplighet, tydlighet och säkerhet

Språk:

idiomatik, meningsbyggnad, textbindning, struktur och grammatiska strukturer.

Eleven utrycker sig begripligt om något enkelt och kortfattat

Språket består av enkla grammatiska strukturer och satsmönster med fraser, korta ord och fasta uttryck.

Kongurensböjningen och tempus kan bli fel.

I wants, I goes, Who haven’t.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt om ett välkänt område eller ger information kring något begränsat.

Verbböjning mestadels god, övervägande pågående form, några avancerade meningsbyggnadskonstruktioner.

Mindre idiomatisk språkbehandling förekommer for an

example, it´s godd for the feeling, speak your opinion

Eleven uttrycker sig med få fel och tankegången framgår tydligt när eleven berättar om en idé eller problem.

Fraser, adverb, relativa pronomen, satsförkortningar, prepositioner + ing-form, tempus fungerar. De fel som finns stör inte läsningen.

Idiomatiska uttryck lyfter texten in the middle of nowhere, a waste of time.

Tänk på att:         

verben är böjda, rätt pronomen används, du har idiomatiska uttryck (talar och skriver som en engelskspråkig person), rätt preposition används.

3. Textbindning

 

 

Innehåll: sammanhang och struktur

Språk: meningsbyggnad, textbindning och struktur.

 

Eleven utrycker sig med enstaka med enstaka ord, fraser och meningar som and, but, so, when för att få fram ett budskap.

En del formuleringar som har påverkan från första språket.

 

Eleven uttrycker sig till viss del sammanhängande och använder bindeord som because, if, also, even if och orsaks- och följdsförhållanden som When…if för att få fram ett budskap.

Framställningen hänger samman så innehållet blir relativt lätt att hänga med i.

Eleven uttrycker sig sammanhängande och det finns en logisk uppbyggnad med stycken och bindeord therefore, because, which, when, if, who för att få fram ett budskap.

Inledning, övrig text och avslutning knyts ihop i en röd tråd. Styckeindelning gör texten lättläst. The first, the second, the third…

Tänk på att:

ha en struktur med en början, en mitt och ett slut samt stycken, bindeord och sambandsord.

4. Flöde  

 

 

Innehåll:

flyt och ledighet

 

Språk:

stavning och interpunktion.

Eleven utrycker sig begripligt i sin kommunikation.

Eleven formulerar sig med enstaka ord och fraser som gör att man måste stanna upp då man läser för det flyter inte så bra. Punkt och stor bokstav kan saknas.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt om ett välkänt område och har få språkfel och den flyter så tanken blir begriplig.

Eleven formulerar sig med visst flyt så att texten går att läsa relativt obehindrat och man inte behöver stanna upp.

Eleven uttrycker sig med få fel och tankegången framgår tydligt.

Eleven formulerar sig med flyt så att texten går att läsa obehindrat. Det finns en början, en mitt och ett slut om något välkänt.

Tänk på att:

kolla punkt och storbokstav, omformulera så texten flyter (prova att läsa din text högt), kontrollera stavning och grammatik.

5. Strategier

 

 

Språk: omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

 

 

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen så den inte stannar upp allt för mycket.

Eleven använder sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade och skrivna språket genom att förklara svenska företeelser och undvika svengelska uttryck.

Eleven kan använda fungerande strategier som löser problemen så kommunikationen inte stannar upp.

Eleven använder sig i viss utsträckning av strategier för att underlätta förståelsen av det skrivna genom att förklara med andra ord.

delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Eleven kan använda väl fungerande strategier som löser problemen och för den framåt på ett konstruktivt sätt och märkbart ökar.

Eleven använder sig i viss utsträckning av strategier för att underlätta förståelsen av det skrivna genom att förklara med andra ord.

 

delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Tänk på att:

inte använda svengelska uttryck, samt förklara svenska begrepp och företeelser så den som lyssnar eller läser förstår.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *