Kategori: SO Planering

so åk 7 Klimat och klimatförändringar

Klimat och klimatförändringar 

Vad är det för skillnad på klimat och väder? Vilka olika klimattyper har vi? Vad händer med vårt klimat? Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?

 

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i  LGR 11:

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen..
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Arbetsområdets mål

 • Du ska kunna beskriva och förklara våra klimatzoner och resonera kring orsaker till klimatförändringar och vad de får för konsekvenser för människan, samhället och miljön.
 • Du ska kunna använda geografiska begrepp på ett korrekt och relevant sätt.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Förutom genomgångar och diskussioner gör vi olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

Utvärdering

 • Arbetsområdet utvärderas genom övningar och diskussioner på lektionerna men också genom en uppgift som ska lämnas in senast måndag 15/5 7a, tisdag 16/5 7b och 7c.

                             

 Kunskapskrav

 

Klimat och klimatförändringar

Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom reflektions och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E Betyget C Betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

 Planering

 

Vecka 17

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång om klimat och väder, temperatur, vind och vatten
 • Genomgång om olika klimatzoner och klimatförändringar.

Vecka 18

 • Vi fortsätter diskussionen kring klimat förändringar utifrån en film
 • Eget arbete: klimat och klimatförändringar

 

Vecka 19

 • Vi fortsätter med våra egna arbeten.

 Vecka 20

 • Inlämning av arbetet om klimat och klimatförändringar måndag 15/5 7a, tisdag 16/5 7b och 7c.

  

 

 

Klimat och klimatförändringar

Besvara frågorna med hjälp av geografiboken s.54-90. Tänk på att alltid förklara hur du tänker och resonerar. Lämna in ditt färdiga arbete senast måndag 15/5 7a, tisdag 16/5 7b och 7c.

 

1.

Redogör för skillnaden på väder och klimat. Förklara och ge exempel

 

2.

Redogör för våra olika klimatzoner. Ta upp var i världen zonen finns, växtlighet, naturresurser, skillnader inom zonen mm. Jämför zonerna, var lever de flesta människorna och varför just där?

 

3.

Redogör för vad klimatförändringar är och hur vi människor påverkar klimatförändringarna.

 

4.

Redogör för och diskutera vilka konsekvenser klimatförändringarna får för oss alla (människa, natur och samhälle).

 

5.

Vad kan vi göra för att förhindra klimatförändringarna?

 

 

 

 

 

 

Kristendom so åk 7

Kristendomen

Kristendomen är en av våra fem världsreligioner. Den har sitt ursprung i judendomen, hur kan det vara så? Varför är Bibeln uppdelad i två delar? Vad innebär 10 Guds bud?Vad menas med att vända andra kinden till? Vad är det dubbla kärleksbudskapet?  Dessa frågor och mycket mer ska vi diskutera i detta arbetsområde där vi lär oss om hur kristendomen uppkom, dess budskap, centrala tankegångar och traditioner.

 

       Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Religion

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

Kunskapskrav

Nedan följer de relevanta skolverkskraven för betyget C. Alla betyg har samma innehåll men djupare, respektive ytligare tillämpning och förståelse. Ex: för betyget A ska du ha mycket goda kunskaper., för betyget C goda kunskaper, för betyget E behöver du bara ha kunskaper … etc. Samtliga kunskapskrav finns att läsa på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Religion: Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva/förklara och visa på samband mellan/förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

 • Du ska känna till kristendomens historia. (skapelsen, Noa, patriarkerna, Moses, Jesus-Jesu liv)
 • Du ska kunna förklara och resonera kring kristendomens budskap. (gyllene regeln/dubbla kärleksbudskapet och treenigheten)
 • Du ska känna till och kunna förklara våra viktigaste kristna traditioner. (redogöra för den kristna kalendern och förklara högtider)

 

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen men också genom en skrivuppgift som vi jobbar med under två lektioner i slutet av arbetsområdet.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi utifrån genomgångar, diskussioner, övningar jobba med kristendomens historia och traditioner men främst om Jesus budskap och kristendomens centrala innehåll.

 

 

 Planering

Vecka 13

 • Introduktion av arbetsområdet. Gamla testamentet: Skapelsen, Adam och Eva, ,Noa och syndafloden. Patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Josef som hamnade i Egypten. Moses. Prinsen av Egypten som förde sitt folk hem, 10 Guds bud.
 • Nya testamentet: Genomgång: Landet där Jesus levde och dog, berättelsen om Jesus. Eventuellt ser vi en film om Jesus liv.

 

Vecka 14

 • Jesus budskap: den gyllene regeln och dubbla kärleksbudskapet
 • Nya testamentet: evangelierna och apostlagärningarna. Källuppgift: Apokalypsen

Vecka 16

 • Centrala tankegångar inom kristendomen. Treenigheten, Jesus budskap och sakramenten
 • Den kristna kalendern och högtider
 • Vi sammanfattar kristendomen och börjar med skrivuppgiften.

 

Vecka 17

 • Vi jobbar klart med skrivuppgiften och lämnar in måndag 24/4 7a och 7c, tisdag 25/4 7b.

 

Lag och rätt

Lag och rätt

Detta arbetsområde kan ses som en fortsättning på arbetsområdet rättigheter och skyldigheter. Lag och rätt handlar ju om rättigheter och skyldigheter. Vad händer om vi bryter mot regler och lagar? Hur fungerar vårt rättsväsende? Vad är rättssäkerhet? Dessa frågor och mycket mer ska vi diskutera i detta arbetsområde.

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Samhällskunskap

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

Kunskapskrav

                 E                  C                   A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga (sociala, mediala, ekonomiska och politiska) strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga (sociala, mediala, ekonomiska och politiska) strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga (sociala, mediala, ekonomiska och politiska) strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

 • Du ska känna till våra grundläggande regler och lagar.
 • Du ska kunna diskutera och resonera om olika typer av brott.
 • Du ska kunna förklara hur ett rättsfall går till, från brott till straff.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika övningar och se en film som visar hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, men också genom ett prov i slutet av arbetsområdet.

Inför provet ska du läsa s.78-103 (fokusera på s.78-83,88-89, 96-103) i din samhällskunskapsbok och dina anteckningar.

 

Planering

 

Vecka 11

 • Introduktion av arbetsområdet.  Vad är en lag? Vi går igenom och diskuterar våra grundlagar.
 • Vi diskuterar olika typer av brott och brottslighet. Vem begår ett brott? Vilken hjälp kan den som drabbas av ett brott få? Gruppuppgift: vilka faktorer kan påverka kriminalitet?
 • Vad är rättssäkerhet och vad menas med rättsväsende? Vi går igenom ett rättsfall från ”brott till straff”

 

Vecka 12

 • Vi går igenom olika typer av påföljder/straff och ser en film om en rättegång
 • Gruppuppgift: Hur förebygger samhället kriminalitet. Vi sammanfattar arbetsområdet

 

Vecka 13

 • Prov måndag 27/3. (7b gör provet på engelsklektionen).

 

 

Vi kommer också att besöka Södertörns tingsrätt där vi får se hur en rättegång går till.

7a åker till tingsrätten tisdag 21/3, 7b onsdag 22/3 och 7c måndag 20/3

 

 

 

Rättigheter och skyldigheter so åk 7

Rättigheter och skyldigheter

Vi lever i en demokrati. För att demokrati ska kunna fungera måste vi alla delta i samhället . Vi måste känna till våra rättigheter och skyldigheter och lära oss ett demokratiskt arbets- och beslutssätt. Hur skulle det se ut om alla bara brydde sig om sig själva? Tänk om bara vissa personer hade rättigheter och alla andra var tvungna att lyda? Vad är barnkonventionen? Är det en lag? Vad händer om man bryter mot barnkonventionen? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som elev i skolan?

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Samhällskunskap

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Kunskapskrav

Nedan följer de relevanta skolverkskraven för betyget C. Alla betyg har samma innehåll men djupare, respektive ytligare tillämpning och förståelse. Ex: för betyget A ska du ha mycket goda kunskaper., för betyget C goda kunskaper, för betyget E behöver du bara ha kunskaper … etc. Samtliga kunskapskrav  finns att läsa på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Samhällskunskap:

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutfattande.

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

 • Du ska kunna förstå och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du har.
 • Du ska känna till barnkonventionen och förstå vad den innebär. .
 • Känna till skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

 

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar också göra olika övningar och se filmer om FN, barnkonventionen och göra ett antal skrivuppgifter.

 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, genom diskussioner, både i grupp och i hel klass. Vi kommer också att utvärdera genom att eleverna under veckans sista lektion svarar skriftligt  på några frågor rörande det vi jobbat om och diskuterat den senaste veckan.

 

 

Planering

Vecka 7

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång om våra rättigheter och skyldigheter. Vi gör en diskussions och inlevelseövningar om rättigheter och skyldigheter.
 • En historisk återblick på hur våra rättigheter utvecklats.
 • Vad är FN och vad gör FN? Vi ser en kort film om FN  Skrivuppgift om veckans arbete

 

Vecka 8

 • Genomgång och diskussion om barnens rätt/barnkonventionen
 • Vi fortsätter diskussionen om barnkonventionen med fokus på barnarbete och barn på flykt.
 • Vi ser filmen ”Att leva i exil- flyktingbarn” berättar. Skrivuppgift om veckans arbete

 

Vecka 10

 • Rättigheter i skolan, elevdemokrati skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Vi ser och diskuterar filmen ”Den gröna cykeln”