Kategori: NO

instuderingsfrågor Ekologi

Instuderingsfrågor ekologi

Sidor i boken

102- 114, 124-127

 1. Förklara följande ord.
 2. a) Organism b) nedbrytare     c) ekologi                   d) Näringskedja
 3. e) producent f) konsument    g)toppkonsument    h) poulation
 4. Förklara fotosyntesen och varför den är så viktig?
 5. Vad behöver en växt för att överleva?
 6. Ge exempel på två olika näringskedjor.
 7. Vad är det som förs vidare genom en näringskedja?
 8. Vad är en näringsväv, ge ett exempel.
 9. Förklara vad som är fel med näringskedjan.

flugsnappare →  Fluga → sparvhök

 1. Utgå från näringsväven och beskriv vad som skulle hända om spiggen utrotades.

 1. Förklara varför det finns fler växtätare än rovdjur i ett ekosystem.

 1. Förklara varför nedbrytarna är så viktiga i ekosystemen. –

 

 1. Förklara kolets kretslopp.
 2. Förklara vattnets kretslopp
 3. Hur kan en kolatom från en sork hamna i en människa?

 

Ekologi planering åk 7

Ekologi

Planering i biologi för åk 7, v. 12 – 17

 

Centralt innehåll

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med bruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambandet mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Kunskapskrav som testas under arbetsområdet

E C A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om ekologi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper om ekologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven har mycket goda kunskaper om ekologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom för eleven utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom för eleven välutvecklade och till väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.


 

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Fotosyntes och förbränning
 • Materiens kretslopp, näringskedjor, näringspyramid, näringsväv
 • Ekosystem
 • Förklara och använda begrepp som ingår i området om ekosystem och ekologi

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, filmer

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför uppgifter

Läxor

Prov

 

Veckoplanering

 

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
12 Kretslopp och energi

Övning: Näringskedja
s. 107-109

 

Kretslopp och energi
s. 107-109

 

Näringskedjor och näringsvävar

S 110 – 114

13 Fotosyntes och förbränning

s. 104-105

 

Förbränningen frigör energi.

Läxa s. 105

Kolets kretslopp

S 109

14 Gifter i naturen

s.150-155

 

Ekosystem

S 102 – 103

Ekosystem till vår tjänst

S 126 – 127

16 Ekosystem sjö, uppgift Räcker naturresurserna

S 124 – 125

Uppgift

Repetition
17 Repetition Prov on 26/4  

 

 

Teknikplanering

Material och konstruktion (teknik)– åk 7

 

Förmågor du ska utveckla

 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar

¨      Du ska kunna identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • Du ska kunna identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

¨      Du ska kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

¨      Du ska kunna värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • Du ska kunna analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll som vi kommer att behandla

¨      Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

¨      Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

¨      Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

¨      Teknikutvecklingsarbetet olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

¨      Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

Elevens mål

Eleven ska efter avslutat avsnitt  kunna/förstå varför och hur en konstruktion är stark och/ hållbar beroende:

 • Vilket material som används och varför (t.ex. stål, aluminium, betong)
 • Egenskaper hos olika material (tryckhållfasthet, draghållfasthet, hårdhet och elasticitet)
 • Vilken form materialet har och varför
 • Vilken form konstruktionen har
 • Om man använder någon form av förstärkning t.ex. armering, sandwichmaterial
 • Känna till hur byggandet har ändrats genom historien och varför man har byggt t.ex. broar på olika sätt.
 • Göra en sammanfattning av vad man behöver tänka på när man ska konstruerar/bygga en bro.


Bok: Teknik (Puls)

Sidorna:24-43

 

Veckoplanering

 

  Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
Vecka 6

 

Sidorna 24-29

 

 

·         Genomgång kemiprov

·         Byte av böcker från kemi till teknik

·         Introduktion till teknikområdet

Studiedag

Onsdag 8/2

·         Material

·         Tryckhållfasthet

·         Draghållfasthet

·

Vecka 7

 

Sidorna 30-33

 

 

 

·         Elasticitet

·         Brottanvisning

·         Balk

·         Armering

 

·         Korrugerad

·         Sandwichmaterial

 

·         Ramar

·         Fackverk

·         Skal

 

Vecka 8

 

Sidorna 34-38

 

·         Tillverka en stabil ram ·         Olika sorters broar

·         Jobba kring en bro i grupp

·         Redovisa er bro
Sportlov
Vecka 10

 

Repetition Repetition

 

(Friluftsdag torsdag 9/3 – gäller 7a)

Prov 7b onsdag 8/3

Prov 7ac fredag 10/3

 

 

 

 

 

 

 

Kemi år 7 planering för 7abc veckorna 2-5

 

Syra – Bas åk 7

Vi arbetar med detta arbetsområde under veckorna 2-5 och kommer att använda Puls Kemi

Centralt innehåll som vi kommer att behandla

 • Lösningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur påverkar din hälsa och miljön.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram bilder och skriftliga rapporter

Elevens mål för arbetsområdet är att kunna:

 • Ge exempel på ämnen som är sura, basiska och neutrala
 • Hur syror och baser kemiskt är uppbyggda
 • Vilka egenskaper syror och baser har och vad de används till
 • Vad en indikator är, känna till några olika indikatorer, använda indikatorer och tolka resultat
 • Vad som menas med pH-värde, undersöka pH-värde och tolka resultat
 • Vilken betydelse pH-värdet har i kroppen, i naturen
 • Diskutera betydelsen av försurning i naturen
 • Kunna jobba säkert i en kemisal. Laborera och hantera kemikalier och material på ett säkert sätt.
 • Följa en färdig laborationsinstruktion och vara med och planera laborationer. Utföra, utvärdera och dokumentera laborationer.
 • För att visa att du uppnår målen för området ska du:
 • Delta i laborationer på ett tillfredsställande sätt och lämna in planeringar och laborationsrapporter
 • Delta i läxförhör, genomgångar och diskussioner med tillfredsställande resultat
 • Veckoplanering
Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
 

2

  ·         Atomer och joner (s.42)

·         Surt eller basiskt (s. 68)

 

·         Indikatorer (s.68-69)

·         SIV-regeln (s.69)

 

 

3

Frågorna s.83

Minns du? 6-14

Laboration /arbetsuppgift (Försurning av haven + Frågorna s.83 Förstår du? 5-9)

 

 

Laboration /arbetsuppgift

(Försurning av haven + Frågorna s.83 Förstår du? 5-9)

 

 

4

Genomgång laboration

Frågorna s.83

Minns du? 15-20

·         Försurning av sjöar s.74-77

 

·         Försurning av haven

 

5 Repetition Repetition Prov 7b onsdag 1:a februari

7a och 7c fredag 3:februari