Category Archives: Matematik

Planering Matte

Planering matematik åk9
Samband och förändring

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband, strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Elevens mål

Du ska kunna

 • Begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter
 • Räta linjens ekvation
 • Procentuell förändring

 

Begrepp du ska kunna

Variabel

Funktion

Graf

Linjär funktion

Proportionalitet

Räta linjens ekvation

Procent

Förändringsfaktor

Procentuell förändring

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov  
 • Veckoplanering
Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
48 2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

 

 

 
49 2.2 Linjära funktioner

2.3 Räta linjens ekvation

 

 

Grafer i koordinatsystem

 

50 2.4 Procentuell förändring

 

Räta linjens ekvation

 

51 2.5 Upprepad procentuell förändring

 

 
2 2.5 Upprepad procentuell förändring

Repetition, hela kap. 2

 

Förändringsfaktor
3 Begreppstest, Kapiteltest

Basläger/Hög höjd

Repetition/fördjupning

Repetitionsuppgifter
4 Repetition/fördjupning

Prov fredag 25/1

 

 

 

 

Matematikplanering ÅK 9, algebra

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll
Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning av algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Elevens mål

Du ska kunna

 • Teckna algebraiska uttryck
 • Beräkna algebraiska uttryck
 • Faktorisera algebraiska uttryck
 • Teckna och lösa ekvationer
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer 

Begrepp du ska kunna


Algebra

Numeriska uttryck

Algebraiska uttryck

Förenkla

Variabel

Faktorisera

Ekvation

Obekant

Konstant

Prövning

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Veckoplanering

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
40 1.5 Algebraiska uttryck

1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

 

41 1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

1.7 Faktorisera uttryck

Gamla NP (träna)

1.5 B Förenkla uttryck med parenteser
42 1.7 Faktorisera uttryck

Gamla NP (träna)

1.7 Faktorisera uttryck
45 1.8 Ekvationer

1.9 Ekvationer med problemlösning

Kapiteltest

 

1.8 Ekvationer
46 Repetition

Prov den 16/11

1.9 Problemlösning

Betygsmatris matematik 

Förmåga E C A
 Begrepp Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt

.

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 Metod Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. 
 Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Betygsmatris för matematik

Vecka 38, matematik självstudier

Hej alla elever och föräldrar i åk 9!

Nästa vecka är det skoljogg och utvecklingssamtal. Två matematiklektioner ställs in på grund av utvecklingssamtalen och ni får studera hemma motsvarande tid.

Under torsdag em. och fredag fm. ska ni hemma arbeta klart med division av bråk samt göra begreppstest uppgift 1-6  och kapiteltestet uppgift 1-4 .

Allt enligt planeringen.

Vecka 39 är det repetition, självskattning och prov fredagen den 28/9.

Här under skickar jag några bra Youtube-klipp som ni kan ha hjälp av under ert arbete hemma.

Lycka till!

https://youtu.be/7wIhhmZe7Vw       Blandad form

https://youtu.be/vQ5Ru5JdKuI         Förlänga och förkorta bråk

https://youtu.be/8v5Y3QKhEvo       Jämför bråk med hjälp av förlängning

https://youtu.be/Ozl9ZSLJY9U         Addition och subtraktion av bråk

https://youtu.be/S0v8OwUeexo       Addition och subtraktion av flera bråk

https://youtu.be/COGkfJmYxxs        Multiplikation av bråk

https://youtu.be/ik-whKROqHw        Multiplikation av bråk i blandad form

https://youtu.be/K3e9uXA29SQ       Division av bråk

Hälsningar

Matematiklärarna i åk 9 /Ann-Charlotte Knutsson

 

Planering matematik åk 9 samt bedömningsmatris

Tal

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll


Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik.

Elevens mål

Du ska kunna

 • De fyra räknesätten
 • Avrundning och gällande siffror
 • Storleksordna bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Multiplicera och dividera bråk
 • Lösa problem med hjälp av bråk

 Begrepp du ska kunna

Addition, term, summa

Subtraktion, term, differens

Multiplikation, faktor, produkt

Division, täljare, nämnare, kvot

Avrundning

Gällande siffror

 

Bråk

Täljare

Nämnare

Blandad form

 

Förlänga

Förkorta

Enklaste form

Minsta gemensamma nämnare (MGN)

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov
Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa till fredag
34 De fyra räknesätten, Övningsblad 2.3B (Åk 7)

Multiplikation, Övningsblad 2.4A, 2.B

Division, Övningsblad 2.4C

 

 

 

 

Arbeta klart!

35 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1, Övningsblad 2.5A, 1:9

Prioriteringsregler, 2.6

Avrundning, övningsblad 2.8

Screening

 

 

 

 

Arbeta klart!

36 1.1  Bråk

1.2  Addition och subtraktion av bråk

Olika räknesätt (2.4D)
37 1.2 Addition och subtraktion av bråk

1.3 Multiplikation av bråk

Multiplikation, division och avrundning
38 1.4  Division av bråk

Kapiteltest

 

Addition, subtraktion av bråk (1.2)
39 Repetition/fördjupning

Prov 28/9

 

Självskattning

Extrauppgifter:

Taluppfattning – problemlösning

Förmåga E C A
 

Begrepp

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt

.

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

Metod

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

 

 

Problemlösning

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas sammanhanget.

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 

Resonemang

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 

Kommunikation

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Betygsmatris för matematik