Category Archives: Matematik

Planering Matematik v.10-19

Repetition    Vecka 10-19

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändring

Problemlösning

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Nationella provet

 

Veckoplanering

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
10 Metod och begrepp s.140

Tal i decimalform

Multiplikation och division

Bråk

Negativa tal

Potenser och kvadratrötter

Prioriteringsregler

Avrundning och överslagsräkning

 

 

 

 

 

Du ska alltid ligga i fas med planeringen.

11 ”Elevens val” vecka  
12 Metod och begrepp s.156

Algebraiska uttryck

Förenkla uttryck

Ekvationslösning

Mönster

Formler

NP del C

(Tidigare B2-prov 2009)

 

 

Du ska alltid ligga i fas med planeringen.

13 Metod och begrepp s.168

Vinklar och månghörningar

Omkrets och enheter

Area och volym

Symmetri

Likformiga figurer

Skala

Pythagoras sats

NP del D

uppgift 1, 3, 4, 6, 8, 10,

(Tidigare C-prov 2008)

 

 

 

Du ska alltid ligga i fas med planeringen.

14 Metod och begrepp s.186

Tolka diagram

Lägesmått och spridningsmått

Kombinatorik

Sannolikhet

NP del B

(tidigare B1 2010)

 

Du ska alltid ligga i fas med planeringen.

15 Metod och begrepp s.198

Beräkna andelen, delen och det hela

Procentuell förändring och förändringsfaktor

Procentenheter

Koordinatsystem och tolka grafer

Proportionalitet och linjära samband

Räta linjens ekvation

NP del C

(Tidigare B2-prov 2010)

 

 

 

Du ska alltid ligga i fas med planeringen.

17-18 Problemlösning

NP 2013 (del B, C, D)

NP del D

uppgift 1, 2  3, 4, 6, 9

(Tidigare C-prov 2010)

 

Du ska alltid ligga i fas med planeringen

19 NP del B och C ons 15/5

NP del D fre 17/5

 

 

Lycka till med studierna!

Planering Matematik åk. 9, Geometri

Planering matematik åk9
Geometri

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Geometriska begrepp och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och
  tredimensionella objekt
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Elevens mål

Du ska kunna

 • förstå spegelsymmetri (och rotationssymmetri)
 • förstå och räkna med likformighet och kongruens
 • förstå längd- area- och volymskala
 • förstå och räkna med likformiga trianglar (och topptriangelsatsen)
 • förstå och använda Pythagoras sats

 

Begrepp du ska kunna

 

Symmetri

Spegelsymmetri

Rotationsordning

Rotationssymmetri

Likformighet

Kongruens

Längdskala

Areaskala

Volymskala

Topptriangel

Hypotenusa

Katet

Pythagoras sats

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov    

 

 • Veckoplanering
Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
5 3.1 Symmetri

3.2 Likformighet och kongruens

 

Se till att följa planeringen noga.

Arbetsblad 3:2 likformighet

6 3.5 Likformiga trianglar (och topptriangelsatsen)

3.3 Längdskala

3.4 Areaskala och volymskala

 

Arbetsblad (3:3 längdskala), 3:4 areaskala, volymskala
7 3.6 Pythagoras sats

Kapiteltest

 

Arbetsblad 3:6 Pythagorassats
8 Repetition/fördjupning

Prov fredag 22/2

 

Repetitionsuppgifter

 

 

 

Lycka till med studierna!

 

 

Planering Matte

Planering matematik åk9
Samband och förändring

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband, strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Elevens mål

Du ska kunna

 • Begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter
 • Räta linjens ekvation
 • Procentuell förändring

 

Begrepp du ska kunna

Variabel

Funktion

Graf

Linjär funktion

Proportionalitet

Räta linjens ekvation

Procent

Förändringsfaktor

Procentuell förändring

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov  
 • Veckoplanering
Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
48 2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

 

 

 
49 2.2 Linjära funktioner

2.3 Räta linjens ekvation

 

 

Grafer i koordinatsystem

 

50 2.4 Procentuell förändring

 

Räta linjens ekvation

 

51 2.5 Upprepad procentuell förändring

 

 
2 2.5 Upprepad procentuell förändring

Repetition, hela kap. 2

 

Förändringsfaktor
3 Begreppstest, Kapiteltest

Basläger/Hög höjd

Repetition/fördjupning

Repetitionsuppgifter
4 Repetition/fördjupning

Prov fredag 25/1

 

 

 

 

Matematikplanering ÅK 9, algebra

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll
Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning av algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Elevens mål

Du ska kunna

 • Teckna algebraiska uttryck
 • Beräkna algebraiska uttryck
 • Faktorisera algebraiska uttryck
 • Teckna och lösa ekvationer
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer 

Begrepp du ska kunna


Algebra

Numeriska uttryck

Algebraiska uttryck

Förenkla

Variabel

Faktorisera

Ekvation

Obekant

Konstant

Prövning

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Veckoplanering

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
40 1.5 Algebraiska uttryck

1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

 

41 1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

1.7 Faktorisera uttryck

Gamla NP (träna)

1.5 B Förenkla uttryck med parenteser
42 1.7 Faktorisera uttryck

Gamla NP (träna)

1.7 Faktorisera uttryck
45 1.8 Ekvationer

1.9 Ekvationer med problemlösning

Kapiteltest

 

1.8 Ekvationer
46 Repetition

Prov den 16/11

1.9 Problemlösning

Betygsmatris matematik 

Förmåga E C A
 Begrepp Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt

.

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 Metod Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. 
 Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Betygsmatris för matematik