Category Archives: Engelska

Projektarbetet “My Dream School”

This is a group work.

You will discuss and write about your dream school.

You will discuss the following things:

 • Name your school
 • Tell about the rules at your school (The Code of Conduct) What happens if pupils have a bad behavior or break the rules?
 • Do you have a dress code? Do you have school uniform? Why?/Why not?
 • Tell if you have homework. Why/Why not?
 • When do the pupils get grades? Tell why you choose that age.
 • What does the grading system look like?
 • Tell about lunch at your school.
 • How is a good teacher and a good pupil?
 • What subjects do you have at your school?
 • School building. Anything special with it?
 • If you have the time; make a schedule for year 7 at your school.

 

Australia v.36-43

Under det här temat kommer vi att arbeta med att utöka ordförrådet, lära oss om några viktiga delar i australiensk kultur samt göra ett grupparbete om en påhittad drömskola. Vi kommer att utgå från kapitlet ”Down Under” men även arbeta med annat material. Bland annat ska vi se och diskutera några episoder från UR’s filmatisering ”Holly´s heroes” som handlar om en elev som flyttar till en skola i Australien.  Mycket av undervisningen kommer att bestå av muntliga diskussioner och samtal. Vi kommer att ägna tid åt att lära oss hantera skolmaterialet ”Magic” på elevernas ipads.

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

De förmågor som vi vill utveckla med arbetsområdet är följande:

 • Kunskaper om hur det är att bo i engelskspråkiga länder (framför allt Australien) och lära oss om deras kultur.
 • Tilltro till sin förmåga att använda språket i både tal och skrift
 • Våga uttrycka åsikter och känslor
 • Anpassa språket till olika situationer, både i tal och skrift
 • Förbättra den grammatiska delen av språket

Ur det centrala innehållet kommer följande att behandlas:

 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i både talat och skrivet språk.
 • Samtala och diskutera
 • Uttrycka sina åsikter, känslor och framtidsplaner
 • Muntligt och skriftligt berättande, beskrivningar och instruktioner
 • Språkliga strategier som t.ex. omformuleringar
 • Grammatiska företeelser och fasta uttryck
 • Använda språkliga strategier för att förstå, göra sig förstådd och bidra till samtalets flöde
 • Samtala, diskutera

Förväntade kunskaper:

 • Ordförråd:       Vi utökar ordförståelsen från texterna i Magic och filmen vi ser på.
 • Tal och skrift: Samtal och diskussioner under hela temat. Även en muntlig presentation i mindre och större grupp. Mindre skriftliga texter kring kapitlet och en längre presentation om drömskolan.
 • Kultur: Kulturen i Australien kommer att diskuteras. Det förväntas att eleverna ska kunna känna till en del om Australien och jämföra det australienska skolsystemet med det svenska.
 • Grammatik: Repetera böjning av verbet be (am, are, is). Kunna have got/haven´t got.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Grupparbete, både muntlig diskussion och skriftliga arbeten
 • Hörövningar, från film, kamrater, lärare och upplästa texter från boken.
 • Läsförståelseövningar
 • Skrivarbete om en drömskola och en jämförelse mellan det australiensiska skolsystemet och vårt.

Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande i lektionssammanhang kring samtliga moment genom muntlig feedback. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt test där vi bedömer ordförråd, skrift och grammatik.

Betygskriterier:

Område E C A
 

 

 

Förstår det huvudsakliga innehållet i enklare talad och skriftlig engelska.

 

 

Uppfattar och redogör enkelt för tydliga detaljer i enklare talad och skriftlig engelska.

 

Kan underlätta sin förståelse genom att använda någon språklig strategi

Formulerar sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.

 

 

Diskuterar översiktligt den australiensiska kulturen

Kan göra enklare jämförelser med egna erfarenheter

 

 

 

Förstår huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska

 

Uppfattar och redogör väl för väsentliga detaljer i talad och skriftlig engelska

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

Formulerar sig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Kan med visst flyt anpassa språket efter syfte, mottagare och situation

 

Diskuterar utförligt den australiensiska kulturen

.Kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter

Förstår både helhet och detaljer i talad och skriftlig engelska.

 

Uppfattar och redogör väl för- samt diskuterar innehållet ur olika synvinklar.

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

Formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt. Kan anpassa språket relativt väl efter syfte, mottagare och situation

Diskuterar utförligt och nyanserat den australiensiska kulturen

 

Kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter

 

 

Lektionsplanering

 Vecka 36

Lyssna, läsa och diskutera texten “Walkabout”.

Grammatikövnningar kring verbet be (am,are, is)

Vecka 37

Lyssna, läsa och diskutera texten “Australia”.

Skriva en kortare faktatext

Vecka 38

Redovisa din faktatext i mindre grupp

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

Grammatikövningar kring have got/haven’t

Vecka 39

Lyssna, läsa och diskutera texten “Straight talk”.

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

Hörförståelse.

Vecka 40

Lyssna, läsa och diskutera texten “The toothbrush”.

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

Läsförståelse.

Vecka 41-43

Jämförelse mellan det australiensiska skolsystemet och det svenska.

Grupparbete. Skapa en drömskola. Diskutera, skriva ner och redovisa.