Category Archives: Engelska

Argumentative essay

During two nearest lessons we will work with an argumentative essay. You will choose one of the topics below and write a text, approximately one A4 page.

Choose one of the topics below and write an argumentative essay:

1) Should students wear school uniform?

2) Are you distracted by technology?

3) Is homework necessary?

4) Can cell phones be educational tools?

5) More gymnastics in school?

If you want to, you can suggest a topic of your own.

How to write an argumentative text

It consists of:

 1. Introduction lead-in to the topic / question
 2. Main body:
 3. a) arguments in favour of (pros) + examples or explanations
 4. b) arguments against (cons) + examples or explanations
 5. Conclusion rounding off with your personal opinion

You can also take a look at the links below:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/and-against-essay

How to Write an Argumentative Essay – Planning – YouTube

 • Useful expressions for an opening paragraph:

 

What comes to my mind when discussing … is …

Almost every day you hear …

Today we are repeatedly confronted with the problem of …

Some experts say that …

Recently I have read that …

A friend of mine said …

When discussing … I remember …

Therefore one should discuss … / wonder about … / ask the question if …

It is interesting to weigh up the pros and cons of / the benefits and drawbacks

of … / the arguments in favour of and against …

Spontaneously, it seems to me that …

Quite frankly, I tend to think / believe that …

 • When talking in favour of something:

 

Firstly / In the first place … Take for example …

Let us start by considering … One example out of

Let us first consider the question of … many is …

I should like to begin with …

Secondly / In the second place … Just look at …

Moreover, …

In addition to that, …

Furthermore, …

Another thing is …

On top of that …

 • When talking against something:

 

Let us now turn to …

That is why …

On the other hand … because …

Now it would also be interesting to …

But one argument against …

Another argument not to be ignored is…

The reason why … is …

But on the other hand …

… however …

… on the contrary …

A further argument against … is …

 • Hints for writing a conclusion:

 

Conclusion Words

Sometimes “conclusion” words like these will help you write the conclusion of an essay. Most of the time, using the word or phrase in the middle of a sentence is better than making it the first word of the conclusion.

in fact

in conclusion

for these reasons

as a result of

in effect

altogether

indeed

surely

clearly

to sum up

overall

truly

all in all

due to

obviously

definitely

ultimately

thus

in effect

consequently

Four Strategies for Writing a Conclusion

To help you focus the conclusion, try one of these strategies.

Each essay is different. Sometimes it is best to summarize the key points of the paper. At other times, you will want to push your reader to take action. You might just want your readers to think about an issue, or you may want to use the last paragraph of the paper to make another attempt to convince the reader of your thesis.

 

Bedömning:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Innehåll Instruktionerna har följts och texten är kortfattad. Ämnet är utförligt och fylligt behandlat. Ämnet är behandlat på ett utförligt, fylligt, välgrundat och nyanserat sätt.
Argumentation Din åsikt framgår och du har med några argument som stöder din åsikt. Något motargument finns med. Din åsikt framgår tydligt och du har med flera argument som stöder din åsikt på ett tydligt sätt. Några motargument finns med. Din åsikt framgår tydligt och du har flera relevanta argument som stöder din åsikt på ett tydligt och övertygande sätt. Flera motargument diskuteras.
Disposition Det finns en viss struktur och röd tråd. Texten är sammanhängande och lätt att läsa. Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget. Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns. Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten. Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen. Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten. Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen. Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen. Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.

 

Good luck!

Jobs and Work (v.10-13)

Vi kommer att arbeta med texter och ord som har med yrkeslivet att göra. Samtidigt kommer vi träna hörförståelse och utveckla redskapen för att kunna förbättra läsförståelsen.

Vecka 10

 • Hörförståelse
 • Ställa frågor och diskutera kring olika yrken
 • Arbeta med texten ”What is work worth” pg 54 Classbook
 • Träna och kunna faserna s.66 WB

Vecka 12

 • Vlogga om praoplatsen
 • Träna läsförståelse genom Readtheory
 • Namnge olika yrken på engelska

Vecka 13

 • Skriva en ansökan

Betygskriterier:

 

E kriterier C kriterier A kriterier
Läsa och lyssna

=reception

– förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

– förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

– förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

Skriftlig produktion -kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person -kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.

 

 

 

Sydafrika

Tidsåtgång: Vecka 2-7

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa och diskutera olika texter och filmer på engelska om Sydafrika. Texterna är mestadels från läromedlet Magic. Vi lägger extra fokus på Nelson Mandela och hans roll för landet. Förutom det repeterar vi basgrammatik och kommer även göra läs- och hörförståelser.

Detta tränar vi genom att:

 • skriva egna texter
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor
 • läsa olika texter från Magic och på internet
 • lyssna på talad engelska
 • träna grammatiksidorna längst bak i Magic Classbook

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Etiska frågor
 • Levnadsvillkor och kulturella företeelser där engelska används

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal (ta initiativ till samtal, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, initiativ till nya frågeställningar, kunna avsluta samtal).
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • Texter du skriver
 • Muntliga diskussioner i grupp
 • Hörförståelser
 • Läsförståelser

Veckoplanering

v.2  Genomgång av planering ”South Africa”

v.3  Texten  och hörförståelsen ”The Interpreter” pg 32-35 och läsförståelse

v.4  Texten “The girl who did some baking” pg 36-37. Vi ser och diskuterar serien där “Family Foster” besöker Sydafrika.

v.5 Texten ”Nelson Mandela” pg 38-39.  Vi tränar på att utveckla muntliga samtal med frågor kring etiska diskussioner

v.6  Vi ser och diskuterar filmen ”Farväl Bafana”.

v.7  Vi ser färdigt filmen och gör en skriftlig slutuppgift om Nelson Mandela oh Sydafrika..

Betygskriterier:

E kriterier C kriterier A kriterier
Läsa och lyssna

=reception

– förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

– förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

– förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

Muntlig produktion – pratar enkelt och begripligt så att en engelskspråkig person förstår

 

– kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

– uttrycker sig tydligt , med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

– kan använda sig av fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

 

– Har i stort sätt korrekt språk, dvs. du uttrycker dig med flyt, variation samt för samtalet vidare.

 

-kan använda sig av väl fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

Skriftlig produktion -kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person

 

-kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text med viss relevans

 

-Göra jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant sätt.

 

-Göra välutvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant och effektivt sätt

 

 

-Göra nyanserade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar

 

Bookcircle Holes

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louise Sachar kommer fram
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär

This book circle will last four weeks. You will get time to read, discuss and do exercises in school. You will have different assignments every week. After we read the book we will watch the film and compare it with the book.

 EVALUATION

The teacher will evaluate your written book circle tasks, your activity during lessons and your discussions in your book circle groups on the last lesson of the week. The first lesson of the week, you have preparation lesson where you can read or otherwise prepare (write your text, prepare yourself orally for example) your assignment for the last lesson.

HOMEWORK

You must read the given pages for each book circle discussion and do your task (see list below). You should also study the words the word finder presents. Those words are homework for the following week or lesson. The word finder must look up 15 words and present them to the group. The word finder also checks if the other group members have learnt the words by next week.

week 50 you will write a final book review in English.

Pupil Week 46

p. 63 chap 13

Week 47

p.123 chap 28

Week 48

p.184 chap 41

Week 49

p.233

Pupil 1 Discussion leader Word finder Summarizer Character tracer
Pupil 2 Word finder Discussion leader Character tracer Summarizer
Pupil 3 Summarizer Character tracer Discussion leader Word finder
Pupil 4 Character tracer Summarizer Word finder Discussion leader

 

Bookcircle rolls

Discussion leader

Prepare three questions. Remember to write open questions and not Yes/No ones. Always set the scene (summarize and say page number) before you write your questions. At the group meeting, you will lead the discussion. You should also write down a manuscript of what you are going to say and in what order the group members should report their task. Always address students by name and thank them when they have presented their activity. Start by asking the word finder from last week to give the home work check-up. After that, ask the summarizer to summarize today’s reading. Next it is your turn to ask your questions to the group.

Summarizer

Prepare a brief summary of today’s reading. Your group discussion will start with your summary that covers the key events and main highlights of today’s reading assignment. Mail a summary to the teacher.

Word finder

Note words that are useful and unfamiliar while you are reading (15). Later you write down their definitions/translations and make a wordlist on the words. Copy and hand out to all the members in the group.

Character tracer

Choose a character and list some character traits that the person has shown in today’s reading. Give the page numbers and evidence from your reading which will support your choices. (“I think this person is a very caring person because on page XX he really tries to make Liz feel better. He even bakes her cake even though he hates spending time in the kitchen”). Mail your thoughts to your teacher.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Läser skönlitteratur på engelska och analyserar innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louis Sachar kommer fram
 • Talar och diskuterar på engelska samt uttrycker dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använder ett varierat språk och utvecklar ett utökat vokabulär

Underlag för bedömning är:

 • Diskussionerna på sista lektionen
 • Texterna du skriver och andra uppgifter du ska göra till varje vecka

Bedömningsmatris med kunskapskrav

 

Kunskapskrav
E C A
Att läsa och lyssna Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Att tala och skriva I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassBetyget ning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Att diskutera Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.