Category Archives: Engelska

Film discussion week 45-46

På SO-lektionerna lär sig eleverna mer om andra världskriget så därför passar vi på att se filmen ”The Pianist” på engelska. Utöver att träna hörförståelsen diskuterar vi filmen muntligt i mindre grupper och vi tränar då på att kommunicera på engelska.

Mål:

 • kunna kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen

Kunskapskraven vi arbetar med:

Behöver förbättras:             Grundläggande:                  God:                        Mycket god:

Eleven kan förstå en liten del av innehållet och uppfatta vissa detaljer, men har ännu ej visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan formulera enkla meningar som i vissa fall leder till korta samtal, men har ännu ej visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven. Eleven kan samtala och då uttrycka sig enkelt och begripligt samt ibland anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt i någon mån anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt, samt i någon mån anpassat till olika situationer.

 

 

Environment

Under temat kommer du få fördjupa dig i ett valfritt ämne som har anknytning till djur, natur och miljö. Du ska få träna på att hitta rätt källor, beroende på ämnet du fördjupar dig i, och kunna ta ut viktig information. Informationen ska avslutningsvis sammanställas i en KeyNote i vilken du ska skriva ned stödord till en muntlig framställning på engelska. Under veckorna kommer vi även lära oss ämnesrelaterade ord och diskutera texter kring temat.

 

Planering

Vecka 37 Välj ett ämne du vill fördjupa dig inom i temat ”Environment”. Samla fakta till presentation i KeyNote. Vi gör även en läsförståelse

Vecka 38 Fortsätt med eget fördjupningsarbete. Vi diskuterar texterna  ”Give a helping hand” lär dig ord (läxa till följande vecka)

Vecka 39 Fortsätt med eget fördjupningsarbete + hörförståelse.

Vecka 40 Fortsätt med eget fördjupningsarbete

Vecka 41 Skriftlig uppgift kring ämnet “Environment” och vi tränar på muntliga nationella prov.

Vecka 42 Redovisa ditt fördjupningsarbete.

 

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

E                                         C                                         A

 

Tala

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att kunna höra om man säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

 

 

 

Skriva

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, begriplighet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

T.ex förklara kring ett ord som man inte kan, försöka få mottagaren att förstå vad man vill kommunicera. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

 

Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Government/Election

Vecka 35-36

Under två veckor kommer vi att fokusera på hur ett engelskspråkigt land styrs. Eftersom det är valtider och ni redan är insatta i hur Sverige styrs kommer ni få jämföra styrelsesystemen med varandra.

Undervisningens innehåll och mål:

 • Läsa texter på engelska om styrelseformerna
 • Skriva en sammanfattande text som ni sedan presenterar för någon annan i klassen
 • Kunna ämnesrelaterade ord
 • Kunna argumentera och diskutera kring vardagliga saker på engelska
E C A
Du diskuterar översiktligt hur styrningen av USA eller Storbritannien ser ut och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du diskuterar utförligt hur styrningen av USA eller Storbritannien ser ut och kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du diskuterar utförligt och nyanserat hur styrningen av USA eller Storbritannien ser ut och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

“The Absolute True Diary of a Part-Time Indian” Week 16-22

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriftligt formulera text där du visar att du förstår innehållet i boken vi läser.
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär. Du kommer att få tid all läsa, diskutera och svara på frågor till boken i skolan. Om du inte hinner läsa sidorna eller skriva ner svaren på frågorna i skolan ska det göras hemma. Du får veckans frågor mailade till dig och ska maila svaren tillbaka till mig i slutet av veckan.
 • Du ska ha last följande sidor till slutet av veckan:

Week 16      Read p 1-31 (Because Geometry..)

Week 17      Read p 32-81 (Halloween)

Week 18      Read p 82-129 (Dance..))

Week 19      Read p 130-158 (Red Versus White

Week 20      Read p 159-198 (Rowdy and I…)

Week 21      Read p 199- 230

Week 22

Engelska matris

  E C A
Skriva och göra sig förstådd   I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning.