Category Archives: Engelska

Realia v. 2-6

Välj ett engelsktalande land. Jämför det med Sverige.

Vi ska nu under ett antal veckor arbeta med realia. Du ska jämföra ett engelsktalande land med Sverige och redovisa vilka likheter och skillnader du hittar. Ta vara på lektionstiden och använd den effektivt!

Du kan välja bland dessa teman:

 • Utbildning
 • Högtider
 • Språk
 • Ungdomskultur
 • Kommunikation
 • Musik
 • Geografi
 • Eget förslag

Gör en tabell där du jämför Sverige och ditt land. Vad finns det för likheter? Skillnader? Välj några tydliga faktorer och jämför, kom med egna exempel och erfarenheter! Skriv slutligen en sammanställande och jämförande slutsats.Glöm inte att ange källorna du har använt! Sök efter källor du kan använda dig av, främst på engelska, bloggar, Youtube-klipp, nyhetsartiklar, bilder, böcker etc.

Redovisning: 

 • Skriftlig tabell och en jämförande slutsats.
 • Skriftlig feedback till kompis på hens skriftliga arbete.
 • Muntlig presentation i klassrummet (Live med Key Note, Podd med bilder eller film eller Vlogg).

Planering:

Vecka 2: Gå igenom uppgift, bestämma engelsktalande land

Vecka 3: Söka information

Vecka 4: Skriva tabell och jämförelse, få skriftlig feedback

Vecka 5: Göra färdigt skriftlig inlämning, öva på muntlig presentation

Vecka 6: Muntliga presentationer, minst 3 minuter och max 8 min per person. Här får du inte glömma att också berätta om dina källor du använt. På vilket sätt var de användbara i ditt arbete? Vilka källor fick du välja bort?

 

Kunskapskrav:

Realia

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt)

Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt)

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan. (Jämförelse och redovisning)

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. (Redovisning)

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. (Jämförelse-tabell och slutsats.)

Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. (Efter feedback- lämna in första draft och din feedback till kompisen.)

Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. (Redovisning)

Short Stories w.48-51

Vi kommer att läsa några noveller (short stories) under kommande veckor. Vi ska öva på att lyfta fram vad som utmärker en novell, läsa flera noveller och analysera dem samt arbeta med olika uppgifter kring dem.

För att bekanta sig med novellgenren läser vi ett par olika noveller och arbetar med uppgifter kring dessa, såsom ordförståelse, läsförståelse och egna reflektioner kring karaktärer och handling. Eleverna analyserar sedan en novell utifrån ett par olika perspektiv:

 • Main character and secondary characters
 • Central conflict and plot
 • Setting and environment
 • Theme
 • Climax
 • Ending

 

Week 48– Discussion in class about typical features of short stories.

Read and discuss “The Two Brother” by Leo Tolstoy and “The Sphinx Without a Secret” by Oscar Wilde.

Week49– Read, discuss and work with “A Beast” by Guy Bass

Week 50–   Reading and Analysis, choose between the following short stories:

The SniperAudiobook

All Summer in a DayAudiobook

The landlady

Lamb to the slaughter

Week 51– Summarize and end “Short stories” 

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

 • Lyssna och läsa – reception
  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
   • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
   • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Betygsgrundande moment

Elevernas skriftliga och muntliga analys av och diskussion om olika noveller.

Kunskapskrav som vi arbetar med:

E C A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Film discussion week 45-46

På SO-lektionerna lär sig eleverna mer om andra världskriget så därför passar vi på att se filmen ”The Pianist” på engelska. Utöver att träna hörförståelsen diskuterar vi filmen muntligt i mindre grupper och vi tränar då på att kommunicera på engelska.

Mål:

 • kunna kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen

Kunskapskraven vi arbetar med:

Behöver förbättras:             Grundläggande:                  God:                        Mycket god:

Eleven kan förstå en liten del av innehållet och uppfatta vissa detaljer, men har ännu ej visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan formulera enkla meningar som i vissa fall leder till korta samtal, men har ännu ej visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven. Eleven kan samtala och då uttrycka sig enkelt och begripligt samt ibland anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt i någon mån anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt, samt i någon mån anpassat till olika situationer.

 

 

Environment

Under temat kommer du få fördjupa dig i ett valfritt ämne som har anknytning till djur, natur och miljö. Du ska få träna på att hitta rätt källor, beroende på ämnet du fördjupar dig i, och kunna ta ut viktig information. Informationen ska avslutningsvis sammanställas i en KeyNote i vilken du ska skriva ned stödord till en muntlig framställning på engelska. Under veckorna kommer vi även lära oss ämnesrelaterade ord och diskutera texter kring temat.

 

Planering

Vecka 37 Välj ett ämne du vill fördjupa dig inom i temat ”Environment”. Samla fakta till presentation i KeyNote. Vi gör även en läsförståelse

Vecka 38 Fortsätt med eget fördjupningsarbete. Vi diskuterar texterna  ”Give a helping hand” lär dig ord (läxa till följande vecka)

Vecka 39 Fortsätt med eget fördjupningsarbete + hörförståelse.

Vecka 40 Fortsätt med eget fördjupningsarbete

Vecka 41 Skriftlig uppgift kring ämnet “Environment” och vi tränar på muntliga nationella prov.

Vecka 42 Redovisa ditt fördjupningsarbete.

 

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

E                                         C                                         A

 

Tala

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att kunna höra om man säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

 

 

 

Skriva

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, begriplighet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

T.ex förklara kring ett ord som man inte kan, försöka få mottagaren att förstå vad man vill kommunicera. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

 

Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.