Kategori: Engelska

Sydafrika

Tidsåtgång: Vecka 2-7

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa och diskutera olika texter och filmer på engelska om Sydafrika. Texterna är mestadels från läromedlet Magic. Vi lägger extra fokus på Nelson Mandela och hans roll för landet. Förutom det repeterar vi basgrammatik och kommer även göra läs- och hörförståelser.

Detta tränar vi genom att:

 • skriva egna texter
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor
 • läsa olika texter från Magic och på internet
 • lyssna på talad engelska
 • träna grammatiksidorna längst bak i Magic Classbook

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Etiska frågor
 • Levnadsvillkor och kulturella företeelser där engelska används

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal (ta initiativ till samtal, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, initiativ till nya frågeställningar, kunna avsluta samtal).
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • Texter du skriver
 • Muntliga diskussioner i grupp
 • Hörförståelser
 • Läsförståelser

Veckoplanering

v.2  Genomgång av planering ”South Africa”

v.3  Texten  och hörförståelsen ”The Interpreter” pg 32-35 och läsförståelse

v.4  Texten “The girl who did some baking” pg 36-37. Vi ser och diskuterar serien där “Family Foster” besöker Sydafrika.

v.5 Texten ”Nelson Mandela” pg 38-39.  Vi tränar på att utveckla muntliga samtal med frågor kring etiska diskussioner

v.6  Vi ser och diskuterar filmen ”Farväl Bafana”.

v.7  Vi ser färdigt filmen och gör en skriftlig slutuppgift om Nelson Mandela oh Sydafrika..

Betygskriterier:

E kriterier C kriterier A kriterier
Läsa och lyssna

=reception

– förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

– förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

– förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

Muntlig produktion – pratar enkelt och begripligt så att en engelskspråkig person förstår

 

– kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

– uttrycker sig tydligt , med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

– kan använda sig av fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

 

– Har i stort sätt korrekt språk, dvs. du uttrycker dig med flyt, variation samt för samtalet vidare.

 

-kan använda sig av väl fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

Skriftlig produktion -kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person

 

-kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text med viss relevans

 

-Göra jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant sätt.

 

-Göra välutvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant och effektivt sätt

 

 

-Göra nyanserade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar

 

Bookcircle Holes

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louise Sachar kommer fram
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär

This book circle will last four weeks. You will get time to read, discuss and do exercises in school. You will have different assignments every week. After we read the book we will watch the film and compare it with the book.

 EVALUATION

The teacher will evaluate your written book circle tasks, your activity during lessons and your discussions in your book circle groups on the last lesson of the week. The first lesson of the week, you have preparation lesson where you can read or otherwise prepare (write your text, prepare yourself orally for example) your assignment for the last lesson.

HOMEWORK

You must read the given pages for each book circle discussion and do your task (see list below). You should also study the words the word finder presents. Those words are homework for the following week or lesson. The word finder must look up 15 words and present them to the group. The word finder also checks if the other group members have learnt the words by next week.

week 50 you will write a final book review in English.

Pupil Week 46

p. 63 chap 13

Week 47

p.123 chap 28

Week 48

p.184 chap 41

Week 49

p.233

Pupil 1 Discussion leader Word finder Summarizer Character tracer
Pupil 2 Word finder Discussion leader Character tracer Summarizer
Pupil 3 Summarizer Character tracer Discussion leader Word finder
Pupil 4 Character tracer Summarizer Word finder Discussion leader

 

Bookcircle rolls

Discussion leader

Prepare three questions. Remember to write open questions and not Yes/No ones. Always set the scene (summarize and say page number) before you write your questions. At the group meeting, you will lead the discussion. You should also write down a manuscript of what you are going to say and in what order the group members should report their task. Always address students by name and thank them when they have presented their activity. Start by asking the word finder from last week to give the home work check-up. After that, ask the summarizer to summarize today’s reading. Next it is your turn to ask your questions to the group.

Summarizer

Prepare a brief summary of today’s reading. Your group discussion will start with your summary that covers the key events and main highlights of today’s reading assignment. Mail a summary to the teacher.

Word finder

Note words that are useful and unfamiliar while you are reading (15). Later you write down their definitions/translations and make a wordlist on the words. Copy and hand out to all the members in the group.

Character tracer

Choose a character and list some character traits that the person has shown in today’s reading. Give the page numbers and evidence from your reading which will support your choices. (“I think this person is a very caring person because on page XX he really tries to make Liz feel better. He even bakes her cake even though he hates spending time in the kitchen”). Mail your thoughts to your teacher.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Läser skönlitteratur på engelska och analyserar innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louis Sachar kommer fram
 • Talar och diskuterar på engelska samt uttrycker dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använder ett varierat språk och utvecklar ett utökat vokabulär

Underlag för bedömning är:

 • Diskussionerna på sista lektionen
 • Texterna du skriver och andra uppgifter du ska göra till varje vecka

Bedömningsmatris med kunskapskrav

 

Kunskapskrav
E C A
Att läsa och lyssna Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Att tala och skriva I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassBetyget ning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Att diskutera Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

Engelska v. 40-43

Lokal pedagogisk planering

Creepy

 

Under det här temat kommer vi att arbeta med att utöka ordförrådet, lära oss om viktiga delar i framförallt amerikansk kultur, samt resten av den engelskspråkiga världen, med avseende på skräck och andra spökliga berättelser . Vi kommer att utgår från kapitlet Creepy i läroboken.

 

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 

De förmågor som vi vill utveckla med arbetsområdet är följande:

 

 • Kunskaper om att skriva olika typer av texter.
 • Hur skräck ser ut i olika kulturer
 • Tilltro till sin förmåga att använda språket i både tal och skrift
 • Våga uttrycka åsikter och känslor
 • Anpassa språket till olika situationer, både i tal och skrift
 • Förbättra den grammatiska delen av språket

 

Ur det centrala innehållet kommer följande att behandlas:

 

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i både talat och skrivet språk.
 • Samtala och diskutera
 • Uttrycka sina åsikter, känslor och framtidsplaner
 • Muntligt och skriftligt berättande, beskrivningar och instruktioner
 • Språkliga strategier som t.ex. omformuleringar
 • Grammatiska företeelser och fasta uttryck
 • Använda språkliga strategier för att förstå, göra sig förstådd och bidra till samtalets flöde
 • Samtala, diskutera och argumentera

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Samtal i grupper.
 • Hörövningar
 • Läsförståelseövningar

 

Bedömning

 

Bedömning kommer att ske löpande i lektionssammanhang kring samtliga moment genom muntlig feedback. Vi kommer under arbetsområdet genomföra både en läs samt en hörförståelse.

 

 

V.40

 

Text “The Talented Mr Ripley”

Adjeltiv/Adverb

 

v. 41

 

 

Texter “The Cat in the Shopping bag” och “Gatecrashers Wrecked House”

Hörförståelser

 

v.42

 

 

 

Text “Midnight”

Phrasal verbs

Läsförståelser

 

v.43

 

 

Text “The Chain”

Vi läser om och diskuterar varför Halloween firas​.

 

Betygskriterier:

Område E C A
 

Förstår det huvudsakliga innehållet i enklare talad och skriftlig engelska.

 

Uppfattar och redogör enkelt för tydliga detaljer i enklare talad och skriftlig engelska.

 

 

 

Kan underlätta sin förståelse genom att använda någon språklig strategi

 

 

 

Formulerar sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

Diskuterar översiktligt olika kulturer från områden där engelska används.

 

 

 

Kan göra enklare jämförelser med egna erfarenheter

 

 

 

 

Förstår huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska

 

 

 

Uppfattar och redogör väl för väsentliga detaljer i talad och skriftlig engelska

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Kan med visst flyt anpassa språket efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt olika kulturer där engelska används.

 

 

 

 

 

Kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter

 

Förstår både helhet och detaljer i talad och skriftlig engelska.

 

 

Uppfattar och redogör väl för- samt diskuterar innehållet ur olika synvinklar.

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt. Kan anpassa språket relativt väl efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt och nyanserat olika kulturer där engelska används.

 

 

 

 

Kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter

 

Inventions week 35-39

Syfte

Vi kommer nu att arbeta med temat ”Inventions” där du kommer att få bli uppfinnare och komma på en egen uppfinning som kan behövas i dagens samhälle.

Genom undervisning i ämnet kommer du få utveckla din förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Elevens mål

 • Göra en skriftlig redovisning med ett språk som är anpassat för mottagaren
 • Genomföra en muntlig framställning
 • Delta i grupp- och klassrumsdiskussioner
 • Utveckla ordförrådet
 • Kunna argumentera och motivera åsikter både muntligt och i skrift  

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa- reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Tala, skriva och samtala produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationens som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Undervisningens innehåll

Läsförståelse- Du läser andras texter och ger feedback.

Hörförståelse- Du lyssnar på andra elever och mig. Både i diskussioner och under redovisningar.

Muntlig förmåga- Du diskuterar med andra och du håller en muntlig presentation.

Skriftlig förmåga- Du får skriva en skriftlig presentation och omarbeta texten efter andra elevers feedback.

Ordförråd- Du får höra nya ord när andra elever redovisar. Troligtvis söker du upp nya ord när du skriver din text och när du läser och ger feedback på andra elevers texter.

Bedömning

Bedömning sker löpande i lektionssammanhang kring olika moment:

 • Muntlig redovisning av din uppfinning
 • Skriftlig redovisning och omarbetning av texten om din uppfinning
 • Den feedback du ger till andra elevers arbeten.
 • Diskussioner i helklass och grupp

Veckoplanering

Vecka 35: Genomgång av planeringen ”Inventions”. Diskussion kring de viktigaste uppfinningarna hittills. Börja arbeta med planering av egen uppfinning.

Vecka 36: Eleverna skriver om sin uppfinning. Förbereda den muntliga redovisningen.

Vecka 37: Kamratresponsbearbetning av texterna.

Vecka 38: Redovisningar. Eleverna redovisar sina uppfinningar.

Vecka 39: Eleverna fortsätter redovisa sina uppfinningar.

 

 Kunskapskrav

                      E                             C                       A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

Text och tal:

En engelsk person skulle kunna förstå din text eller ditt tal och texten eller talet hänger oftast ihop. Upprepningar förekommer ofta. Du kan även ge feedback andras skriftliga texter.

 

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Text och tal:

I dina skriftliga texter och när du talar använder du olika fraser och ord och upprepar inte samma. Det finns en råd tråd och talet eller texten hänger ihop och blir förstålig.

 

Du tänker på vem du skriver eller talar till när du formulerar dig. Du gör inga längre pauser i ditt tal och skriften har bra meningsbyggnad. Du kan även ge feedback till andra elevers muntliga redovisningar. Du kan även ge feedback andras skriftliga texter.

 

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Text och tal:

I dina skriftliga texter och när du talar använder du olika fraser och ord och upprepar inte samma. Det finns en röd tråd och talet eller texten hänger ihop och blir lätt att förstå.  En engelskspråkig person har lätt att förstå dig.

 

Du tänker på vem du skriver eller talar till och kan formulerar dig därefter. Du gör inga längre pauser i ditt tal och skriften har bra meningsbyggnad och få språkliga fel. . Du kan även ge feedback andras skriftliga texter.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

Du kan omarbeta dina skriftliga texter efter andra elevers feedback och egen reflektion.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

 

Du kan omarbeta dina skriftliga texter efter andra elevers feedback och egen reflektion.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

 

Du kan omarbeta dina skriftliga texter efter andra elevers feedback och egen reflektion.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Tal och skrift:

Du visar det även genom att kunna argumentera varför du anser att en uppfinning är viktigare än en annan och andra elever förstår dig.

 

Du försöker prata engelska hela tiden och försöker förklara de ord du inte kan genom att beskriva dem eller använda kroppsspråk.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

Tal och skrift:

Du visar det även genom att kunna argumentera varför du anser att en uppfinning är viktigare än en annan. Du kan leda samtalet vidare genom att ställa frågor till andra.

 

Du pratar engelska hela tiden och kan förklara de ord du inte kan genom att beskriva dem eller komma på synonymer.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som i löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

 

 

Tal och skrift:

Du visar det även genom att kunna argumentera varför du anser att en uppfinning är viktigare än en annan. Du kan leda samtalet vidare genom frågor och att anknyta till det som andra elever diskuterar.

 

Du pratar engelska hela tiden och kan förklara de ord du inte kan genom att beskriva dem eller komma på synonymer.