Kategori: Engelska

Crime week 17-21

Undervisningens innehåll

Du kommer att få diskutera om olika sorters brott och straff och skriva texter på engelska. Du kommer även läsa och lyssna på engelska från olika medier och regioner, leta upp historiska brott och straff som presenteras. Förutom det tränar vi oregelbundna verb och gör  läs- och hörförståelser.

Detta tränar vi genom att:

 • skriva egna texter
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor
 • läsa olika texter från Magic och på internet
 • lyssna på talad engelska
 • träna oregelbundna verb

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad och filmatiserad form.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • Texter du skriver
 • Muntliga framställningar och samtal
 • Hörförståelser
 • Läsförståelser

Veckoplanering

v.17   Läsa och diskutera novellen “A shovel with my name on it”. Även se kortfilmen med skrivuppgift.

v.18  Läsa och diskutera texten ”3 is a lucky number” från Magic.

v.19 Hörförståelse och egna åsikter kring olika brott och straff.

v.20 Läsa och diskutera texten ”London Crime”  från Magic och arbeta med en fördjupning kring kända brott/brottslingar.

v.21  Redovisning av fördjupning och läsa texten ”After twenty years” från Magic.

 

Betygsmatris: Muntliga samtal och presentationer, samt de texter du lämnar in:

E D C B A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Vad betyder detta?

Det betyder att jag kommer att studera hur du uttrycker dig på engelska, både hur du pratar och hur du skriver. Tänk på att hålla dig till engelska, och inte börja prata eller skriva på svenska. Du kan visa mig att du har ett stort ordförråd, genom att använda en massa olika ord. Du kan hjälpa dina kompisar att prata engelska, genom att hjälpa dem med ord, ställa följdfrågor, ge bekräftelse och själv hålla dig till engelskan. Tänk på att använda rätt grammatik och rätt ord. När du skriver texter kan du visa att du kan de grammatiska regler vi gått igenom.

 

Betygsmatris: Din hör- och läsförståelse

E D C B A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

 

 Vad betyder detta?

Att jag kommer att läsa och lyssna på vad du skriver och säger om texter som vi läser och texter som vi lyssnar på. Jag kommer att studera vad du förstår och vad du kan svara på. Du kan visa att du förstår vad en text handlar om och vad den har för budskap. Du kan visa det genom att diskutera innehållet med dina klasskamrater och mig. Du kan läsa en text som ber dig göra något och du förstår det och kan sedan göra det som texten ber dig.

Läsa en bok v. 10-14

Under fem veckor kommer du att läsa, samtala och skriva om en skönlitterär bok du valt. Samtidigt lägger vi extra fokus på att träna på att tala engelska i mindre grupper och diskuterar vilka strategier vi kan använda oss av om ordförrådet inte räcker till.

 

Följande mål i ämnet Engelska ligger till grund för arbetsområdet:

 • förstå och tolka innehållet i talad och skriftlig engelska,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd samt
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

I arbetsområdet ska du få en möjlighet att utveckla

 • din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur på engelska,
 • din förmåga att tala och skriva om det lästa på engelska,
 • din förmåga att göra dig förstådd när språket inte räcker till samt
 • din förmåga att lyssna och förstå engelska.

 

Bedömning

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du kan läsa och skriva, genom att du får skriva uppgifter kring boken du läser
 • du kan tala och samtala om det du läst, genom att din lärare lyssnar till det du säger i liten grupp och stor grupp,
 • du kan tala i mindre grupp och motivera dina åsikter kring vardagliga ämnen

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång

 

 Undervisning

 För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här kommer vi varje vecka på lektionerna att arbeta med följande:

 • Läsa en engelsk bok, göra skrivuppgifter och samtala om den,
 • Diskutera olika samtals- och lässtrategier,
 • Samtala i små grupper om vardagliga ämnen där du tränar på att motivera dina åsikter och föra ett samtal vidare,
 • Träna på oregelbundna verb. Du kommer att få ett antal oregelbundna verb i läxa varje vecka.

 

Bedömningsaspekter med exempel och förslag på utvecklingsområden

 

Aspekt

 

 

E

 

C

 

A

1. Omfång och bredd

 

 

Innehåll:

fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv

 

Språk:

omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, och fraser

 

Eleven skriver enkelt om sig själv och vad utgår från egna åsikter och upplevelser för att beskriva och ge exempel av något vardagligt.

I viss mån beskrivs innehållet med adjektiv.

Ordförrådet upprepas och ger få exempel av innehållet. Ord och fraser rör innehållet som school, house,, parents, friends. belive in, I like to, my family is…

Talspråk som kinda, gonna, gotta kan förekomma.

 

Eleven skriver relativt varierat om sig själv och sin familj, boende, skolgång med åsikter och känslor och förklarar, ger exempel och resonerar så texten blir mer utbyggd.

Många beskrivande ord förekommer för att beskriva innehållet: nice happy, lovely, different

Ordförrådet består av ord och fraser som sensitive, bullied, immature, culture, continue, close to.., love to be…,

Eleven skriver varierat om sig själv och sin familj, boende, skolgång och beskriver egna landet genom att jämföra, framföra åsikter och känslor med många exempel, förklaringar och resonemang så texten blir mer utbyggd.

Gott ordförråd, många adjektiv och adverbial som varvas med satsatsstrukturer och verbehandling som beskriver innehåll och motsatser som exempelvis otherwise, athletic, minimize, cathegorized, responsibility, confidence, as far as I know, according to me, really warm, realy, cold, although, even if, if I would, follow their dreams

Tänk på att:

 

använda synonymer samt förklara och beskriva med adjektiv, verb och utveckla ditt resonemang med exempel och jämförelser.

 

2. Precision                                                                  

                                 

 

Innehåll: begriplighet, tydlighet och säkerhet

Språk:

idiomatik, meningsbyggnad, textbindning, struktur och grammatiska strukturer.

Eleven utrycker sig begripligt om något enkelt och kortfattat

Språket består av enkla grammatiska strukturer och satsmönster med fraser, korta ord och fasta uttryck.

Kongurensböjningen och tempus kan bli fel.

I wants, I goes, Who haven’t.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt om ett välkänt område eller ger information kring något begränsat.

Verbböjning mestadels god, övervägande pågående form, några avancerade meningsbyggnadskonstruktioner.

Mindre idiomatisk språkbehandling förekommer for an

example, it´s godd for the feeling, speak your opinion

Eleven uttrycker sig med få fel och tankegången framgår tydligt när eleven berättar om en idé eller problem.

Fraser, adverb, relativa pronomen, satsförkortningar, prepositioner + ing-form, tempus fungerar. De fel som finns stör inte läsningen.

Idiomatiska uttryck lyfter texten in the middle of nowhere, a waste of time.

Tänk på att:         

verben är böjda, rätt pronomen används, du har idiomatiska uttryck (talar och skriver som en engelskspråkig person), rätt preposition används.

3. Textbindning

 

 

Innehåll: sammanhang och struktur

Språk: meningsbyggnad, textbindning och struktur.

 

Eleven utrycker sig med enstaka med enstaka ord, fraser och meningar som and, but, so, when för att få fram ett budskap.

En del formuleringar som har påverkan från första språket.

 

Eleven uttrycker sig till viss del sammanhängande och använder bindeord som because, if, also, even if och orsaks- och följdsförhållanden som When…if för att få fram ett budskap.

Framställningen hänger samman så innehållet blir relativt lätt att hänga med i.

Eleven uttrycker sig sammanhängande och det finns en logisk uppbyggnad med stycken och bindeord therefore, because, which, when, if, who för att få fram ett budskap.

Inledning, övrig text och avslutning knyts ihop i en röd tråd. Styckeindelning gör texten lättläst. The first, the second, the third…

Tänk på att:

ha en struktur med en början, en mitt och ett slut samt stycken, bindeord och sambandsord.

4. Flöde  

 

 

Innehåll:

flyt och ledighet

 

Språk:

stavning och interpunktion.

Eleven utrycker sig begripligt i sin kommunikation.

Eleven formulerar sig med enstaka ord och fraser som gör att man måste stanna upp då man läser för det flyter inte så bra. Punkt och stor bokstav kan saknas.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt om ett välkänt område och har få språkfel och den flyter så tanken blir begriplig.

Eleven formulerar sig med visst flyt så att texten går att läsa relativt obehindrat och man inte behöver stanna upp.

Eleven uttrycker sig med få fel och tankegången framgår tydligt.

Eleven formulerar sig med flyt så att texten går att läsa obehindrat. Det finns en början, en mitt och ett slut om något välkänt.

Tänk på att:

kolla punkt och storbokstav, omformulera så texten flyter (prova att läsa din text högt), kontrollera stavning och grammatik.

5. Strategier

 

 

Språk: omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

 

 

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen så den inte stannar upp allt för mycket.

Eleven använder sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade och skrivna språket genom att förklara svenska företeelser och undvika svengelska uttryck.

Eleven kan använda fungerande strategier som löser problemen så kommunikationen inte stannar upp.

Eleven använder sig i viss utsträckning av strategier för att underlätta förståelsen av det skrivna genom att förklara med andra ord.

delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Eleven kan använda väl fungerande strategier som löser problemen och för den framåt på ett konstruktivt sätt och märkbart ökar.

Eleven använder sig i viss utsträckning av strategier för att underlätta förståelsen av det skrivna genom att förklara med andra ord.

 

delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Tänk på att:

inte använda svengelska uttryck, samt förklara svenska begrepp och företeelser så den som lyssnar eller läser förstår.

Kanada v.2-8

De förmågor som tränas inom området ”Kanada” är:

Muntlig förmåga: tränas kontinuerligt i undervisningen genom att det är målspråket som ska användas i största utsträckning på lektionstid, samt i diskussioner och muntliga redovisningar

Skriftlig förmåga: Tränas genom genomförande av uppgifter i vår lärobok och andra skriftliga texter eleverna utför

Läsförståelse: tränas genom läsning av texter i vår lärobok och uppgifter till dessa men även texter ur andra medier och i slutet av temat väljer eleverna en egen bok att läsa.  Eleverna får även genomföra ett ålderadekvat läsförståelsetest

Hörförståelse: Tränas kontinuerligt i undervisningen genom att det är målspråket som mestadels används på lektionstid, men även i hörförståelser, sånger mm.

Undervisningen

Under tiden vi arbetar med området kommer vi dels att arbeta med läroböckerna, texter och övningar men även flera andra saker, så som film, diskussionsgrupper, individuella projekt, redovisningar och läsning av skönlitteratur.

Lektionsplanering

v.2

Lyssna, läsa och diskutera texten ”Grey Owl”

Listening Comprehension about Canada

Repetera verb i preteritum

v.3

Listen to the story about Grey Owl

Grammatik: Oregelbundna verb i preteritum

När använder man stor bokstav i engelskan?

Se film om livet i Kanada

v.4

Lyssna, läsa och diskutera texten ”Canada”

Hörförståelse: Kate in Canada

Starta upp fördjupningsarbete om Kanada

v.5

Fortsätta med fördjupningsarbetet

Lyssna, läsa och diskutera texten ”World fever cup”

v.6

Presentera fördjupningsuppgiften

Lyssna, läsa och diskutera texten ”Making friends”

Grammatik: Oregelbundna verb

v.7

Ordkunskapsprov om Kanada

Hörförståelse

v.8

The greatest hockey

Avslutning av tema Kanada