Category Archives: Engelska

Film discussion week 19-22

De sista veckorna ser och analyserar vi filmen ”Green Mile”.

Mål:

 • kunna kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • analysera film

Kunskapskraven vi arbetar med:

Grundläggande:                  God:                                               Mycket god:

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.  
Eleven kan samtala och då uttrycka sig enkelt och begripligt samt ibland anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt i någon mån anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt, samt i någon mån anpassat till olika situationer.  

Reading a Novel, week 7-13

Under några veckor kommer du att läsa, samtala och skriva om en skönlitterär bok som du valt. Du kommer att få läsa boken och varje vecka göra läsloggsuppgifter på lektionerna som du mailar till din lärare. Om du av olika anledningar inte kan komma till lektionen ska du ansvara att uppgifterna ändå blir gjorda. Vi kommer även diskutera böckerna i mindre grupper.

Week 7          reading log 1

Week 8          reading log 2

Week 10        reading log 3

Week 12        Start with the final task

Week 13       Complete the final task

I arbetsområdet ska du få en möjlighet att utveckla

 • din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur på engelska,
 • din förmåga att tala och skriva om det lästa på engelska,
 • din förmåga att göra dig förstådd när språket inte räcker till samt
 • din förmåga att lyssna och förstå engelska.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du kan läsa och skriva, genom att du får skriva uppgifter kring boken du läser
 • du kan tala och samtala om det du läst, genom att din lärare lyssnar till det du säger i liten grupp och stor grupp,
 • du kan tala i mindre grupp och motivera dina åsikter kring vardagliga ämnen

Bedömningsaspekter med exempel och förslag på utvecklingsområden

 

Aspekt

 

 

E

 

C

 

A

1. Omfång och bredd

 

 

Innehåll:

fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv

 

Språk:

omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, och fraser

 

Eleven skriver enkelt om sig själv och vad utgår från egna åsikter och upplevelser för att beskriva och ge exempel av något vardagligt.

I viss mån beskrivs innehållet med adjektiv.

Ordförrådet upprepas och ger få exempel av innehållet. Ord och fraser rör innehållet som school, house,, parents, friends. belive in, I like to, my family is…

Talspråk som kinda, gonna, gotta kan förekomma.

 

Eleven skriver relativt varierat om sig själv och sin familj, boende, skolgång med åsikter och känslor och förklarar, ger exempel och resonerar så texten blir mer utbyggd.

Många beskrivande ord förekommer för att beskriva innehållet: nice happy, lovely, different

Ordförrådet består av ord och fraser som sensitive, bullied, immature, culture, continue, close to.., love to be…,

Eleven skriver varierat om sig själv och sin familj, boende, skolgång och beskriver egna landet genom att jämföra, framföra åsikter och känslor med många exempel, förklaringar och resonemang så texten blir mer utbyggd.

Gott ordförråd, många adjektiv och adverbial som varvas med satsatsstrukturer och verbehandling som beskriver innehåll och motsatser som exempelvis otherwise, athletic, minimize, cathegorized, responsibility, confidence, as far as I know, according to me, really warm, realy, cold, although, even if, if I would, follow their dreams

Tänk på att:

 

använda synonymer samt förklara och beskriva med adjektiv, verb och utveckla ditt resonemang med exempel och jämförelser.

 

2. Precision                                                                  

                                 

 

Innehåll: begriplighet, tydlighet och säkerhet

Språk:

idiomatik, meningsbyggnad, textbindning, struktur och grammatiska strukturer.

Eleven utrycker sig begripligt om något enkelt och kortfattat

Språket består av enkla grammatiska strukturer och satsmönster med fraser, korta ord och fasta uttryck.

Kongurensböjningen och tempus kan bli fel.

I wants, I goes, Who haven’t.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt om ett välkänt område eller ger information kring något begränsat.

Verbböjning mestadels god, övervägande pågående form, några avancerade meningsbyggnadskonstruktioner.

Mindre idiomatisk språkbehandling förekommer for an

example, it´s godd for the feeling, speak your opinion

Eleven uttrycker sig med få fel och tankegången framgår tydligt när eleven berättar om en idé eller problem.

Fraser, adverb, relativa pronomen, satsförkortningar, prepositioner + ing-form, tempus fungerar. De fel som finns stör inte läsningen.

Idiomatiska uttryck lyfter texten in the middle of nowhere, a waste of time.

Tänk på att:         

verben är böjda, rätt pronomen används, du har idiomatiska uttryck (talar och skriver som en engelskspråkig person), rätt preposition används.

3. Textbindning

 

 

Innehåll: sammanhang och struktur

Språk: meningsbyggnad, textbindning och struktur.

 

Eleven utrycker sig med enstaka med enstaka ord, fraser och meningar som and, but, so, when för att få fram ett budskap.

En del formuleringar som har påverkan från första språket.

 

Eleven uttrycker sig till viss del sammanhängande och använder bindeord som because, if, also, even if och orsaks- och följdsförhållanden som When…if för att få fram ett budskap.

Framställningen hänger samman så innehållet blir relativt lätt att hänga med i.

Eleven uttrycker sig sammanhängande och det finns en logisk uppbyggnad med stycken och bindeord therefore, because, which, when, if, who för att få fram ett budskap.

Inledning, övrig text och avslutning knyts ihop i en röd tråd. Styckeindelning gör texten lättläst. The first, the second, the third…

Tänk på att:

ha en struktur med en början, en mitt och ett slut samt stycken, bindeord och sambandsord.

4. Flöde  

 

 

Innehåll:

flyt och ledighet

 

Språk:

stavning och interpunktion.

Eleven utrycker sig begripligt i sin kommunikation.

Eleven formulerar sig med enstaka ord och fraser som gör att man måste stanna upp då man läser för det flyter inte så bra. Punkt och stor bokstav kan saknas.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt om ett välkänt område och har få språkfel och den flyter så tanken blir begriplig.

Eleven formulerar sig med visst flyt så att texten går att läsa relativt obehindrat och man inte behöver stanna upp.

Eleven uttrycker sig med få fel och tankegången framgår tydligt.

Eleven formulerar sig med flyt så att texten går att läsa obehindrat. Det finns en början, en mitt och ett slut om något välkänt.

Tänk på att:

kolla punkt och storbokstav, omformulera så texten flyter (prova att läsa din text högt), kontrollera stavning och grammatik.

5. Strategier

 

 

Språk: omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

 

 

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen så den inte stannar upp allt för mycket.

Eleven använder sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade och skrivna språket genom att förklara svenska företeelser och undvika svengelska uttryck.

Eleven kan använda fungerande strategier som löser problemen så kommunikationen inte stannar upp.

Eleven använder sig i viss utsträckning av strategier för att underlätta förståelsen av det skrivna genom att förklara med andra ord.

delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Eleven kan använda väl fungerande strategier som löser problemen och för den framåt på ett konstruktivt sätt och märkbart ökar.

Eleven använder sig i viss utsträckning av strategier för att underlätta förståelsen av det skrivna genom att förklara med andra ord.

 

delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Tänk på att:

inte använda svengelska uttryck, samt förklara svenska begrepp och företeelser så den som lyssnar eller läser förstår.

 

Realia v. 2-6

Välj ett engelsktalande land. Jämför det med Sverige.

Vi ska nu under ett antal veckor arbeta med realia. Du ska jämföra ett engelsktalande land med Sverige och redovisa vilka likheter och skillnader du hittar. Ta vara på lektionstiden och använd den effektivt!

Du kan välja bland dessa teman:

 • Utbildning
 • Högtider
 • Språk
 • Ungdomskultur
 • Kommunikation
 • Musik
 • Geografi
 • Eget förslag

Gör en tabell där du jämför Sverige och ditt land. Vad finns det för likheter? Skillnader? Välj några tydliga faktorer och jämför, kom med egna exempel och erfarenheter! Skriv slutligen en sammanställande och jämförande slutsats.Glöm inte att ange källorna du har använt! Sök efter källor du kan använda dig av, främst på engelska, bloggar, Youtube-klipp, nyhetsartiklar, bilder, böcker etc.

Redovisning: 

 • Skriftlig tabell och en jämförande slutsats.
 • Skriftlig feedback till kompis på hens skriftliga arbete.
 • Muntlig presentation i klassrummet (Live med Key Note, Podd med bilder eller film eller Vlogg).

Planering:

Vecka 2: Gå igenom uppgift, bestämma engelsktalande land

Vecka 3: Söka information

Vecka 4: Skriva tabell och jämförelse, få skriftlig feedback

Vecka 5: Göra färdigt skriftlig inlämning, öva på muntlig presentation

Vecka 6: Muntliga presentationer, minst 3 minuter och max 8 min per person. Här får du inte glömma att också berätta om dina källor du använt. På vilket sätt var de användbara i ditt arbete? Vilka källor fick du välja bort?

 

Kunskapskrav:

Realia

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt)

Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt)

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan. (Jämförelse och redovisning)

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. (Redovisning)

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. (Jämförelse-tabell och slutsats.)

Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. (Efter feedback- lämna in första draft och din feedback till kompisen.)

Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. (Redovisning)

Short Stories w.48-51

Vi kommer att läsa några noveller (short stories) under kommande veckor. Vi ska öva på att lyfta fram vad som utmärker en novell, läsa flera noveller och analysera dem samt arbeta med olika uppgifter kring dem.

För att bekanta sig med novellgenren läser vi ett par olika noveller och arbetar med uppgifter kring dessa, såsom ordförståelse, läsförståelse och egna reflektioner kring karaktärer och handling. Eleverna analyserar sedan en novell utifrån ett par olika perspektiv:

 • Main character and secondary characters
 • Central conflict and plot
 • Setting and environment
 • Theme
 • Climax
 • Ending

 

Week 48– Discussion in class about typical features of short stories.

Read and discuss “The Two Brother” by Leo Tolstoy and “The Sphinx Without a Secret” by Oscar Wilde.

Week49– Read, discuss and work with “A Beast” by Guy Bass

Week 50–   Reading and Analysis, choose between the following short stories:

The SniperAudiobook

All Summer in a DayAudiobook

The landlady

Lamb to the slaughter

Week 51– Summarize and end “Short stories” 

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

 • Lyssna och läsa – reception
  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
   • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
   • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Betygsgrundande moment

Elevernas skriftliga och muntliga analys av och diskussion om olika noveller.

Kunskapskrav som vi arbetar med:

E C A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.