Author Archives: Lasse Nordström

Fysik (ellära och magnetism)

Ellära och magnetism

Planering i fysik 8A, vecka 4 till och med vecka 10, 2018 (prov fredag 9/3 V.10)

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  Centralt innehåll.

 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och (effekt) i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Konkreta mål

 • Vad som menas med en sluten elektrisk krets
 • Skillnaden mellan en ledare och en isolator
 • Kunna rita ett kopplingsschema med hjälp av de vanligaste symbolerna
 • Parallell- och seriekoppla lampor och batterier
 • Vad spänning är, hur det mäts, dess enhet och med vilket instrument den mäts
 • Vad ström är, hur det mäts, dess enhet och med vilket instrument den mäts
 • Förstå sambandet mellan resistans (motstånd) och elektrisk ström
 • Hur ledares material, längd och tjocklek påverkar resistansen
 • Elsäkerhet. Vilka risker finns och hur man kan skydda sig
 • Att vi har 230 volt växelspänning i våra hushåll
 • Skillnaden mellan en permanent magnet och en elektromagnet.
 • Att permanentmagneter har en nordpol och en sydpol. Nordpolen är rödmålad medan sydpolen målas vit
 • Två poler av samma slag stöter bort varandra. De repellerar varandra.
 • Två poler av olika slag dras mot varandra. De attraherar varandra.
 • Vad som händer med nord- och sydändan om magneten sågas itu.
 • Att det kring en magnet finns ett magnetfält och hur det ser ut.
 • Att jordklotet är en jättemagnet, men att det är stor skillnad mellan de geografiska och de magnetiska polerna
 • Hur en elektromagnet är uppbyggd och vad den används till
 • Hur en elektrisk motor fungerar

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar uppgifter

Prov

 

Teknikplanering

Material och konstruktion (teknik)– åk 7

 

Förmågor du ska utveckla

 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar

¨      Du ska kunna identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • Du ska kunna identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

¨      Du ska kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

¨      Du ska kunna värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • Du ska kunna analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll som vi kommer att behandla

¨      Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

¨      Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

¨      Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

¨      Teknikutvecklingsarbetet olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

¨      Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

Elevens mål

Eleven ska efter avslutat avsnitt  kunna/förstå varför och hur en konstruktion är stark och/ hållbar beroende:

 • Vilket material som används och varför (t.ex. stål, aluminium, betong)
 • Egenskaper hos olika material (tryckhållfasthet, draghållfasthet, hårdhet och elasticitet)
 • Vilken form materialet har och varför
 • Vilken form konstruktionen har
 • Om man använder någon form av förstärkning t.ex. armering, sandwichmaterial
 • Känna till hur byggandet har ändrats genom historien och varför man har byggt t.ex. broar på olika sätt.
 • Göra en sammanfattning av vad man behöver tänka på när man ska konstruerar/bygga en bro.


Bok: Teknik (Puls)

Sidorna:24-43

 

Veckoplanering

 

  Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
Vecka 6

 

Sidorna 24-29

 

 

·         Genomgång kemiprov

·         Byte av böcker från kemi till teknik

·         Introduktion till teknikområdet

Studiedag

Onsdag 8/2

·         Material

·         Tryckhållfasthet

·         Draghållfasthet

·

Vecka 7

 

Sidorna 30-33

 

 

 

·         Elasticitet

·         Brottanvisning

·         Balk

·         Armering

 

·         Korrugerad

·         Sandwichmaterial

 

·         Ramar

·         Fackverk

·         Skal

 

Vecka 8

 

Sidorna 34-38

 

·         Tillverka en stabil ram ·         Olika sorters broar

·         Jobba kring en bro i grupp

·         Redovisa er bro
Sportlov
Vecka 10

 

Repetition Repetition

 

(Friluftsdag torsdag 9/3 – gäller 7a)

Prov 7b onsdag 8/3

Prov 7ac fredag 10/3

 

 

 

 

 

 

 

Kemi år 7 planering för 7abc veckorna 2-5

 

Syra – Bas åk 7

Vi arbetar med detta arbetsområde under veckorna 2-5 och kommer att använda Puls Kemi

Centralt innehåll som vi kommer att behandla

 • Lösningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur påverkar din hälsa och miljön.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram bilder och skriftliga rapporter

Elevens mål för arbetsområdet är att kunna:

 • Ge exempel på ämnen som är sura, basiska och neutrala
 • Hur syror och baser kemiskt är uppbyggda
 • Vilka egenskaper syror och baser har och vad de används till
 • Vad en indikator är, känna till några olika indikatorer, använda indikatorer och tolka resultat
 • Vad som menas med pH-värde, undersöka pH-värde och tolka resultat
 • Vilken betydelse pH-värdet har i kroppen, i naturen
 • Diskutera betydelsen av försurning i naturen
 • Kunna jobba säkert i en kemisal. Laborera och hantera kemikalier och material på ett säkert sätt.
 • Följa en färdig laborationsinstruktion och vara med och planera laborationer. Utföra, utvärdera och dokumentera laborationer.
 • För att visa att du uppnår målen för området ska du:
 • Delta i laborationer på ett tillfredsställande sätt och lämna in planeringar och laborationsrapporter
 • Delta i läxförhör, genomgångar och diskussioner med tillfredsställande resultat
 • Veckoplanering
Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
 

2

  ·         Atomer och joner (s.42)

·         Surt eller basiskt (s. 68)

 

·         Indikatorer (s.68-69)

·         SIV-regeln (s.69)

 

 

3

Frågorna s.83

Minns du? 6-14

Laboration /arbetsuppgift (Försurning av haven + Frågorna s.83 Förstår du? 5-9)

 

 

Laboration /arbetsuppgift

(Försurning av haven + Frågorna s.83 Förstår du? 5-9)

 

 

4

Genomgång laboration

Frågorna s.83

Minns du? 15-20

·         Försurning av sjöar s.74-77

 

·         Försurning av haven

 

5 Repetition Repetition Prov 7b onsdag 1:a februari

7a och 7c fredag 3:februari