Author Archives: Ann-Charlotte Knutsson

Trä och Metallslöjd

Planering för Trä & Metallslöjd årskurs 9 HT 2018

 Vi kommer under terminen arbeta med ett ”TEMA” och höstens tema är

                                 ”Förvaring till vad?”

 

Det innebär att du skall hitta på någon idé som skall vara förvaring till vad? Här är det helt valfritt vad du vill göra, men tänk på att ha en någorlunda svårighetsgrad på ditt projekt. Jag bedömer formativt genom hela slöjdprocessen och även svårighetsgraden på ditt projekt.

Tänk på att du har hela terminen på dig att slutföra uppgiften, arbeta metodiskt så att tiden räcker till. Har du svårt att hitta på något kan du diskutera med slöjdläraren (Uffe) så kan vi tillsammans hitta på en idé. I slutet av terminen har vi en redovisning inför slöjdgruppen där du berättar och förklarar vad du har gjort, och hur du har tänkt angående ditt projekt. Det ingår som en del av betygsbedömningen. Om du vill t.ex. prova någonting nytt som du inte har gjort förut när det gäller sammanfogningar eller något annat så kommer jag vid tillfället gå igenom det med hela gruppen (jag vet inte riktigt vad ni har för kunskaper i slöjd).

 

 

Vad ingår och vad skall jag börja med?

 

 • Du börjar med att göra en skiss för att förverkliga din idé på ett papper.
 • Därefter gör du en ritning (i valfri skala) och måttsätter ritningen, för att ha något att utgå ifrån.
 • Göra en Kapnota, det innebär att du skriver vilket material du skall använda för de olika delarna. Räknar ut och skriver upp de olika bitarnas mått. Det är en fördel att ha struktur på vad du behöver och hur stora delarna skall vara.
 • Därefter börjar du att producera ditt projekt, tänk på att man kan göra flera saker samtidigt (olika delar) så att du inte fastnar på grund av att en maskin t.ex. är upptagen.

 

Använda olika sammansättningar för att få ihop projektet:

Sinkning, dold tapp, synlig tapp, laxskjärt, halvt i halvt, nerfällda gångjärn.

Undrar du över något när det gäller detta, fråga Uffe.

 

Om det finns tid och möjlighet så vill jag i slutet av terminen tillsammans med dig gå igenom ditt projekt, och även göra en bedömning vad du får för betyg. Detta tillfälle är också ett bra sätt att berätta för dig vad du skall tänka på och göra för att höja ditt betyg till nästa gång.

I årskurs 7–9

Formge och framställa i olika material

 

 

Eleven kan på ett:

 

 

 

 

 

 

Eleven kan:

 

 

Betyg E

 

enkelt och delvis genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner

 

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

Betyg C

 

utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Betyg A

 

välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter  

Utifrån syftet väljer eleven:

 

 

 

Eleven kan:

 

 

tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val

 

bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger utvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger välutvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp

Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hänsyn till form, funktion och kvalitet

 

 

Eleven kan:

 

 

 

Under arbetsprocessen ska eleven:

 

 

 

 

 

Eleven kan ge:

 

 

pröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

 

bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

enkla omdömen med viss användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

 

pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

 

utvecklade omdömen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

systematiskt pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

utvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  

Eleven för:

 

enkla resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

utvecklande resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

välutvecklande resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

 

Matematikplanering ÅK 9, algebra

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll
Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning av algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Elevens mål

Du ska kunna

 • Teckna algebraiska uttryck
 • Beräkna algebraiska uttryck
 • Faktorisera algebraiska uttryck
 • Teckna och lösa ekvationer
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer 

Begrepp du ska kunna


Algebra

Numeriska uttryck

Algebraiska uttryck

Förenkla

Variabel

Faktorisera

Ekvation

Obekant

Konstant

Prövning

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Veckoplanering

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
40 1.5 Algebraiska uttryck

1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

 

41 1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

1.7 Faktorisera uttryck

Gamla NP (träna)

1.5 B Förenkla uttryck med parenteser
42 1.7 Faktorisera uttryck

Gamla NP (träna)

1.7 Faktorisera uttryck
45 1.8 Ekvationer

1.9 Ekvationer med problemlösning

Kapiteltest

 

1.8 Ekvationer
46 Repetition

Prov den 16/11

1.9 Problemlösning

Betygsmatris matematik 

Förmåga E C A
 Begrepp Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt

.

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

 

I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 Metod Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. 
 Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. 

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Betygsmatris för matematik