Author Archives: Oya Bozkurt

Brev från Rektorn!

Årstaskolan önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!
På Årstaskolan är vi vid starten av läsåret 2017/18 ca 900 elever i F-9 och 140 medarbetare. Höstterminen startade redan 9/8 för våra nya 6-åringar, 16/8 är det dags för åk 1-6 och 21/8 drar åk 7-9 igång. Höstterminens sista dag är 21/12 för samtliga. Vårterminens första skoldag är 11/1, 10/1 är en planeringsdag för skolan, fritids är öppet. Terminens sista dag är 8/6 för åk F-6 samt 11/6 för åk 7-9.

Från den här terminsstarten finns vi på två geografiska platser: F-6 håller till där skolan legat sedan 1946, vid Årsta torg. 7-9 kommer att husera i en nybyggd del av skolan i närheten av Gullmarsplan, granne med Värmdö gymnasium.
Anledningen till förändringen är det stora och ökande antalet barn i grundskoleåldern i Årsta. Vi har varit trångbodda i några år och välkomnar de nya lokalerna för 7-9, samt möjligheterna det ger för F-6 i våra befintliga hus.

Vi är fortsatt en och samma skola men kommer från nu att kalla våra två delar för Årstaskolan Årsta torg (F-6) och Årstaskolan Årstaviken (7-9).

Årstaskolan har alltid samma uttalade grundmålsättning: Att alla barn/elever ska känna sig trygga, trivas och utmanas på sin nivå för att nå bästa möjliga studieresultat. Utöver studieresultaten i de olika ämnena ska vi även hjälpa eleverna att utveckla värden. I inledningen av Läroplanen står följande:
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Detta leder vårt arbete, i såväl långsiktig planering som i dagligt arbete.
Årets specifika fokus kommer att ligga på rörelse, inkludering och delaktighet samt digitaliseringens aspekter för skolan.
Vi kommer under året att jobba för att skapa fler möjligheter till rörelse under skoldagen. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har satt upp detta som ett mål för stadens samtliga skolor och vi kan därför dra nytta av varandras erfarenheter och utvecklingsprojekt.
Vi har börjat med att utöka skolans lokala timplan i åk 1-3 med 20 min/vecka för att idrott och hälsa ska kunna öka från en lektion 80 min/vecka till två lektioner 50 min/vecka. Utöver detta är det inte tänkt att rörelsen ska vara begränsad till idrottslektionstiden, utan ska ske även vid andra tillfällen under skoldagen. Skolans olika enheter kommer att jobba fram former för rörelseaktiviteter som passar olika åldrar. Vi har under några år haft en dans- och rörelsepedagog anställd på 60%, fokus har varit att kombinera de yngre barnens inlärning i ordinarie ämnen med rörelse. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi har dessutom valt att utöka tjänsten till 100%, för att ge utrymme för mer utvecklingsarbete inom rörelse, i samarbete med skolans enheter. Vi är mycket glada över det sätt som Johanna Sjöstrand tagit sig an detta uppdrag! Johanna jobbade på skolan redan förra året och känner många av barnen.

Skolans lärare kommer i år att delta i en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik som heter Inkludering och delaktighet. Vi arbetar utifrån skolverkets material med samma namn.
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/4-specialpedagogik/alla/alla

Syftet är att pröva och analysera den egna undervisningen, föra fortlöpande kollegiala samtal kring detta, samt att utveckla vår förmåga att utforma undervisning med inkluderande lärmiljöer och delaktiga elever. Vi vässar härigenom t.ex. vår förmåga att utforma och genomföra extra anpassningar för enskilda elever som har behov av detta.
Digitaliseringen i samhället har naturligtvis en stor inverkan även på skolan. Till höstterminen 2018 kommer vi att arbeta utifrån en reviderad läroplan där digitaliseringen är kopplad till kunskapsmålen i ett antal ämnen, t.ex. programmering i matematik och källkritiskt tänkande kopplat till internet i samhällskunskapen. Utöver detta behöver eleverna relevanta digitala redskap som ett medel att tillägna sig kunskap. På Årstaskolan fortsätter vi att använda iPads. Stockholms stad och skolan fortsätter utveckla bra digitala lärmiljöer för eleverna samt system för uppföljning, information och kommunikation med vårdnadshavare.
Vi strävar efter att använda digitaliseringens möjligheter för att förstärka och utveckla pedagogiska idéer. På vår hemsidas startsida kan du se skolans egna pedagogiska plattformar, t.ex. bibblis.se, där elevernas egenproducerade böcker finns att låna.

http://arstaskolan.stockholm.se/

Föräldrasamverkan
Datumen för höstterminens enhetsråd och föräldraråd är torsdag 21 september och torsdag 30 november. Enhetsråden leds av enhetsledarna och skolrådet, där föräldrarepresentanter från skolans alla enheter deltar, leds av skolledare.

På vår hemsida och våra bloggar finner du en massa information.
På sidan Kontakt hittar du kontaktuppgifter till skolans personal,

http://arstaskolan.stockholm.se/kontakt

(en del ändringar uppdateras nu i början av terminen)

Här ser du även läsårsdata inklusive datum för nationella prov etc.

Återigen, välkommen till ett nytt läsår!
Kalle Enström
08-508 46217 kalle.enstrom@stockholm.se

Info från idrott

Hej,

Här kommer det lite information kring idrottslektionerna från Therese.

(En liten notis bara, idrotten kommer att köra igång v.35. Alltså ingen idrott under v.34.)

Hej 🙂
Therese Croon heter jag och kommer att vara idrottslärare för 1c1. Jag ser fram emot ett härligt läsår och att få lära känna alla elever.

Vi kommer att ha idrott på måndagar kl. 12.10 samt torsdagar kl. 8.30 varje vecka och lektionerna är 50 minuter långa. Vi börjar med inneidrott direkt och vi kommer att leka, lära oss hur det fungerar på idrotten och att lära känna varandra. Under terminen kommer vi sedan att göra massor av olika saker, allt från att träna kullerbyttor till att svinga oss i linorna.
Saker att packa ner till idrottslektionerna:
Idrottskläder (ombyte med t.ex. shorts, t-shirt, strumpor och underkläder)

Inneskor (Tvätta gärna om de används ute tidigare). Antingen har man skor eller så är man barfota, vi vill inte att man har bara strumpor pga halkrisken

Handduk( man duschar alltid efter idrotten)

Har du några frågor eller om det är något du känner att jag bör veta om ditt barn, t.ex. sjukdomar eller annat, kontakta mig.
Med vänliga hälsningar 
// Therese 

therese.croon@stockholm.se 08- 508 46215

Lite information inför nästa vecka

Hej och välkomna alla elever och vårdnadshavare i 1c1 till ett nytt läsår hos oss!
Hoppas ni har haft en härlig sommar och är laddade inför en ny spännande termin! Tänkte jag skulle informera er lite kring hur skolstarten som äger rum onsdag den 16 augusti kommer se ut.

onsdag 16/8 
Kl.08.50 samlas vi vid vår ingång på Bakgården för att gemensamt gå och ställa oss på skolgården
Kl.09.00 gemensam uppstart på skolgården 

Därefter går vi tillsammans till vårt klassrum för upprop. Då kommer vi gå igenom klasslistan och lite kort info inför det kommande året. Efter informationen kan ni krama era barn hej då och vi pedagoger fortsätter arbeta tillsammans med era barn i klassrummet. Skoldagen slutar efter lunch och då tar fritids vid. Vi äter lunch kl.11.15.

torsdag 17/8

Skoldag mellan kl. 8.00-13.10. Därefter är det fritids för de barn som stannar kvar.

fredag 18/8
Skoldag mellan 08.00-13.10. Därefter är det fritids för de barn som stannar kvar.

v. 34 så kör vi igång enligt schema, vilket innebär att alla skoldagar börjar kl. 8.00.
Så snart som möjligt efter skolstarten kommer ni att få ta del av ett fullständigt skolschema med alla lektionstider och sluttider samt övrigt information. 

Hör gärna av er om ni undrar över något eller har funderingar! Min e-post adress är;

oya.bozkurt@stockholm.se

Ser fram emot att träffa er alla på skolstarten!
Vänliga hälsningar,

Oya, Cecilia och Alicia