Författare: Tobbe Nord

Mat.

Vi har diskuterat maten i skolan och mat generellt i klassen. Detta viktiga ämne behöver man ta upp så att vi kan göra medvetna val vad som kan vara bra att få i sig. Jag vill förankra hos eleverna att maten som vi stoppar oss är mycket vår förebyggande medicin. Att om vi får i oss en balanserad kost ger vi våra kroppar en bättre förutsättning till att må bra samt undvika ev sjukdomar som förkylningar. Jag upplever  mer medvetna beslut hos eleverna i matsalen i vad de väljer att lägga på sin talrik. Tror inte på att tvinga individen till att ära vissa saker utan att skapa en medvetenhet och utifrån det ta beslut som kan vara bra för en.

Veckoinfo!

Denna vecka har präglats av nationella prov i svenska. Det har varit läsförståelsen som har prövats. Jag ser att klassen generellt har god läsförståelse. Vi har diskuterat vad ett resultat visar hos en enskild elev. Att man alltid behöver träna vidare med läsförståelse oavset resultat.

Det ena läsförståelsetesret handlade om en berättande text, och den andra en faktatext.

Eleverna har också skrivit en egen berättande text utifrån ett brett ämne. Eftersom de nationella proven ska vara en del av undervisningen så läser de som vill upp sin text för klassen och sen tittar vi på vad vi ser att den innehåller samt ev utvecklingsområden.

Att få konstruktiv feedback av mig samt från sina klasskamrater ger värdefull återkoppling som ska ligga till grund till nästa skrivuppgift. Att frånse varandras texter ger god tips kring hur någon annan formulerar sig samt få se hur andra bygger upp en god struktur för att ev fånga läsaren. Detta är viktigare än själva testet.

De har också fått skriva en faktatext om ekorrens liv efter att vi gjort läsförståelsen kring detta djur. De har en förförståelse samt att vi har tittat på viktiga begrepp om djuret och dess liv. Här är det stor skillnad hur en faktatext bör skrivas samt hur en berättande text kan innehålla.

Vu kommer också ha tester kring hur vi samtalar i grupp kring ett specifikt ämne. Detta tränar förmågan att bidra samt vara delaktig i samtalet.

Idag!

Vi genomförde nationella prov i läsförståelse idag och jag är nöjd med hur eleverna klarade av det. Här bedömer jag förmågan att fårstå och tolka text. Jag har berättat resultatet till varje enskild elev så att de vet hur det har gått. Ni kan fråga dem hur det har gått.

Klassen genomförde också nationellt prov i att skriva en berättelse utifrån ett bestämt ämne. Det jag bedömer är förmågan att skriva en berättelse med en röd tråd. Att texten är begriplig och att handstilen är läslig. Man tittar också på förmågan att använda sig av stor bokstav och punkt på ett o.k sätt. Det som är viktigt vad beträffande stavning så är det att eleverna stavar korrekt på ord som är vanligt använda i texter.

Eleverna har skrivit mycket detta läsår och de har utvecklat förmågan i att förmedla sig via skriven text på positivt sätt.

Eleverna har tillsammans tittat på varandras texter för att få se hur någon annan skriver. Man får även läsa upp sin text för sina kamrater. Att våga läsa upp sin text inför andra är stort och viktigt. Feedbacken till varje elev måste vara färsk och att man förstår den. Och att man får några utvecklingsområden oavsett var man är i sin skrivutveckling.