Veckobrev v.10

Under veckan har barnen:

 • Haft idrott
 • Haft slöjd
 • Arbetat med algoritmer och problemlösning
 • Haft rättstavning, veckans ord
 • Arbetat i Nyckeln till skatten arbetsbok
 • Skrivit beskrivande texter
 • Övat på läsförståelse

Morgonrutiner, ej längre på prov                                                                                              

Under två veckor testade vi en ny rutin på Sörgården, detta på grund av att det har varit mycket barn på morgonkvisten på undervåningen. Berit, Lena eller Lotta har hämtat upp barnen kl.7.45 till övervåningen.Tiden innan skolan börjat så har barnen suttit i köket och haft en lugn stund tillsammans med den pedagog som hämtat upp barnen till övervåningen.

Denna rutin har vi nu utvärderat och beslutat oss för att fortsätta med tills vidare.

Nationella proven                                                                                                                      

Snart påbörjas arbetet med de nationella proven i svenska och matematik. Proven kommer att ställa krav på god läsförmåga. Därför vill vi uppmuntra till daglig läsning eftersom vi inte kommer ha någon läsläxa i Nyckeln till skatten under en period framöver. Vi har pratat om att det är viktigt att läsa varje dag i klassen, så försök att påminna era barn och hjälp gärna till (om ni har möjlighet) att göra stunden mer givande genom att exempelvis lyssna och samtala kring texten som barnen läser

Det är extra viktigt att barnen kommer i tid till skolan då vissa nationella prov kommer att genomföras under första lektionspasset!

Ingen ledighet kommer att beviljas under denna period.

Nästa vecka:                                                                                                                                                                                                                                                           

Måndag: 08.00-13.00.

Tisdag: 08.00-13.50. Slöjd.

Onsdag: 08.00- 13.30.                                                                                                              

Torsdag: 08.00-13.35.

Fredag: 08.00-14.00. Musik. Idrott.

I framtiden: 27/3: Camilla borta på kurs. Roger har klassen. v.11-22: Nationella proven.

 

Veckobrev v.8

Under veckan har barnen:

 • Haft idrott
 • Haft slöjd
 • Arbetat med algoritmer
 • Haft rättstavning, veckans ord
 • Arbetat i Nyckeln till skatten arbetsbok
 • Fått besök av en förälder som är arkeobotaniker
 • Övat på läsförståelse

Ingen läxa under lovet

Nya morgonrutiner på prov

Under två veckor testar vi en ny rutin på Sörgården, detta på grund av att det har varit mycket barn på morgonkvisten på undervåningen.

Från och med vecka 7 kommer en pedagog (Berit, Lena eller Lotta) hämta upp barnen kl.7.45 till övervåningen. Tiden innan skolan börjar sitter barnen i köket och har en lugn stund tillsammans med den pedagog som hämtat upp barnen. Efter denna period utvärderar vi hur det har fungerat att göra på detta sätt.

Besök av en arkeobotaniker

I veckan fick vi besök av en förälder som arbetar som arkeobotaniker. Det är en person som i sitt yrke undersöker arkeologiska lämningar och undersöker bland annat odling, matkulturer etc. Klassen (och de vuxna) blev väldigt imponerade och satt och lyssnade intresserat i över två timmar! Barnen fick höra talas om bland annat Ötzi och hur en arkeobotaniker arbetar och se exempel på fynd som hittats i marken vid olika tillfällen. I slutet fick även barnen se och prova olika objekt som hade tagits med till klassen. Detta var en rolig början inför vårt tema Forntiden som vi kommer att arbeta med framöver.

Nästa vecka:

SPORTLOV: Fritids öppet för anmälda barn.

I framtiden:

27/3: Camilla borta på kurs. Roger har klassen. v.11-22: Nationella proven pågår.

Trevlig helg!

OBS! Nya rutiner för modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner

Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

 

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

Veckobrev v.7

Under veckan har barnen:

 • Haft idrott
 • Haft slöjd
 • Arbetat med algoritmer
 • Haft rättstavning, veckans ord
 • Arbetat i Nyckeln till skatten arbetsbok
 • Sett teatern Kalle och chokladfabriken
 • Övat på läsförståelse
 • Firat Alla hjärtans dag med sångsamling
 • Åkt på vinterutflykt

Nya morgonrutiner på prov

Under två veckor testar vi en ny rutin på Sörgården, detta på grund av att det har varit mycket barn på morgonkvisten på undervåningen.

Från och med vecka 7 kommer en pedagog (Berit, Lena eller Lotta) hämta upp barnen kl.7.45 till övervåningen. Tiden innan skolan börjar sitter barnen i köket och har en lugn stund tillsammans med den pedagog som hämtat upp barnen. Efter denna period utvärderar vi hur det har fungerat att göra på detta sätt.

Nästa vecka:                                                                                                                              

Måndag: 08.00-13.10. Dans.

Tisdag: 08.00-13.50. Slöjd.

Onsdag: 08.00- 13.30.

Torsdag: 08.00-13.35. Läsläxan, kap 20.

Fredag: 08.00-14.00 Musik. Idrott.

I framtiden:

27/3: Camilla borta på kurs. Roger har klassen.

v.11-22: Nationella proven pågår.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av år 3

Nedan kan ni läsa om kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av år 3 i både svenska och matematik. Text hämtad från skolverket.se.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Utflykt imorgon!

I morgon onsdag den 15 februari kommer hela Sörgården att ge sig iväg på en gemensam Vinterfriluftsdag. Tråkigt nog verkar det inte kunna bli några traditionella vinteraktiviteter som kräver snö och is, men vi kommer att tillbringa dagen utomhus, på 4H-gården ”Björklunds hage” i Bromma och ägna oss åt diverse fysiska aktiviteter. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa några av gårdens djur. Skoldagen börjar vanlig tid på morgonen och det är viktigt att alla kommer i tid. Tänk på att ha kläder och skor för en heldag utomhus med lek och rörelse!

Vi tar med oss från skolan vad som behövs för att grilla vår egen hamburgar-lunch, så ingen behöver ta något eget med sig i matsäcksväg. Alla kommer att vara tillbaka på skolan till mellis kl. 14.00.

Veckobrev v.6

Under veckan har barnen:

 • Haft idrott
 • Haft slöjd
 • Arbetat med tabeller och diagram
 • Arbetat med att skriva manus och bygga kulisser till mössen
 • Haft rättstavning, veckans ord
 • Arbetat i Nyckeln till skatten arbetsbok
 • Övat på läsförståelse

Lovanmälan för sportlovet finns nu på bloggen, fyll i senast 19/2

Nya morgonrutiner på prov

Under två veckor testar vi en ny rutin på Sörgården, detta på grund av att det har varit mycket barn på morgonkvisten på undervåningen. Från och med vecka 7 kommer en pedagog (Berit, Lena eller Lotta) hämta upp barnen kl.7.45 till övervåningen. Tiden innan skolan börjar sitter barnen i köket och har en lugn stund tillsammans med den pedagog som hämtat upp barnen.

Efter denna period utvärderar vi hur det har fungerat att göra på detta sätt.

Utflyktsdag 15/2

På onsdag den 15 februari kommer hela Sörgården att ge sig iväg på en gemensam Vinterfriluftsdag. Tråkigt nog verkar det inte kunna bli några traditionella vinteraktiviteter som kräver snö och is, men vi kommer att tillbringa dagen utomhus, på 4H-gården ”Björklunds hage” i Bromma och ägna oss åt diverse fysiska aktiviteter. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa några av gårdens djur. Skoldagen börjar vanlig tid på morgonen och det är viktigt att alla kommer i tid. Tänk på att ha kläder och skor för en heldag utomhus med lek och rörelse!

Vi tar med oss från skolan vad som behövs för att grilla vår egen hamburgar-lunch, så ingen behöver ta något eget med sig i matsäcksväg. Alla kommer att vara tillbaka på skolan till mellis kl. 14.00.

Nästa vecka:                                                                                                                              

Måndag: 08.00-13.10. Dans. Teater: Kalle och chokladfabriken kl. 9.00.

Tisdag: 08.00-13.50. Slöjd. Alla hjärtans dag, sångstund i gympasalen.

Onsdag: 08.00- 13.30. Vinterutflykt. Se info ovan.

Torsdag: 08.00-13.35. Läsläxan, kap 19. APT. Föräldraråd

Fredag: 08.00-14.00 Musik. Idrott.

Ha en trevlig helg! 🙂