SO åk 6 religion

Nu är vi klara med geografi. Nästa arbetsområde i SO är:

Religion- världsreligionerna

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och i de andra världsreligionerna, t.ex. som de uttrycks i i religiösa berättelser i bibeln och andra urkunder.
 • Hur olika livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar

Mål och syfte

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna följande:

Kunna och jämföra de olika världsreligionerna, vad det gäller:

 • Heliga skrifter
 • Heliga platser och byggnader
 • Gudar
 • Ritualer
 • Leder gudstjänst
 • Symbol
 • Levnadsregler, vad händer efter livet på jorden.

Arbetssätt

 • Vi kommer läsa i läroboken och besvara frågor.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.
 • Jobba med informationssökning.
 • Prata, diskutera om samt lära oss olika begrepp

Vi kommer att bedöma dig utifrån:

 • En skriftlig kunskapskontroll och gruppuppgift.
 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Din förmåga att söka information och redovisa dina källor.

Test geografi

Nu börjar vi bli klara med arbetsområdet i geografi. Testet på detta kommer vi att ha:

6B, 6C och 6D tisdag 28 mars

6A onsdag 29 mars

Läs på i boken ”Mellan himmel och jord” s206- 212, och dina anteckningar från våra diskussioner och filmer vi har sett.

 Här kommer lite exempel på begrepp som du ska kunna förklara:

 

 

 

SO- nytt arbetsområde

Nu har vi startat nästa arbetsområde som handlar om:

Geografi- naturens processer, samt jordens resurser.

 

Centralt innehåll ÅK 4-6

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, t.ex. plattektonik och erosion. Konsekvenser för människa och natur.
 • Europeiska kultur och naturlandskap, samt processerna bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens olika naturresurser, t.ex. vatten, skog och fossila bränslen. Var de finns, utnyttjande samt var vi kan finna dessa.

Efter avslutat arbetsområde ska du bl.a. kunna besvara följande frågor:

 • Varför och hur uppstår en jordbävning? (jordens inre, kontinentalplattor)
 • Hur skapas en bergskedja?
 • Vilka olika naturkrafter förändrar jordytan?
 • Vilka olika naturresurser hittar vi i de olika delarna av Europa?
 • Varför bor det fler människor i nordvästra Europa jämfört med vad det gör i norra Europa?

 

Arbetssätt

 • Vi kommer läsa och diskutera innehållet läroboken.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.

 

Träna på begrepp:

https://webbapp.liber.se/upptack-jordens-resurser/#/4-jordens-inre-och-yttre-krafter

Samhällskunskap åk6, test lag och rätt

Under vecka 5 kommer vi att ha ett skriftligt test i samhällskunskap- lag och rätt. Provdag för respektive klass meddelas senare.

Du ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför behöver vi lagar och vilka blir konsekvenserna om vi inte har lagar?
 • Hur påverkas din vardag av de mänskliga rättigheterna/barnkonventionen och hur skiljer sig det från ett barn som bor i ett land som inte har samma välstånd som vi?
 • Vad är det för skillnad på lagar, regler och normer?
 • Hur ser vägen ut från brott till straff?
 • Vad innebär allemansrätten?

Förutom i dina egna anteckningar hittar du svaren på detta i samhällskunskapsboken s84-101.

Träna också på ”begreppsmaskinen”:

https://webbapp.liber.se/upptack-samhalle/#/6-lag-och-ratt